logo
FA 7-8/2022 informacje i komentarze

Marek Wroński

Plagiatowe problemy na UP w Lublinie

Ostatni numer wydawanego w Warszawie kwartalnika „Postępy Mikrobiologii” (IF 0.4) zawiera artykuł redakcyjny, w którym czasopismo informuje o plagiatach. Okazało się, że podczas procesu recenzyjnego wykryto znaczne zapożyczenia z cudzego tekstu w zgłoszonym do publikacji maszynopisie Obecnie akceptowane i zalecane metody badania lekowrażliwości dermatofitów autorstwa dr. hab. Sebastiana Gnata, dr. Mariusza Dyląga, lek. wet. Dominika Łagowskiego, prof. dr hab. Anety Nowakiewicz z Zakładu Mikrobiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr M. Dyląg pracuje na UWr). Zdziwiony i zaskoczony recenzent dodatkowo sprawdził wydrukowaną wcześniej pracę pt. Mechanizmy powstawania oporności dermatofitów na substancje przeciwgrzybicze autorstwa D. Łagowskiego, S. Gnata, A. Nowakiewicz („Postępy Mikrobiologii”, 2020, 59,2, 153-165). Okazało się, że są tam bardzo duże fragmenty tekstu przetłumaczone z innej, wcześniej wydanej publikacji Martinez-Rossi i wsp. Dermatophyte resistance to antifungal drugs: mechanisms and prospectus („Frontiers in Microbiology” z 2018 r.; doi.org/10.3389/fmicb.2018.01108). Nierzetelny maszynopis został odrzucony, natomiast plagiatowa, wydrukowana już praca zapewne zostanie unieważniona (retraktowana). Co więcej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego podał, że po wpłynięciu informacji od prof. Jacka Bieleckiego o plagiacie popełnionym przez lek. wet. Dominika Łagowskiego, zdecydowano się odebrać temu ostatniemu przyznaną kilka tygodni wcześniej nagrodę im. Prof. E. Mikulaszka (5 tys. zł) za cykl sześciu publikacji z lat 2020-2021. Zarząd uznał, że aczkolwiek nagrodzone prace nie zawierają plagiatów, to laureat nagrody powinien cechować się nieskazitelną postawą etyczną. Popełnienie nierzetelności naukowej (plagiatu) przez członka PTM jest niedopuszczalne i naganne; działa na szkodę Towarzystwa oraz niszczy renomę czasopisma „Postępy Mikrobiologii”.

Redaktor naczelny J. Bielecki zapowiedział, że czasopismo zacznie sprawdzać wszystkie nowe prace świetnym programem antyplagiatowym iThenticate. Domyślić się można, że dotychczasowe prace lubelskiej trójki współautorów pójdą do weryfikacji w pierwszej kolejności. Trzeba wspomnieć, że Dominik Łagowski otrzymał 10 listopada 2021 r. z rąk min. Przemysława Czarnka stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Jest to ok. 5400 zł miesięcznie wypłacane przez trzy lata. W 2019 r. to samo stypendium otrzymał dr hab. Sebastian Gnat i będzie je otrzymywał do końca tego roku. Obaj współautorzy otrzymali również w czerwcu 2021 r. nagrody projakościowe dla najlepszych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dysponenci tych wyróżnień – minister edukacji i nauki oraz rektor UPL – powinni szybko zareagować na wieść o odkryciu tak poważnych nierzetelności w pracach laureatów i podjąć odpowiednie kroki prawne.

Marek Wroński

Wróć