logo
FA 9/2021 informacje i komentarze

Andrzej Kaleta

Aspirujemy do miana uniwersytetu przyszłości

Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na lata 2021–2030 prezentuje prof. Andrzej Kaleta, rektor uczelni.

Poprzednia strategia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstała w 2016 roku. Odegrała istotną rolę w rozwoju uczelni. Nowe uwarunkowania prawne skłoniły nas do prac nad kolejną. Rozpoczęliśmy je jesienią 2019 roku w pięciu zespołach tematycznych. To było szczególne zadanie dla młodych, którzy chcą swoją przyszłość związać z pracą w naszej uczelni – oni będą tworzyć nową jakość oraz nowe standardy.

Przyjęliśmy dwa kluczowe założenia: długi horyzont czasowy i partycypacyjny model podejścia do strategii. Zależało nam na tym, żeby dokument był wyrazem dążeń całej społeczności uniwersytetu. Uchwalona przez Senat w marcu tego roku Strategia 2030, będąca mapą drogową rozwoju UEWr, zawiera wizję uczelni, jej misję, podzielane wartości, strategiczne priorytety oraz mechanizm ich realizacji. Nakreślone kierunki rozwoju są odpowiedzią na kilka silnych mega trendów: transformacje modeli gospodarki, zmiany klimatyczne, rewolucję cyfrową i klimatyczną oraz zmiany socjodemograficzne. Zrozumienie istoty tych zjawisk pozwoliło po pierwsze zdefiniować główne wyzwania, przed którymi stoimy, a po drugie przygotować adekwatne odpowiedzi.

Aspirujemy do tego, by być uniwersytetem kompetencji przyszłości, musimy w kształceniu studentów wyprzedzać potrzeby gospodarki. W naszej wizji chcemy połączyć uniwersytecki charakter uczelni z jej biznesową specyfiką i stworzyć wiodący ośrodek oryginalnych badań naukowych, miejsce nowoczesnego kształcenia i pracy. Ponadto pragniemy być uniwersytetem efektywnym, gotowym na przyszłość. Wreszcie będziemy dążyć do uniwersytetu zrównoważonego rozwoju. Chodzi zarówno o równowagę zewnętrzną, jak i wewnętrzną, między nami a otoczeniem.

„Kreujemy ekspertów i liderów biznesu, tworząc środowisko rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności przyszłości” – tak brzmi sformułowana przez nas misja. Zdecydowaliśmy się na kilka priorytetów, które uważamy za kluczowe dla przyszłości uczelni: zaangażowani pracownicy, nowoczesna organizacja odpowiadająca realiom współczesnego cyfrowego świata, szeroka współpraca z biznesem, badania inspirowane praktyką, ustawiczne rozwijanie kompetencji przyszłości.

Zasadniczą rolę w implementacji tych założeń będzie odgrywać Rada Strategii, której przewodniczę. Będziemy spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące i nadawać projektom status projektów strategicznych. Ich ambasadorzy będą stymulować działania służące osiąganiu efektów oraz m.in. ustalać cele i mierniki dotyczące danego priorytetu.

Założenia naszej strategii doskonale wpisują się w wizję rozwoju uniwersytetów w Europie, zaprezentowaną przez European University Association (EUA). Publikacja Strategii 2030, będącej owocem pracy ponad dwustu pracowników UEWr, została przez EUA potraktowana jako ważny głos w dyskusji o przyszłości europejskiej nauki i dydaktyki.

Wróć