logo
FA 9/2022 informacje i komentarze

Andrzej Pilc

Nauki farmaceutyczne w ewaluacji 2022

Nauki farmaceutyczne w ewaluacji 2022 1

Nazwa jednostki, jej kategoria i liczba najwyżej notowanych badaczy zatrudnionych w jednostce.
Każdej kategorii przypisano punkty od 1 (kat C) do 5 (kat A+)

Ukazały się wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych w latach 2017-2021. Szereg jednostek zgłasza zastrzeżenia do jej wyników. Postanowiłem w związku z tym porównać wyniki ewaluacji w dyscyplinie nauk farmaceutycznych (NF), jednej z dyscyplin, w których oceniany był Instytut Farmakologii PAN im J. Maja oraz UJ CM, w których jestem zatrudniony. Oceniano w tej dyscyplinie 14 jednostek naukowych, jedna z nich dostała kategorię C, żadnej nie przyznano kategorii B, osiem uzyskało kategorię B+, cztery kategorię A, jedna najwyższą kategorię A+ (patrz: Tabela).

W bazie Scopus pod hasłem „Poland” znaleziono 1.013.794 dokumentów naukowych z całego okresu, który obejmuje ta baza. Z tego 37.691 prac (3,71% całości) dotyczyło farmacji (z farmakologią i toksykologią). Następnie wyszukano badaczy przodujących pod względem 3 parametrów: po pierwsze – liczby publikacji (należało ich mieć ≤ 50), po drugie – liczby cytowań (≤ 1000) oraz po trzecie – indeksu Hirsha (≤ 20). Znaleziono 132 takich naukowców. Myślę, że tworzą oni czołówkę badaczy w tej dyscyplinie nauki, a zatrudnieni są w 31 różnorodnych jednostkach naukowych.

W 14 jednostkach naukowych ocenianych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych pracują 93 takie osoby. Jednostki z kat. B+ zatrudniały od 0 do 21 najwyżej notowanych naukowców. Jednostki z kat. A od 2 do 39 takich badaczy, a jednostka z kat. A+ – 8. Zagadką pozostaje nieprzyznanie kat. B (zagadka pozorna, bo wtedy jednostka traci prawo do przyznawania stopnia doktora). Jak wynika z wykresu, nie ma zależności między zatrudnieniem najwyżej cytowanych badaczy a uzyskaną kategorią naukową (R2 = 0.0863). Myślę, że wynik ten pokazuje wady obecnej parametryzacji i jej kłopoty z wyłonieniem najbardziej wartościowych instytucji. Dlatego w przyszłych parametryzacjach warto brać pod uwagę wymienione tu wskaźniki naukowe, a zwłaszcza indeksy cytowań i Hirscha.

Andrzej Pilc, Instytut Farmakologii PAN oraz UJ CM,e-mail: nfpilc@cyf-kr.edu.pl

Nauki farmaceutyczne w ewaluacji 2022 2

Zależność między liczbą najlepiej ocenianych badaczy zatrudnionych w jednostce
a przyznaną jej kategorią naukową

Wróć