logo
FA 9/2021 informacje i komentarze

Artur Zimny

Na rzecz miasta i regionu

O strategii PWSZ w Koninie na lata 2021–2024 pisze dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, rektor PWSZ w Koninie.

Prace nad strategią uczelni rozpoczęliśmy wraz z początkiem nowej kadencji władz rektorskich. Do diagnozy oraz nakreślenia wizji, misji i celów wykorzystaliśmy takie metody analizy, jak: dedukcja, indukcja, porównania w czasie i przestrzeni. Analizy strategicznej dokonaliśmy przy wykorzystaniu popularnej metodologii SWOT, uwzględniając czynniki otoczenia zewnętrznego, wyznaczone przez metodologię PEST. Z kolei cele strategiczne i operacyjne zostały skonstruowane zgodnie z zasadą SMART. Wypracowaną propozycję zapisów strategii poddaliśmy szerokim konsultacjom z przedstawicielami społeczności akademickiej i otoczenia społeczno-gospodarczego. Rezultaty zostały odzwierciedlone w finalnym dokumencie, który został przyjęty 15 grudnia 2020 roku.

Sformułowano w nim wizję, misję i cele rozwoju, do osiągnięcia których powinny dążyć władze i wspólnota uczelni. Mając na uwadze wizję – „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podmiotem o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju subregionu konińskiego” – będziemy dążyli do tego, aby uczelnia w jeszcze większym stopniu została włączona do sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta i regionu, a w efekcie, by stała się instytucją współwytyczającą kierunki rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Za naszą misję uznaliśmy „tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalających na sprawne zaspokajanie nie tylko wszechstronnych aspiracji edukacyjnych subregionu konińskiego, lecz także przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego”. Jeśli chodzi o cele strategiczne to zamierzamy – jak na publiczną uczelnię zawodową przystało – skoncentrować się na doskonaleniu oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, a w szczególności rozwijaniu form kształcenia ustawicznego i dualnego, rozwijaniu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym świadczeniu specjalistycznych usług na rzecz mieszkańców subregionu, oraz wzmacnianiu potencjału kadrowego i infrastrukturalnego uczelni, aby stała się ona jeszcze bardziej nowoczesna i zarazem elastyczna, przyjazna dla studentów i pracowników.

Jestem przekonany, że wdrażanie strategii, która uwzględnia aktualne zjawiska i tendencje zachodzące w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, na czterech poziomach, tj. subregionalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, przyczyni się do skuteczniejszego konkurowania na rynku edukacyjnym, lepszego dostosowania się do dynamicznych zmian zachodzących w sferze regulacyjnej, demograficznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej, a jednocześnie zaowocuje dalszym harmonijnym rozwojem PWSZ w Koninie i w konsekwencji zwiększeniem roli uczelni w zrównoważonym rozwoju Wielkopolski Wschodniej.

Wróć