logo
FA 7-8/2021 informacje i komentarze

Budżet 2021

Budżet 2021 1

Fot. Piotr Kieraciński

Podczas Zgromadzenia Ogólnego KRASP 9 lipca Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawił podział budżetu nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2021.

Wydatki na szkolnictwo wyższe i naukę wraz z wydatkami przeznaczonymi na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2021 na 31 mld 933 mln zł, z tego: ze środków budżetu państwa – 27 mld 852 mln zł oraz ze środków europejskich – 4 mld 081 mln zł. W relacji do kwoty ujętej w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (31 mld 093 mln zł), wydatki te wzrosły o 840 mln zł. Udział wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe w relacji do prognozowanego na 2021 r PKB osiągnął 1,32% (wobec 1,28% w ustawie budżetowej na 2020 r.). Aż 80,7% stanowią wydatki części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka, której dysponentem jest minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Odpowiada on za rozdysponowanie 25 mld 772 mln zł, z tego: ze środków budżetu państwa 21 mld 738 mln zł i ze środków europejskich 4 mld 34 mln zł.

Na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego, czyli subwencję, przeznaczono 13 mld 786 mln zł. Środki te trafiły do: uczelni publicznych, uczelni niepublicznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowane na zasadach uczelni publicznych, niepublicznych uczelni akademickich, które uzyskały takie prawo na podstawie kategoryzacji 2017, instytutów PAN (w tym MIBMiK) oraz instytutów badawczych. Subwencję otrzymuje też Polska Akademia Umiejętności.

Na podstawie art. 368 ust. 9 ustawy PSWN zwiększono wysokości subwencji o 426,3 mln zł w celu zagwarantowania wszystkim podmiotom objętym podziałem algorytmicznym wzrostu subwencji o 1,5% w porównaniu z rokiem 2020. Miało to też umożliwić pokrycie zwiększonych kosztów pracy w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dodatkowe środki finansowe w ramach subwencji w wysokości 150 mln zł przyznano jednostkom prowadzącym szkoły doktorskie.

Dodatkowo w rezerwie celowej budżetu państwa zaplanowano 793,2 mln zł na pokrycie w roku 2021 skutków przechodzących podwyżek wynagrodzeń. Z rezerwy celowej ministra edukacji i nauki przeznaczono na ten cel 648,2 mln zł.

Laureaci programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza otrzymali obligacje skarbowe o wartości 496,7 mln zł. Uczelnie uczestniczące w konkursie otrzymały zwiększenie subwencji o 2%, co kosztowało budżet państwa 49,1 mln zł.

NCBR otrzymało 5 mld 225 mln zł (w tym 5 mld 75 mln pochodzi z budżetu MEiN, a pozostałe z budżetów innych ministrów). NCN dostał w tym roku 1 mld 336 mln zł (w tym 1 mld 281 mln z budżetu MEiN), ale wkrótce otrzyma dodatkowe 30 mln zł, co pozytywnie zaopiniowała Komisja Finansów Publicznych. Na pomoc materialną dla studentów przeznaczono 1 mld 475 mln zł, na współpracę z zagranicą 572,7 mln zł. Sieć Badawcza Łukasiewicz otrzyma 362,5 mln zł w tym 272,5 mln zł z budżetu MEiN. Minister nauki i szkolnictwa wyższego dysponuje też 297, 2 mln zł na programy i przedsięwzięcia ministra. Budżet NAWA to 174, 9 mln zł, w tym 120 mln zł z budżetu MEiN. Tegoroczny budżet OPI wynosi 70 mln zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie MEiN (po zmianach) 632 mln zł.

(p)

Budżet 2021 2

Fot. Piotr Kieraciński

Wróć