logo
FA 7-8/2022 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Życzliwość w praktyce

Pomagać mogą wszyscy i na wiele sposobów. Każda z metod jest dobra, o ile jej nadrzędnym celem będzie realne wspieranie osób potrzebujących. Właściwie zdiagnozowanie ich potrzeb zdaje się być tutaj kwestią kluczową. Dobrze o tym wie społeczność Uniwersytetu Warszawskiego, z której inicjatywy powstało wiele akcji skierowanych w stronę obywateli Ukrainy, których trwająca od lutego br. rosyjska agresja zmusiła do błyskawicznego opuszczenia swojej ojczyzny. Uciekający przed wojną ludzie mogli liczyć na gesty dobroci i bezinteresownego zaangażowania poszczególnych jednostek, a o tym, jak istotną rolę odegrała w tym czasie cała uczelnia, informuje pismo „Uniwersytet Warszawski” (nr 1/2022).

Wśród przytoczonych przykładów zaangażowania i troski widocznych w działaniach UW na rzecz osób poszkodowanych dostrzec można elementy dobrze przemyślanej strategii pomocy. Podejmowane aktywności obejmowały zarówno wsparcie socjalne czy zbiórki żywności, jak i pomoc prawną, psychologiczną oraz edukacyjną. W związku z licznie przybyłą grupą uchodźców pamiętać trzeba, że zarządzanie napływem migrantów jest sprawą niezwykle złożoną, przypomina dr hab. Maciej Duszczyk, prof. uczelni, z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Procesem, który zawsze przebiega według trzech faz – a więc tzw. kryzysu migracyjnego, kryzysu humanitarnego i katastrofy humanitarnej – należy umiejętnie zarządzać, by za wszelką cenę zapobiec jego ostatniej fazie.

Czytelnia czasopism 2

Trzeba chcieć

Każdemu zdarza się czasem taki moment, kiedy nie ma ochoty na podejmowanie kolejnych działań. Wyjściem z tego potencjalnie niebezpiecznego stanu stagnacji jest ponowne wzbudzenie w sobie właściwej motywacji do zmiany. Refleksjami o tym, jak ważny w codziennym życiu, także tym zawodowym, jest właśnie ów ożywczy impuls, sprawiający, by ciągle chciało się chcieć, dzieli się z pismem Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Wiadomości Akademickie” (nr 85/2022), prof. dr hab. Tomasz Drewa, kierownik Katedry Urologii i Andrologii.

W niezwykle obszernym wywiadzie przewija się wiele wątków związanych nie tylko z obszarem medycznym, ale także z osobistymi pasjami rozmówcy. Interesująco jawią się te fragmenty wywiadu, w których prof. Drewa dzieli się przemyśleniami dotyczącymi początków swojej wieloletniej działalności na niwie naukowej. Dowiadujemy się, że interlokutor zaczął od eksplorowania dziedziny, jaką jest inżynieria tkankowa, obecnie występująca pod nazwą medycyny regeneracyjnej, w momencie, kiedy w Polsce dopiero zaczynał się jej rozwój. Jakiś czas później do wspomnianego obszaru dołączyła urologia, będąca jedną z dwóch specjalności w naszym kraju dających możliwość zwieńczenia tytułem FEBU (Fellow of the European Board of Urology), co w praktyce oznacza, że specjalizacyjny egzamin europejski staje się równocześnie polskim egzaminem specjalizacyjnym.

W rozmowie odnaleźć można ponadto wątki dotyczące stanu rodzimej urologii i niekorzystnego, zdaniem rozmówcy, sposobu finansowania procedur medycznych. Znalazło się w niej także miejsce na wyjaśnienie specyfiki wykonywania zabiegów z wykorzystaniem robotów i podkreślenie kluczowej roli, jaką ma do odegrania w tych przypadkach chirurg, jego wykształcenie oraz posiadane umiejętności.

Czytelnia czasopism 3

Utrzymanie poziomu wymaga ciągłych starań

Jakość kształcenia to obszar niezwykle istotny z punktu widzenia każdej szkoły wyższej. O tym, jakie trzeba czynić starania, aby zapewnić ciągłość tego ważnego procesu, opowiada czasopismu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Wieści Akademickie” (nr 1/2022) dr inż. Jarosław Uglis, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia UPP.

W opublikowanej rozmowie poruszonych zostało wiele interesujących wątków, od precyzyjnego przytoczenia definicji opisywanego zjawiska, aż po wskazanie wszystkich jego składowych. Jak wynika z rozmowy, system jakości kształcenia odnosi się do wszystkich etapów oraz aspektów procesu dydaktycznego, obejmując m.in. takie obszary, jak analiza programu studiów, ocena nauczyciela akademickiego oraz infrastruktury, która wykorzystywana jest do realizacji programu studiów, czy wreszcie wnioski wynikające, po pierwsze, z monitorowania kariery zawodowej absolwentów, po drugie z badania oczekiwań pracodawców. Dr Uglis wskazuje także na dwa istotne elementy, które wchodzą w skład całego systemu jakości kształcenia. Chodzi mianowicie o interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Do grona tych pierwszych zalicza się studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, a także pracowników administracyjnych i techniczną obsługę uczelni. Drugi natomiast zasilają pracodawcy oraz władze centralne i regionalne.

Jeśli chodzi o standardy obowiązujące w uczelni ze stolicy Wielkopolski, to, jak wspomina rozmówca, „należy podkreślić, że przede wszystkim dominuje poczucie odpowiedzialności za jakość kształcenia i poziom zajęć dydaktycznych wszystkich uczestników tego procesu”. Procesu, który aby mógł bez przeszkód zachodzić, musi być nieprzerwanie pielęgnowany.

Aneta Zawadzka

Wróć