logo
FA 9/2022 informacje i komentarze

Marek Wroński

Plagiatowy doktorat do poprawy?

W Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego toczy się przewód doktorski mgr Urszuli Mentel, asystent badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Zarządzania Projektami Politechniki Rzeszowskiej, która przygotowała dysertację pt. Warunki pogodowe jako determinanta zmienności na rynku akcji. Behawioralna analiza ilościowa. Promotorem jest dr hab. Sebastian Majewski, prof. USz. Recenzent, prof. dr hab. Adam Szyszka z SGH w Warszawie, odkrył dwa obszerne fragmenty tłumaczenia z angielskiego, które nie miały odniesienia bibliograficznego i są zwykłymi plagiatami. Od strony merytorycznej prof. Szyszka ocenił dysertację bardzo nisko i uznał, iż nie spełnia ona głównego kryterium wskazanego w ustawie, czyli „oryginalnego rozwiązania problemu naukowego”. Stwierdził, że praca, obok niewątpliwego plagiatu, zawiera wiele istotnych błędów merytorycznych. Recenzent nie sprawdził całości pracy pod względem obecności kolejnych zapożyczeń, gdyż i tak powziął wątpliwość odnośnie „umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej” przez doktorantkę, która ma małe doświadczenie w przygotowaniu rozpraw naukowych i słabe przygotowanie metodyczne. W rezultacie wniósł o niedopuszczenie Urszuli Mentel do obrony, ale równocześnie wnioskował o poprawę pracy! Komisja Doktorska pod przewodnictwem prof. Beaty Zofii Filipiak zezwoliła 10 marca br. na poprawę dysertacji i zwrot nowego tekstu do 10 września 2022. Należy dodać, że nie zawiadomiono rektora Politechniki Rzeszowskiej o konieczności przeprowadzenia wyjaśniającego postępowania dyscyplinarnego w związku z wykrytym plagiatem, co jest naruszeniem prawa.

Podsumowując: plagiatu nie da się poprawić, stąd ani prof. Adam Szyszka, ani Komisja Doktorska w żadnym wypadku nie powinni się zgodzić na powrót zdyskwalifikowanej dysertacji do ponownej oceny.

Czyżby na takie, a nie inne zachowanie recenzenta i komisji miał wpływ fakt, że doktorantka jest żoną rzeszowskiego profesora ekonometrii i specjalisty od rynków kapitałowych, a wśród 17 publikacji (w większości anglojęzycznych) w czasopismach recenzowanych, ma jedną napisaną wspólnie z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Waldemarem Tarczyńskim, członkiem Rady Naukowej, która powołała komisję doktorską?

Marek Wroński

Wróć