logo
FA 7-8/2022 informacje i komentarze

materiał sponsorowany

Akademia WSB 25+2

4 sierpnia 1995 roku do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 65 została wpisana Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie Akademia WSB ma numer 66). Jej twórcami byli Barbara i Zbigniew Pikiewiczowie. W 2012 r. WSB uzyskała uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, a w 2016 r. uprawnienia habilitacyjne w tym samym zakresie. W 2017 r. została członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2018 roku uczelnia zmieniła nazwę na Akademia WSB.

Obecnie strukturę Akademii WSB tworzy 5 kampusów: główny w Dąbrowie Górniczej oraz czterech wydziałów zamiejscowych w: Cieszynie, Krakowie, Olkuszu i Żywcu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: pedagogika, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie, a także prawo do habilitowania w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Dotychczas uczelnia wypromowała 84 doktorów i doktorów habilitowanych. Badacze z AWSB pracują w 13 dyscyplinach naukowych. Do ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 uczelnia zgłosiła 4 dyscypliny. W ocenianym okresie pracownicy AWSB opublikowali 816 prac naukowych, w tym 54 książki autorskie i redagowali 34 inne, 136 rozdziałów w książkach oraz 587 artykułów. Ponad połowa z nich została opublikowana w czasopismach z pierwszego kwartylu bazy Scopus, niemal 60% publikacji powstało we współpracy z naukowcami ze światowych ośrodków naukowych (dla Polski taka średnia wynosi 35,2%), a 17,4% znajduje się w TOP 10 najwyżej cytowanych czasopism (dla Polski taka średnia wynosi 9,1%).

Granty badawcze są finansowane między innymi z: programu Horyzont 2020, Microsoft – AI for Earth, Komisji Europejskiej, programów Interreg, INFOSTRATEG, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. AWSB wydaje czasopisma naukowe „Forum Scientae Oeconomia” oraz „Cultural Management: Science and Education”, które są indeksowane w bazie SCOPUS.

Akademia WSB 25+2 1

Oferta kształcenia AWSB obejmuje 21 kierunków studiów, w tym 5 anglojęzycznych i 2 dualne (logistyka i informatyka) oraz 100 kursów podyplomowych i MBA. Dotychczas mury uczelni opuściło ponad 50 tys. absolwentów, w tym 22 tys. studiów podyplomowych i MBA. W pierwszym roku działalności uczelni na kierunku zarządzanie i marketing rozpoczęło studia 529 studentów, w tym 336 na studiach dziennych. W 2000 r. uczelnia uzyskała pierwsze prawo do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie na AWSB na wszystkich poziomach i etapach kształci się prawie 13 tys. osób. Na I i II stopniu jest 9026 studentów, 3634 osoby uczestniczą w studiach podyplomowych, a 324 osoby przygotowują doktoraty. Wśród studentów jest 2283 obcokrajowców z 64 państw, co daje umiędzynarodowienie kształcenia w uczelni na poziomie 25%. Od 1999 r. uczelnia z Dąbrowy Górniczej uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej Erasmus. Dotychczas nawiązała 120 partnerstw z podmiotami zagranicznymi i zrealizowała 750 mobilności studentów i kadry akademickiej. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała uczelni 13 ocen pozytywnych, w tym 2 wyróżniające: instytucjonalną i dla socjologii. Jakość kształcenia potwierdzają też 2 międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA oraz EUR-ACE® Label (KAUT). AWB dwukrotnie uzyskała też akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

W 2021 roku uczelnia została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz The European Foundation for Management Development. Komisja Europejska przyznała AWSB logo HR Excellence in Research.

Dąbrowska uczelnia Potrafi korzystać z możliwości, jakie stwarza obecność Polski w Unii Europejskiej. Dotychczas pozyskała ponad 30 mln zł z funduszy unijnych, które przeznaczyła m.in. na zbudowanie wirtualnych laboratoriów i rozwój innowacyjnych kierunków studiów (internet rzeczy, inżynier symulacji procesów, data science) oraz rozwój zaawansowanych systemów informatycznych. Beneficjentami tych działań było ponad 5 tys. studentów uczelni. Uczelnia wielokrotnie uzyskuje też dotacje ministerialne na rozwój działalności dydaktycznej, m.in. kierunku informatyka. Jest laureatem programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości – 11 milionów złotych przeznaczyła na rozwój badań w dyscyplinach nauki o zarzadzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

W roku 2002 uczelnia utworzyła własny Naukowy Fundusz Stypendialny im. Profesora Henryka Walicy, pierwszego rektora. Powołała również Fundusz Projakościowy. Na obie inicjatywy dotychczas przeznaczyła ze środków własnych prawie 16 mln zł. Beneficjentami własnych funduszy stypendialnych było dotychczas blisko tysiąc osób.

Akademia WSB aktywnie realizuje tzw. trzecią misję. Prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku i Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy, z których oferty skorzystało dotąd 15 tys. uczestników. Już 18 razy odbył się Festiwal Nauki, organizowany przez AWSB we współpracy z Urzędem Miejskim, którego oferta zainteresowała 250 tys. uczestników. Akademia podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Tytuł doktora honoris causa AWSB przyjęli profesorowie: Wiesław Banyś, Michał Kleiber i Krzysztof Jajuga.

Działania AWSB przyniosły jej trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz 35. miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich.

Swój srebrny jubileusz, opóźniony z powodu pandemii o dwa lata, Akademia WSB świętowała 28 maja w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

(p)

Fotografie na trzeciej i czwartej stronie okładki.

Wróć