logo
FA 9/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Fot. Arch. prywatne

Na czele EURODOC

BRUKSELA Agnieszka Żyra, doktorantka Politechniki Krakowskiej, została wybrana na stanowisko przewodniczącej EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers). Dotychczasowa sekretarz organizacji od kilku lat angażuje się w działalność doktorancką na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Była m.in. wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2018). Jest zatrudniona w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PK, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z niekonwencjonalnymi technikami obróbki, szczególnie obróbką elektroerozyjną. EURODOC to federacja 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Reprezentuje ich interesy w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań.

Zamość już akademicki

WARSZAWA/ZAMOŚĆ Minister nauki i edukacji powołał dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. PWSZ w Chełmie, na stanowisko rektora Akademii Zamojskiej. Powstała ona z przekształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Skrzydlewski przez wiele lat był związany z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2020 r. pełni funkcję doradcy ministra nauki Przemysława Czarnka. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarach: filozofii wychowania i edukacji, antropologii filozoficznej, filozofii kultury i cywilizacji, filozofii prawa, filozofii polityki. Zamojska publiczna uczelnia zawodowa powstała w 2005 r. Obecnie posiada prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia. Studiuje w niej blisko tysiąc osób.

Fot. UE w Katowicach

Polka w zarządzie DUKENET

WALENCJA/KATOWICE Prof. Justyna Matysiewicz z Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została jednogłośnie wybrana na wiceprezydenta międzynarodowego konsorcjum uczelni ekonomicznych DUKENET. Stowarzyszenie powstało w 1996 r. jeszcze jako sieć Socrates, której koordynatorem była holenderska Avans Hogeschool w s’Hertogenbosch. Obecnie zrzesza 21 uniwersytetów m.in. z Finlandii, Francji, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Norwegii, Holandii i Włoch. Jedynym polskim członkiem organizacji jest UE w Katowicach. DUKENET realizuje międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe, jest odpowiedzialne za tworzenie i realizację wspólnych programów kształcenia oraz modułów edukacyjnych, a także za publikacje naukowe. Kadencja nowych władz potrwa do 2023 r.

OPERAS na Mapie Drogowej

BRUKSELA Europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych OPERAS, której członkiem jest Instytut Badań Literackich PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych. To część ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) – strategicznego dokumentu, którego celem jest wzmocnienie integracji naukowej w Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowienie dorobku europejskich zespołów badawczych. OPERAS jest jednym z 11 projektów uznanych za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w UE. Na realizację wszystkich przeznaczono ponad 4 mld euro. IBL PAN od 2017 roku uczestniczy w tworzeniu infrastruktury badawczej dla nauk HS. W czerwcu zakończono dwuletni projekt OPERAS-P, którego celem było rozpoznanie potrzeb i stworzenie strategii dla projektów infrastrukturalnych konsorcjum. Od października 2019 r. do marca 2023 r. polski zespół jest zaangażowany w budowanie serwisu GOTRIPLE, służącego do przeszukiwania wielojęzycznych zasobów humanistyki i nauk społecznych umieszczonych w otwartym dostępie.

Fot. Mamert Janion

Bliżej nieba

BIAŁYSTOK/ZIELONA GÓRA Uniwersytety z tych miast wzbogaciły się o dwa nowoczesne teleskopy. W Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku stanął teleskop zwierciadlany ASA 600, jeden z największych tego typu w Polsce. Posiada kwarcowe zwierciadło główne o średnicy 60 cm. Będzie służył do obserwacji wzrokowych, automatycznych, specjalistycznych badań spektrograficznych czy rejestracji „astro” aparatem fotograficznym oraz nowoczesną kamerą rejestracyjną opartą na sensorze CMOS. Kosztował ok. 670 tys. zł. Do Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego trafił z kolei system dwóch teleskopów zwierciadlanych (na fot.): teleskopu głównego (50 cm) i teleskopu pomocniczego o aperturze (28 cm). Kosztował 450 tys. zł. W połowie września umieszczono go na tzw. farmie teleskopów „e-EyE” w Hiszpanii, gdzie za jego pomocą będą prowadzone obserwacje planetoid czy gwiazd zaćmieniowych oraz zbierane dane do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej, który ma na celu wyznaczanie orbit śmieci kosmicznych zagrażających satelitom oraz statkom kosmicznym.

Research in Poland

WARSZAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła platformę Research in Poland (www.researchinpoland.org), na której znajdują się informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także narzędzia pozwalające szybko znaleźć grant, ofertę pracy i konferencję naukową. Serwis, prowadzony w języku angielskim, kierowany jest do zagranicznych naukowców i doktorantów, którzy stoją przed decyzją o kontynuowaniu kariery naukowej w Polsce bądź o podjęciu współpracy z naszymi badaczami. Poprzez komponent success stories strona ma także promować dokonania polskich naukowców.

Nauka otwarta dla każdego

WROCŁAW Politechnika Wrocławska przystąpiła do projektu OPTIMA (Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia). Jego efektem ma być platforma, która zapewni dostęp do otwartej nauki m.in. na ukraińskich uczelniach. Koordynatorem jest Politechnika Lwowska, a uczestniczą w nim także uczelnie z Austrii, Francji i Ukrainy oraz organizacje: EURODOC, EIFL, NAQA i NASC. Konsorcjum opracowuje narzędzia, dobre praktyki i materiały szkoleniowe, które mają ułatwić uczelniom zachowanie integralności, przejrzystości i transparentności. Działania dotyczą zarówno otwartości w dziedzinie badań, jak i przejrzystości procesu recenzji artykułów, np. opracowywanych na konferencje naukowe. Naukowcy z PWr opracowują nowoczesną platformę dla organizatorów konferencji dla studentów i doktorantów. Będzie ona dawała możliwość rejestrowania konferencji, przyjmowania artykułów, recenzowania ich, publikowania i przyjmowania zgłoszeń od uczestników.

Co najchętniej jadają wilki?

WIGRY Dieta wilków z Wigierskiego Parku Narodowego była przedmiotem badań zespołu naukowców m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN. Przez trzy lata zbierali oni próbki wilczych odchodów (w sumie 303). Następnie przeanalizowali ich zawartość, by na podstawie obecnych tam fragmentów kości oraz sierści zwierząt dociec, co wilki zjadły. Ustalili, że drapieżniki te zasmakowały w sarnach i dzikach, ale nie pogardzają także jeleniami, łosiami, zającami, borsukami oraz… bobrami. Te ostatnie stanowiły aż 1/4 biomasy zjadanego przez wilki pokarmu. Wilki zdecydowanie częściej odżywiały się bobrami wiosną i latem, wtedy gryzonie te stanowiły ok. 37% biomasy pokarmu drapieżników. Rzadziej polowały na nie jesienią i zimą, wtedy ich udział w diecie spadał do ok. 11%. Istotny okazał się również roczny poziom opadów: im jest ich mniej, tym niższy poziom wód, a co za tym idzie – bobrom trudniej ukryć się przed drapieżnikami. Zdaniem badaczy, drapieżnictwo wilków można traktować jako ważną usługę ekosystemową, mogącą wpływać na ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry.

Fot. Arch. prywatne

Zmierzą jasność nieba

GDAŃSK Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN). Obejmuje ona swym zasięgiem 19 krajów, a pomiary wykonywane są przy pomocy specjalistycznego czujnika SQM-LE przeznaczonego do długoterminowego monitorowania. Cała sieć liczy 64 czujniki. W Gdańsku umieszczono go na dachu Gmachu B. Inicjatorem pomysłu była dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury, która kieruje interdyscyplinarną grupą badawczą ILLUME zajmującą się minimalizacją wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Jej członkowie szukają praktycznych rozwiązań, które pozwoliłyby ograniczyć ten problem. Grupa opracowuje również metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. na przetwarzaniu i analizie danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Fot. Arch. prywatne

Tym razem laur dla Polaka

KRAKÓW Prof. Paweł Zajdel z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał prestiżową Polsko-Francuską Nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego w uznaniu osiągnięć naukowych i zasług w przedsięwzięciach realizowanych we współpracy ze stroną francuską. Wyróżnienie, ustanowione we współpracy Société Chimique de France z Polskim Towarzystwem Chemicznym, przyznawane jest co roku, przy czym w latach nieparzystych honorowani są polscy chemicy, a w parzystych francuscy. Badania tegorocznego laureata dotyczą rozwoju ligandów wybranych białek, takich jak receptory sprzężone z białkami G (GCPR), w szczególności modulatorów receptorów dopaminy i serotoniny, w celu leczenia chorób neurodegeneracyjnych centralnego układu nerwowego (schizofrenia, choroba Alzheimera). Od ub.r. laureat kieruje Katedrą Chemii Organicznej w CM UJ.

Od Mazowsza po Mazury

WARSZAWA W Giżycku powstanie filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie w niej studiów pielęgniarskich. Porozumienie podpisane przez ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW oraz Wojciecha Iwaszkiewicza, burmistrza Giżycka, zakłada współpracę przy opracowywaniu, modyfikowaniu i realizowaniu programów kształcenia na studiach I i II stopnia. Giżycko odkupiło upadły szpital powiatowy, posiadający 11 oddziałów. Aby zachować w nim ciągłość leczenia, konieczne jest wykształcenie personelu. Z pomocą przyszedł UKSW. Umowa między uczelnią a miastem uwzględnia działania związane z doskonaleniem i budowaniem kompetencji zawodowych studentów kierunków medycznych zamieszkałych w Giżycku i okolicach. Dotyczy to w szczególności organizacji kształcenia praktycznego w placówkach medycznych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Chodzi o optymalne przygotowanie kadr na potrzeby systemu ochrony zdrowia w regionie, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Sportowa inwestycja pod Wawelem

KRAKÓW Oddany do użytku w 2018 roku Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju zostanie rozbudowany. Wkrótce ruszy tam budowa Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. U zbiegu ulic Łojasiewicza, Poletkowej i Gronostajowej powstanie dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdą się siłownia, pomieszczenia fitness, szatnie z węzłami sanitarnymi, zaplecze techniczno-administracyjne oraz sala konferencyjna i trybuny z 330 miejscami. W planach jest również kilka boisk do piłki nożnej, rugby, koszykówki i siatkówki plażowej, korty tenisowe, a także elementy małej architektury: siłownia zewnętrzna, ławki, stoły szachowe i do ping-ponga. Inwestycja, której zakończenie planowane jest w 2023 roku, pochłonie ponad 26 mln zł.

Fot. UWM

W gronie politologów

LIZBONA/OLSZTYN Prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został ponownie wybrany na członka 16-osobowego Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego. To już jego druga kadencja. W gremium tym, gdzie jest jedynym przedstawicielem Polski, zasiada od 2018 roku. Międzynarodowe Towarzystwo Politologiczne powstało w 1949 roku. Jego członkami są przede wszystkim krajowe, a także regionalne towarzystwa nauk politycznych (np. nordyckie, latynoamerykańskie czy afrykańskie). International Political Science Association tworzy globalną sieć naukową politologów z całego świata. Prof. Żukowski także drugą kadencję pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Fot. PG

Prezydent z Polski

PORTO/GDAŃSK Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, od 1 stycznia 2022 roku pokieruje International Association of University Libraries. Po raz pierwszy stanowisko to obejmie osoba z Polski. IATUL to istniejące od 1955 r. pozarządowe stowarzyszenie zrzeszające biblioteki uczelniane, służące jako forum wymiany doświadczeń i rozwoju nowoczesnych usług bibliotecznych. Organizacją kieruje rada dyrektorów (Board of Directors), w której dr Wałek zasiada od czterech lat, reprezentując obszar europejski. W 2020 r. objęła funkcję sekretarza w zarządzie IATUL. Na stanowisku prezydenta zastąpi Charlesa Eckmana z Uniwersytetu w Miami. Do IATUL należy ponad 260 instytucji z 70 krajów (z Polski biblioteki politechnik: Gdańskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Warszawskiej oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej).

Fot. PŁ

Alchemium (częściowo) gotowe

ŁÓDŹ Zakończyła się budowa pierwszego z trzech budynków kompleksu Alchemium Politechniki Łódzkiej. W ramach inwestycji za blisko 65 mln zł uczelnia zyskała m.in. aulę na 500 miejsc rozciągającą się przez trzy górne kondygnacje (z możliwością podziału na dwie części). Zastąpi ona wysłużone audytorium im. Sołtana, w którym dotychczas odbywały się najważniejsze uroczystości. Ponadto w obiekcie ulokowano salę senatu na 100 osób, mniejsze audytoria i sale seminaryjne, zaplecze konferencyjne, przestrzeń wystawienniczą dla funkcjonującej w uczelni galerii „Politechnika” oraz pomieszczenia biurowe. W drugim etapie, do 2024 roku, mają powstać dwa budynki, w których znajdą się laboratoria chemiczne oraz naukowe. Cały kompleks będzie miał powierzchnię 27 tys. m2. Inwestycja ma kosztować 113 mln zł, z czego 97,5 mln zł pozyskano z MEiN.

Fot. PL

Zintegrują metrologów

LUBLIN Ponad 1,3 mln zł na utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej przekazał Politechnice Lubelskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na uczelni będzie się mieściło biuro PUM. Działalność Unii skierowana będzie na integrację i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego uczelni, urzędów, instytutów dla prowadzenia wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze metrologii. Realizowane zostaną wspólne przedsięwzięcia związane z promocją innowacji oraz wsparciem rozwoju kadr, a także organizacją forów, konferencji i kongresów. Nastąpi wzajemna wymiana informacji i wyników badań. Politechnika będzie w tym zakresie ściśle współpracować z Głównym Urzędem Miar, którego laboratoria zlokalizowane są w Warszawie oraz w kampusie, który powstaje w Kielcach.

Fot. UHP

Doktorat h.c. – prof. Anna Wypych-Gawrońska

ŁUCK/CZĘSTOCHOWA Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie została doktorem honoris causa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. O nadanie tytułu wystąpiła dyrektor Instytutu Fizyki i Techniki, prof. Halyna Myronchuk. Senat ukraińskiej uczelni przyznał prof. Wypych-Gawrońskiej najwyższą godność akademicką, honorując w ten sposób jej „szczególnie wysokie osiągnięcia w rozwoju stosunków polsko-ukraińskich oraz budowanie wspólnej wizji przyszłości Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego”. Doceniono ją również za wybitne osiągnięcia naukowe, doświadczenie, wiedzę oraz zdolności organizacyjne. W fotelu rektora UHP zasiada od 2016 roku. Specjalizuje się w teorii teatru i dramatu.

Fot. UWM

Kopernik odporny na zimno

OLSZTYN „Mikołaj Kopernik” – to nazwa najnowszej polskiej odmiany lilii zarejestrowanej w Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym w Londynie. Wyhodowała ją dr Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To druga roślina zarejestrowana przez tę uczelnię w najważniejszym na świecie towarzystwie ogrodniczym. Ma kwiaty skierowane na boki, w różnych odcieniach czerwieni i pomarańczu. Kwitnie na przełomie lipca i sierpnia. Nie pachnie, ale za to jest odporna na zimno i choroby, więc może zimować w naszych warunkach w gruncie. W 2016 r. dr Płoszaj-Witkowska zarejestrowała lilię „Queen of Kortovo”, która z „Mikołajem Kopernikiem” ma wspólne pochodzenie.

Fot. Billon

Dyplom na klucz

KIELCE Politechnika Świętokrzyska jako pierwsza uczelnia w Polsce wykorzystuje technologię blockchain do zapewnienia autentyczności swoich dyplomów. Pierwszych 29 absolwentów otrzymało link do zabezpieczonej przed sfałszowaniem cyfrowej kopii dyplomu zapisanej na blockchainie oraz unikalny klucz pozwalający na jej odczytanie. Uczelnia wykorzystała technologię stworzoną przez polską firmę Billon na podstawie umowy zawartej w lutym tego roku. System stanowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami i danymi studentów. Administracja uczelni może w ciągu kilku sekund zapisać plik PDF w postaci danych rozproszonych na blockchainie. Absolwenci, dysponując unikalnym kluczem, mogą pobrać plik w dowolnym czasie i miejscu na swoje urządzenie i przesłać go potencjalnemu pracodawcy, który szybko zweryfikuje autentyczność na stronie politechniki, potwierdzając kompetencje jego posiadacza. Wykorzystanie blockchaina do zarządzania wrażliwymi dokumentami zapobiega oszustwom związanym z fałszowaniem dyplomów i stopni naukowych.

Fot. Rafał Oleksiewicz

Podbili Japonię

TOKIO Dziewięć z czternastu medali wywalczonych przez Polaków na igrzyskach XXXII Olimpiady zdobyli zawodnicy z klubów AZS. Najwięcej krążków wśród azetesiaków zgarnęli lekkoatleci, którzy stawali na podium sześciokrotnie. Dorobek ten powiększyli wioślarze i kajakarze. Złoci medaliści to: Anita Włodarczyk (AZS AWF Katowice) – rzut młotem, Dawid Tomala (AZS Politechniki Opolskiej) – chód na 50 km, Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin), Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław), Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice), Kajetan Duszyński (AZS Łódź), Dariusz Kowaluk (AZS AWF Warszawa), Karol Zalewski (AZS AWF Katowice) – sztafeta mieszana 4×400 m.

Doskonałe inkubatory

WROCŁAW Osiem zespołów badawczych wyłonił pierwszy konkurs Uniwersytetu Wrocławskiego na Inkubatory Doskonałości Naukowej. Na każdy z realizowanych przez nie projektów przeznaczono 4 mln zł. Będą to połączone zespoły naukowców z UWr i badaczy z zagranicy, którzy poprowadzą wspólnie duże projekty w dziedzinach pozostających do tej pory w cieniu. Inkubatory będą działać przez pięć lat. Jeden z nich to Digital Justice, którego kierownikiem jest dr Karolina Kremens z Katedry Postępowania Karnego. Koncentrować się będzie na badaniach nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Obejmować one będą m.in. nagrywanie za pomocą kamer nasobnych noszonych przez policjantów dokonywanych przez nich czynności (np. zatrzymań); prowadzenie przeszukiwań elektronicznych urządzeń, w szczególności telefonów komórkowych; wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa oraz tzw. predictive policing, czyli przewidywania możliwości popełnienia przestępstwa na danym terenie czy przez daną osobę.

Fot. UP

Rektor w EASA

SALZBURG/LUBLIN Prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dołączył do grona członków Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts). Jest 35 reprezentantem Polski w tym gronie. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych. EASA, założona w 1990 roku w Salzburgu, to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym m.in. 34 noblistów oraz papież Benedykt XVI.

Awanse i debiuty w THE

LONDYN Uniwersytet Jagielloński został najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią w najnowszym rankingu Times Higher Education. To jedno z czterech najbardziej prestiżowych zestawień tego typu na świecie. Krakowska uczelnia utrzymała pozycję z poprzedniego roku, kiedy awansowała z przedziału 601–800 do 501–600. Awans zanotował też Uniwersytet Warszawski (z 801–1000 do 601–800). Po raz pierwszy sklasyfikowano: Politechnikę Poznańską, Politechnikę Rzeszowską, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (wszystkie na pozycjach 1201+). Wśród 1662 uczelni z 99 państw znalazły się 23 z Polski. Po raz szósty na czele Uniwersytet Oxfordzki.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Chojnacka, Iwona Czajkowska-Deneka, Katarzyna Dominiak, Katarzyna Dziedzik, Maciej Dzwonnik, Marek Kiczka, Mariusz Kopiejka, Anna Korzekwa-Józefowicz, Agata Kreska, Lech Kryszałowicz, Anna Modzelewska, Iwona Pachcińska, Ewa Sapeńko

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebooku

i na Twitterze

Wróć