logo
FA 9/2021 informacje i komentarze

Agnieszka Kurczewska

W dążeniu do uczelni badawczej

Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030 przedstawia dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor uczelni ds. współpracy z otoczeniem.

Naszą nową strategię tworzyła cała społeczność uniwersytetu. Służyły temu bezpośrednie spotkania z władzami (w formie zdalnej), jak i specjalny formularz, poprzez który można było wysyłać opinie i propozycje. Tekst tworzony był przez kierowany przeze mnie zespół, w skład którego weszli reprezentanci wszystkich grup funkcjonujących na uczelni (pracownicy naukowi, administracyjni, doktoranci, studenci).

Szukaliśmy podstawowego pojęcia spajającego wizję rozwoju uczelni. Wyszliśmy od wiedzy. Uniwersytet to wiedza. W takiej perspektywie nauka to tworzenie i rozwijanie wiedzy, kształcenie to jej systematyka i upowszechnianie, współpraca z otoczeniem to sprawne wdrażanie wyników badań. Całość spaja społeczność uniwersytecka skupiona wokół kultury wiedzy. W strategii wyznaczyliśmy cztery kluczowe obszary: naukę, kształcenie, współpracę z otoczeniem, społeczność UŁ. Wszystkie wzajemnie przenikają się i wzmacniają.

Podstawowym kierunkiem rozwoju UŁ w najbliższej dekadzie jest jego przekształcanie w uczelnię badawczą o silnej pozycji w kraju i za granicą. Chcemy inwestować w naukę, rozwijać ją, robić „dobrą robotę”, zgodnie z filozofią prof. Tadeusza Kotarbińskiego, i dzielić się jej wynikami ze studentami i całym społeczeństwem. Tym samym chcemy utrwalać i popularyzować etos naukowca, zachęcając kolejne pokolenia do pracy na rzecz nauki i rozwoju działalności akademickiej. W dobie ruchów antynaukowych i osłabienia zaufania do nauki uważamy za nasz obowiązek obronę prawdy, która zawsze wypływa z nauki. Za misję uniwersytetu uznaliśmy rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Strategia UŁ zorientowana jest na rozwój samej instytucji i tworzących ją pracowników, doktorantów i studentów. Jesteśmy bardzo dużą społecznością, istotne zatem było uchwycenie różnorodności rozumianej jako utrzymanie wszystkich dyscyplin, dbanie o ich równomierny rozwój, otwartość w kształceniu, współpraca z otoczeniem. Kolejne założenie to kontynuacja idei uczelni klasycznej, czyli mającej szerokie spektrum kształcenia i dyscyplin naukowych. Taka jest tożsamość Uniwersytetu Łódzkiego. Ważnym elementem jest również niezależność. Nasz świat naukowy wyznaczają międzynarodowe standardy i normy.

Strategia Uniwersytetu Łódzkiego jest długofalowa. Staraliśmy się w niej przedstawić ramy funkcjonowania uczelni, nie rozpisywać drobiazgowo każdego kroku, bo rzeczywistość jest, jak pokazało choćby ostatnie półtora roku, bardzo zmienna. Chcemy też zostawić przestrzeń do podejmowania działań zgodnych z wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem pracowników, doktorantów czy studentów. Zamierzamy budować dynamicznie rozwijającą się uczelnię badawczą, którą wyróżniają: nowoczesność, postępowość i odwaga w myśleniu oraz działaniu, tradycja międzykulturowości, siła różnorodności i sprawność działania.

Wróć