logo
FA 7-8/2023 informacje i komentarze

Wydarzenia

Polsko-niemiecka współpraca

Wydarzenia 1

Fot. MEiN

WARSZAWA W Ministerstwie Edukacji i Nauki podpisano nową umowę o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Dodany zapis tworzy prawną podstawę wspierania w przyszłości działalności statutowej Fundacji kwotą do 500 tys. euro rocznie. Umowa pozwoli na dofinansowanie wspólnych polsko-niemieckich projektów naukowo-badawczych obejmujących dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Od 2018 roku już cztery projekty badawcze otrzymały dotacje ze środków obu rządów w wysokości 900 tys. euro. Dwa z nich trwały od 2019 roku i były poświęcone komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Naukowcy uczestniczący w dwóch pozostałych przedsięwzięciach rozpoczynają właśnie badania na temat polskiej i niemieckiej kultury pamięci po 1989 roku oraz niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Na podstawie zaktualizowanej umowy międzyrządowej Fundacja może planować dodatkowe konkursy na dofinansowanie projektów. PNFN od początku działalności przyznała dotacje 432 polsko-niemieckim projektom na łączną kwotę ponad 12,5 mln euro.

PAU nagrodziła młodych naukowców

Wydarzenia 2

Fot. Paweł Mazur

Wydarzenia 3

Fot. Paweł Mazur

KRAKÓW Dwaj naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Tadeusza Browicza przyznawanej przez Polską Akademię Umiejętności. Dr hab. Mateusz Siedliński, adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi oraz Ośrodku Genomiki Medycznej Omicron UJ CM, został doceniony za cykl prac Udział limfocytów T i fosfosfingozyny w komórkowych oraz molekularnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Za cykl prac Fizjologiczne i molekularne mechanizmy działania leków uwalniających siarkowodór i tlenek węgla nagrodzono również dr. hab. Marcina Magierowskiego, kierownika Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii UJ CM. Patronem nagrody jest wybitny lekarz anatomopatolog i odkrywca pałeczki duru brzusznego, w latach 1894–1895 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukraińska nauka ze wsparciem PAN

WARSZAWA Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk USA wybrały 18 ukraińskich zespołów badawczych, które otrzymają wsparcie w wysokości ok. 200 tys. dolarów rocznie przez okres do 3 lat. Celem jest zapewnienie naukowcom stabilnych warunków do prowadzenia badań, które w przyszłości pomogą w odbudowie nauki w Ukrainie. Na sfinansowanie projektów przeznaczone zostanie blisko 8,5 mln USD (33 mln zł). Zwycięskie zespoły, wybrane spośród 174 zgłoszeń, prowadzą badania w takich dyscyplinach, jak: astronomia, nauki o środowisku, matematyka, psychologia, nauki o materiałach i inżynieria, rolnictwo, nauki biomedyczne, fizyka i chemia. Badania będą realizowane w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Co ważne, członkowie zespołów będą posiadali podwójną afiliację. Oznacza to, że ich dokonania zostaną przypisane do dorobku instytutu, który gości kierowniczkę lub kierownika grupy, jak i do dorobku wybranej jednostki w Ukrainie. To już drugi program wsparcia naukowców z Ukrainy realizowany przez PAN. Wcześniejszy zapewnił pomoc 220 ukraińskim uczonym.

Już 17 Polaków w EMBO

Wydarzenia 4

Fot. MIBMiK

WARSZAWA Prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany na członka Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Doceniono jego wkład w odkrycie kluczowej roli kinazy białkowej mTOR w rozwoju neuronów. Wyjaśnienie udziału mTOR w rozwoju, stabilności i plastyczności morfologii neuronów, która stanowi fizyczne podłoże dla procesów zachodzących w mózgu, pozwoli lepiej zrozumieć ludzkie choroby znane jako mTORopatie, które objawiają się guzami mózgu, padaczką i problemami neuropsychiatrycznymi. EMBO zrzesza ponad 2 tys. wybitnych naukowców zajmujących się biologią molekularną z całego świata, w tym 17 Polaków. Wśród nich pięcioro pracuje obecnie w MIBMiK (profesorowie Janusz Bujnicki, Andrzej Dziembowski, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska i Marcin Nowotny). Ponadto członkami organizacji są także profesorowie: Magdalena Boguta, Agnieszka Chacińska, Artur Jarmołowski, Mariusz Jaskólski, Leszek Kaczmarek, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Magda Konarska, Andrzej B. Legocki, prof. Krzysztof Liberek, Jacek Otlewski, Zofia Szweykowska-Kulińska i Maciej Żylicz.

Nowa prezes u socjologów

Wydarzenia 5

Fot. Archiwum

WARSZAWA Prof. Mirosława Grabowska zastąpiła prof. Krzysztofa Koneckiego na stanowisku prezesa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest czternastą osobą w historii organizacji, która stanęła na jej czele. Była jedyną kandydatką, a jej wyboru dokonano jednogłośnie. Zawodowo jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pracuje w Katedrze Metodologii i Teorii Socjologicznej na Wydziale Socjologii. Specjalizuje się w metodologii, socjologii polityki oraz socjologii religii. Przez ostatnie 15 lat szefowała Centrum Badania Opinii Społecznej. Wykładała też w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, pracowała w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Polskie Towarzystwo Socjologiczne powstało w 1957 roku. Obecnie liczy około 1,1 tys. członków. Celem organizacji jest: popieranie rozwoju socjologii, upowszechnianie wiedzy socjologicznej, kształtowanie etyki zawodowej socjologów oraz reprezentowanie interesów jej członków w zakresie działalności naukowo-zawodowej.

Na czele sieci ogrodów botanicznych

Wydarzenia 6

Fot. UMCS

ROGÓW/LUBLIN Dr Grażyna Szymczak, dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS, została wybrana na drugą kadencję na stanowisko prezesa Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jest specjalistką z dziedziny botaniki, a główny przedmiot jej zainteresowań stanowią: taksonomia, anatomia, cytologia i embriologia roślin, biologia kwitnienia, a także substancje biologicznie czynne w roślinach. Od ponad ćwierć wieku pracuje na UMCS, a od 2010 roku kieruje Ogrodem Botanicznym UMCS. W tym czasie Ogród znacznie rozwinął działalność badawczą i edukacyjną na arenie krajowej, stał się ważnym punktem na mapie turystycznej miasta oraz miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Lublina i regionu. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce działa od 2011 r. Jej członkami są dyrektorzy i kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) tworzących tzw. sieć krajową.

Polka w Zarządzie EURODOC

Wydarzenia 7

Fot. Arch. prywatne

BRUKSELA Aleksandra Lewandowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku i pełnomocniczka Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. współpracy międzynarodowej, została wybrana do Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC na kadencję 2023–2024. Jest absolwentką kryminologii na Wydziale Prawa UwB. Obecnie studiuje psychologię (specjalność neurokognitywistyka) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W orbicie jej zainteresowań naukowych znajdują się neuronalne korelaty agresji, neuroterapia w procesie resocjalizacji oraz różnice płciowe w empatii i procesie przetwarzania bólu. EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) jest międzynarodową federacją 26 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z 24 krajów Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Reprezentuje interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie.

Federacji jednak nie będzie

WROCŁAW Nie dojdzie do skutku plan utworzenia federacji Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przeciwko połączeniu opowiedziały się senaty obu uczelni. Współpraca miała dotyczyć szerokiego zakresu działań: od rozwijania dobrych praktyk w obszarze zarządzania, przez projekty naukowe, aż po nowe, prowadzone wspólnie kierunki, jak biomedycyna. Na przygotowanie planu federacji MEiN wyłożyło blisko 5 mln zł. Na proces przedkonsolidacyjny wydano dotąd niecałe 900 tys. Ponad 1,1 mln zł miał kosztować raport due diligence, zlecony w przetargu, który wygrał UJK w Kielcach. Raport nie został jednak przyjęty przez komitet sterujący i nie zapłacono za niego. To nie ten dokument, ale negatywne wyniki głosowania senatów obu uczelni przesądziły sprawę. Niewykorzystane środki z ministerialnego grantu mają zostać zwrócone.

Doktorat h.c. – prof. Colin G. Scanes

Wydarzenia 8

Fot. URK

KRAKÓW Wybitny uczony w zakresie biochemii rolniczej, żywienia, fizjologii, endokrynologii molekularnej i stosowanej został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Był zaangażowany w badania nad opracowaniem metod precyzyjnego określania stężenia hormonów białkowych (hormonu wzrostu, prolaktyny, insuliny) we krwi i tkankach zwierząt. Opracował metody badania aktywności osi przysadkowo-gonadowej u wielu gatunków ptaków oraz gadów. Stworzył model do badań genetycznego podłoża karłowatości Larona, uwzględniający rolę insulinopodobnych czynników wzrostu. Prowadził badania nad zmianami metabolizmu zwierząt wywołanymi czynnikami żywieniowymi, stresowymi w warunkach eksperymentalnych i hodowlanych, chronobiologią wielu gatunków ptaków, których efektem są praktyczne zalecenia dla hodowców drobiu (kur, indyków) w zakresie żywienia i suplementów paszowych, utrzymania ptaków, oświetlenia i odpowiedniego nawodnienia organizmu. Jest emerytowanym profesorem nauk biologicznych University of Wisconsin w Milwaukee (USA). Od 2016 r. związany jest z University of Arkansas.

Doktorat h.c. – prof. Marek Konopczyński

Wydarzenia 9

Fot. K. Adamczewski

ZIELONA GÓRA Pedagog resocjalizacyjny z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest 16 osobą wyróżnioną przez lubuską uczelnię najwyższą godnością akademicką. To zarazem pierwszy doktorat honorowy w ponad 50-letniej historii zielonogórskiej pedagogiki. Przyznano go prof. Konopczyńskiemu za wkład w rozwój pedagogiki, a zwłaszcza jej subdyscyplin, takich jak pedagogika resocjalizacyjna, opiekuńcza i specjalna. Doceniono również wypracowane przez niego autorskie metody resocjalizacyjne i wynikający z nich system działań kreujących, zorientowany na rozwijanie ludzkich potencjałów, wzmacnianie procesów poznawczych i twórczych w celu wykreowania nowej tożsamości, osiągnięcia zmiany rozwojowej parametrów osobowych jednostek wykluczonych. Prof. Konopczyński kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych oraz Zakładem Twórczej Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Edukacji UwB. W latach 1999–2001 był prezesem Akademickiego Związku Sportowego.

Doktorat h.c. – Orhan Pamuk

Wydarzenia 10

Fot. Adrian Wykrota

POZNAŃ Turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla w 2006 roku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego książki przetłumaczone na 63 języki sprzedały się w nakładzie 13 mln egzemplarzy. W 2006 roku magazyn „Time” uznał go za jednego ze 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Otrzymując wówczas literackiego Nobla, został pierwszym Turkiem uhonorowanym w ten sposób. Międzynarodowy rozgłos zapewniła mu powieść Biały zamek. Pięć lat później opublikował Czarną księgę, która utrwaliła jego pozycję w świecie literatury. Z kolei Śnieg został uznany przez „New York Times Book Review” za jedną z 10 najlepszych powieści 2004 roku. W 2012 r. Pamuk otworzył w Stambule Muzeum Niewinności. Jest członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury oraz Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Co roku prowadzi semestralne zajęcia na Uniwersytecie Columbia.

Zbadają materiały w obniżonej grawitacji

Wydarzenia 11

Fot. Michał Twardosz

KRAKÓW W Akademii Górniczo-Hutniczej otwarto laboratorium badań materiałów w warunkach obniżonej grawitacji. Testy w nim prowadzone pomogą zrozumieć zachowanie się materiałów oraz poznać interakcje między np. lądownikiem a powierzchnią małego ciała niebieskiego. Licząca ponad 5 metrów wieża zrzutowa wyróżnia się spośród innych tego typu konstrukcji możliwością badania przyspieszeń w szerszym przedziale, takich, jakie są na Marsie lub np. na Księżycu. Wystrzeliwane ładunki uderzają w materiał, który przemieszcza się ze stałym przyspieszeniem rzędu 0,05–3,0 m/s2. Dzięki zmiennym przyspieszeniom można obserwować badane materiały w warunkach obniżonej grawitacji. W nowej pracowni wykorzystywany jest także penetrator – rodzaj stożka, który zagłębia się w badany materiał. Eksperymenty dadzą odpowiedź na pytanie, jakie parametry muszą mieć np. urządzenia drążące, które kiedyś polecą w kosmos, oraz jakie parametry mechaniczne posiada regolit pokrywający powierzchnię ciała niebieskiego. Specjalistyczny lab działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.

Projekt nowego reaktora w NCBJ

Wydarzenia 12

Fot. NCBJ

ŚWIERK W Narodowym Centrum Badań Jądrowych powstał projekt koncepcyjny nowego polskiego badawczego reaktora wysokotemperaturowego. Chłodzony helem reaktor dostarczy 30 MW mocy cieplnej, a temperatura helu na wyjściu pierwotnego obiegu chłodzącego osiągnie 750 stopni Celsjusza. Planowany czas użytkowania reaktora to 60 lat. Według założeń jego rdzeń ma składać się z sześciokątnych bloków. Reaktor będzie zasilany paliwem typu TRISO o wzbogaceniu 8–12%. Cykl paliwowy ma być otwarty, a moderatorem będzie grafit. W projekcie przewidziano pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa. Kontrola reaktywności odbywać się ma poprzez system elementów regulacyjnych (pręty), mieszczące się na stałe w blokach paliwowych materiały redukujące reaktywność oraz rezerwowe kapsuły redukujące reaktywność. Projekt został przygotowany we współpracy z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA). Prace NCBJ nad reaktorem wysokotemperaturowym finansowane są z budżetu MEiN. W latach 2021–2024 na ten cel przeznaczono 60 mln zł.

Na rzecz rolnictwa i… Odry

Wydarzenia 13

Fot. UO

OPOLE Żywność, próbki wody i gleby, ścieki, nawozy czy odpady przemysłowe będą badać naukowcy w nowo otwartym Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Inwestycja pochłonęła prawie 45 mln zł. To nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, wyposażony w urządzenia służące do prowadzenia kompleksowych i profesjonalnych badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Mieści się w Opolu (3-kondygnacyjny budynek o powierzchni 2,5 tys. m2) i Prószkowie (200 m2). Zbudowano także szklarnię o powierzchni 50 m2. W ramach jednostki funkcjonuje 18 pracowni i laboratoriów badawczych. Sześć z nich prowadzi działalność komercyjną. Wbrew nazwie, Centrum podejmować będzie badania związane nie tylko z rolnictwem czy przemysłem rolno-spożywczym. Naukowcy zajmą się także… Odrą. Zbadają np. jej osady denne i jakość wody.

Woda w centrum uwagi

Wydarzenia 14

Fot. Jan Zych

KRAKÓW Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podpisali porozumienie w sprawie powołania Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA. Jednostka będzie koncentrować swoje działania na racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. Realizowane w niej będą badania z dziedziny hydrogeologii, hydrogeochemii i gospodarki wodnej. Główne kierunki działań Centrum to: badania nad kluczowymi aspektami zagrożenia deficytem wody, zagrożeniami naturalnymi i innymi powiązanymi wyzwaniami społecznymi; poprawa i konsolidacja systemów zarządzania zasobami wodnymi odpornych na zmiany klimatu; rozwój modeli hydro-ekonomicznych ukierunkowanych na dążenie do bezpieczeństwa wodnego w Polsce i w różnych częściach świata; zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym; zwiększenie efektywności magazynowania wody.

Geocentrum już otwarte

Wydarzenia 15

Fot. PW

WARSZAWA Na Politechnice Warszawskiej otwarto Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych. Bazę informatyczną tworzy centrum obliczeniowe (infrastruktura chmurowa) przeznaczone głównie do przetwarzania informacji o terenie. Ta część ma dwie lokalizacje: Gmach Główny PW (klaster MERCATOR) oraz ośrodek w Józefosławiu (klaster ROMER). Z kolei Laboratoria stacjonarne mieszczą się w Józefosławiu. Dostępne są tam: laboratorium testowania skanerów laserowych i kamer cyfrowych, laboratoria testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (w tym laboratorium VR/AR), laboratoria analiz GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i laboratorium grawimetryczne (do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości). W Józefosławiu znajduje się również infrastruktura związana z permanentnymi obserwacjami satelitarnymi GNSS (stacja pomiarowa włączona w międzynarodowe programy badawcze). W okresie testowym, trwającym od 2022 roku, prowadzono już prace związane m.in. związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w budownictwie, doskonaleniem metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z UAV czy badaniami w zakresie terratransformacji Marsa.

Ucyfrowią średniowiecze

Wydarzenia 16

Fot. KUL

LUBLIN Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powstało Centrum Studiów Mediewistycznych. Inauguracja działalności nowego ośrodka naukowo-badawczego jest konsekwencją szerokiej współpracy lubelskich historyków z badaczami z Polski i z zagranicy. Centrum, którym kieruje dr hab. Paweł Kras, ma za zadanie m.in. podjąć i realizować szeroko zakrojone badania edytorskie i inwentaryzacyjne dotyczące dziejów Polski średniowiecznej, wykorzystywać nowoczesne cyfrowe metody badawcze (digital humanities) w polskiej mediewistyce, a także umiędzynarodowić polskie badania nad średniowieczem. Jednostka zajmie się krytycznym opracowaniem i udostępnieniem niepublikowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, obejmujących obszerne zbiory dokumentów i rękopisów, a także polskich pieczęci średniowiecznych. Zostanie również utworzona bibliografia polskiej mediewistyki. Do realizacji tych zadań powołano ogólnokrajowy, liczący kilkadziesiąt osób zespół badaczy specjalizujących się w źródłoznawstwie i edytorstwie źródeł historycznych. Reprezentują różne ośrodki uniwersyteckie i instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Najlepszy uczelniany PR

Wydarzenia 17

ZIELONA GÓRA Stowarzyszenie „PRom” nagrodziło pięć uczelni za realizowane przez nie inicjatywy komunikacyjne, informacyjne i promocyjne. W kategorii „Media relations” doceniono śniadania prasowe organizowane przez Uniwersytet Łódzki. Nagrodę im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii „Nowe media” przyznano Strefie Psyche Uniwersytetu SWPS (kanał na YouTube). W popularyzacji nauki bezkonkurencyjny okazał się Uniwersytet Śląski jako organizator Śląskiego Festiwalu Nauki. Kategorię „Kreacja” wygrał cykl wideo Dlaczego? – pierwszy w Polsce explainer uruchomiony przez Politechnikę Gdańską. W kategorii „Uczelniane media” wyróżniono inicjatywę Uniwersytet w Białymstoku dla szkół. Nagrodę specjalną przyznano Strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. W tym roku do konkursu zgłoszono aż 100 przedsięwzięć. Laureaci otrzymali pakiet działań wizerunkowych na rzecz zwycięskiej uczelni oraz statuetkę. Nagrody wręczono podczas XXXV Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

W Lublinie najbardziej innowacyjni

LUBLIN Politechnika Lubelska utrzymała pozycję lidera polskiej wynalazczości. Jej naukowcy uzyskali w 2022 roku 88 patentów na swoje wynalazki. Kolejne miejsca w zestawieniu Urzędu Patentowego RP zajmują: Politechnika Śląska (65) i Politechnika Wrocławska (57), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (56) oraz politechniki: Łódzka (55), Rzeszowska (44), Gdańska (43) i Poznańska (42). Spoza uczelni najwyżej – na 27 miejscu – uplasował się Instytut Tele– i Radiotechniczny należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz (11). Z ponad 2,2 tys. patentów i ponad 500 praw ochronnych przyznanych polskim wynalazcom najwięcej było autorstwa pracowników jednostek naukowych (48,67%), w tym uczelnianych (975), z instytutów badawczych (164) i jednostek PAN (64). Najwięcej decyzji dotyczyło nowatorskich rozwiązań w zakresie pomiarów (174), inżynierii lądowej (147), innych maszyn specjalistycznych (138), chemii wysokogatunkowych związków organicznych (133) i tworzyw, metalurgii (116).

Prezydentka od kannabinoidów

Wydarzenia 18

Fot. IF PAN

TORONTO/KRAKÓW Prof. Katarzyna Starowicz-Bubak z Zakładu Neurochemii w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN została wybrana na stanowisko prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kannabinoidami (ICRS). Specjalizuje się w strategiach leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza w podnoszeniu skuteczności leczenia bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, przez ukierunkowanie terapii na endogenny układ kannabinoidowy. W 2016 r. za określenie roli układu endokannabinoidowego w rozwoju i terapii bólu przewlekłego oraz opracowanie nowego podejścia farmakologicznego w leczeniu bólu związanego z osteoartozą otrzymała Nagrodę NCN. Funkcję będzie sprawować w 2025 roku, a do tego czasu pozostanie prezydentem-elektem. ICRS to jedno z nielicznych światowych stowarzyszeń związanych z konopiami indyjskimi i kannabinoidami. Zostało założone w 1992 roku. Obecnie skupia ponad 650 członków.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Adriana Całus-Polak, Monika Chrobak, Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, Izabella Majewska, Marek Pawłowski, Ewa Sapeńko, Katarzyna Skałecka, Przemysław Stanula, Monika Stojowska, Małgorzata Syrda-Śliwa, Krzysztof Szymański, Łukasz Wspaniały, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć