logo
FA 7-8/2021 informacje i komentarze

Przemyska dwudziestolatka

Przemyska dwudziestolatka 1

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu kończy 20 lat. Jej mury opuściło dotąd ok. 5 tys. absolwentów.

Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Pod obecną nazwą działa od 2006 roku. Powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego.

Rozpoczynała swoją działalność, oferując studia I stopnia na trzech kierunkach. Obecnie kształci na 16 kierunkach humanistycznych, społecznych, technicznych, artystycznych i medycznych (w tym trzech kierunkach II stopnia). Struktura uczelni oparta jest na trzech instytutach: Humanistyczno-Artystycznym, Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Nauk Technicznych. Studiuje w nich obecnie 935 osób, w tym 278 cudzoziemców. Mają oni możliwość zdobywania kompetencji m.in. na profesjonalnych obrabiarkach CNC, drukarkach 3D, korzystania z pracowni tachografów, stacji diagnostycznej i in. PWSW zatrudnia 167 osób, w tym 106 nauczycieli akademickich (10 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 54 doktorów i 33 magistrów).

Kampus uczelni tworzy 6 budynków: Pałac Lubomirskich (na fot.), Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie, Kolegium Techniczne, biblioteka, akademik. Na poddaszu Kolegium Technicznego w 2020 roku powstało Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych dla studentów projektowania graficznego. Obecnie trwa remont Kolegium Wschodniego, które będzie dostosowane do potrzeb pielęgniarstwa.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy ponad 64 tys. woluminów druków zwartych oraz blisko 4,3 tys. czasopism. Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jednostek inwentarzowych. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo. Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne rzadkich opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.

Od 2018 roku PWSW bierze udział w edukacyjnym projekcie Collegium Carpathicum, który ma na celu wymianę wykładowców między siecią uniwersytetów znajdujących się na terenie Karpat, m.in. na Ukrainie, Słowacji, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Dwukrotnie – w 2019 i 2020 roku – PWSW była beneficjentem konkursu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Rektorem uczelni (już drugą kadencję) jest dr Paweł Trefler, prof. PWSW.

MK

Wróć