logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Wydarzenia

Fot. OneHD

Trzynasty Polak w EURASC

LIÈGE/WROCŁAW Prof. Marek Samoć został członkiem European Academy of Sciences (EURASC). To międzynarodowa, pozarządowa i niezależna organizacja non-profit, do której należą najwybitniejsi uczeni i inżynierowie prowadzący badania o wiodącym znaczeniu w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii. Prof. Samoć kieruje Katedrą Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w chemii fizycznej. Jego domeną są badania nad nowymi materiałami dla optoelektroniki i fotoniki, które mogą usprawnić przesyłanie i przetwarzanie informacji i sprawić, że ogniwa elektryczne trzeciej generacji będą tańsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne. W ub.r. był laureatem Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej, przyznawanej przez przyznawanego przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne.

Fot. Arch. prywatne

W zarządzie ALLEA

BERLIN/WARSZAWA Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, został ponownie wybrany do zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk. Jego druga kadencja potrwa do 2022 roku. ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z ponad 40 krajów. PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 roku dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. Celem organizacji jest m.in. ułatwianie wymiany informacji między europejskimi akademiami, rozwijanie badań podkreślających rolę narodowych akademii w nauce oraz wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów, UE, organizacji krajowych i międzynarodowych. Prof. Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Zajmuje się metodami statystycznymi w hydrologii, inteligentną analizą danych, turbulencją rzeczną oraz zmianami klimatu. Od 2006 roku kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

Fot. Basia Pawlik Photography

Nowy dyrektor w Brukseli

BRUKSELA Dr Tomasz Poprawka objął stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Z jednostką tą związany jest od końca 2018 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (biotechnologia). Jako ekspert w PolSCA zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej. Obowiązki eksperta przejęła po nim dr Justyna Kramarczyk. Brukselskie Biuro rozpoczęło działalność w marcu 2005 roku, początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma status samodzielnej stacji, podobnie jak inne tego typu placówki działające w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN.

Fot. Arch. prywatne

Zadba o prawa doktorantów

OLSZTYN Paweł Sobotko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został nowym, piątym, Rzecznikiem Praw Doktoranta. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich i asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji UWM. W latach 2016–2018 przewodniczył Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Z rekomendacji KRD zasiada w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy lata temu został wyróżniony Brylantem KRD „za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz doktorantów”. Zadaniem RPD jest stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz podejmowanie interwencji w razie zaistnienia naruszeń. Działa przy KRD.

Fot. Paweł Skraba

W AZS bez zmian

WARSZAWA Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego, został ponownie wybrany na prezesa Akademickiego Związku Sportowego. Poparło go 147 delegatów, a tylko jeden był przeciw. Jest 25 prezesem tej organizacji. Stoi na jej czele od 2017 roku. Nie zmienili się również wiceprezesi związku: za sprawy organizacyjne odpowiadać będzie Adam Roczek, za sportowe – Maciej Hartfil, za upowszechnianie kultury fizycznej – Tomasz Wróbel, za kontakty międzynarodowe – Marian Dymalski, za finanse – Jakub Kosowski, a wiceprezesem ds. rozwoju nadal będzie Mariusz Walczak. Do tego grona dołączyła nowa wiceprezes – Marta Dalecka, która zajmować się będzie sportem osób z niepełnosprawnościami. Podczas zjazdu AZS zdecydowano o zmianie długości kadencji zarządu – wydłużono ją z 2 do 4 lat. AZS liczy obecnie ok. 42 tys. członków. W Europejskich Igrzyskach Studenckich, Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata zawodnicy spod znaku białego gryfa zdobyli już blisko tysiąc medali. Dołożyli do tego ponad 500 w letnich i zimowych Uniwersjadach.

Fot. UWM

Doktorat h.c. – prof. Piotr Gawliczek

OLSZTYN/KIJÓW Dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, pracownik badawczo-dydaktyczny filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa. Został uhonorowany za wkład wniesiony we wdrożenie w Siłach Zbrojnych Ukrainy kompleksowych rozwiązań e-learningowych, koordynowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość kijowskiej uczelni. Prof. Gawliczek jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Zajmuje się zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu, komunikacją strategiczną, a także świadomością wielokulturową (culture awareness). Jest twórcą i dyrektorem portalu natodeep.hq.nato.int – narzędzia implementacji kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość w 15 krajach partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Fot. UKSW

Doktorat h.c. – prof. Bogusław Śliwerski

WARSZAWA Prof. Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest cenionym polskim pedagogiem oraz ekspertem polityki oświatowej. Jego zainteresowania koncentrują się na pedagogice ogólnej, teorii wychowania, współczesnych kierunkach pedagogiki, a także pedagogice wczesnoszkolnej, problemach kształcenia pedagogów oraz pedagogice porównawczej. Zajmuje się teoriami i nurtami współczesnych nauk o wychowaniu oraz teoriami, projektami i wdrożeniami w zakresie nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki i edukacji alternatywnej. Opublikował ponad 800 tekstów naukowych. Jest m.in. autorem monumentalnego podręcznika Pedagogika. Najwyższą godność akademicką otrzymał po raz piąty. Wcześniej nadały mu ją: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Fot. KRD

Nowy Zarząd DFUM

WARSZAWA Lek. Carlo Bieńkowski, doktorant z Klinki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwent Wydziału Lekarskiego WUM, został przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych na kadencję 2020/2021. Nowe władze wybrano podczas zjazdu wyborczego, który w związku z pandemią koronawirusa odbył się wyjątkowo w formule online. Do Zarządu weszły ponadto: mgr Katarzyna Wychodnik z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (I wiceprzewodnicząca) oraz lek. Agata Salabura z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (II wiceprzewodnicząca). DFUM zrzesza reprezentantów samorządów doktorantów 11 uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz V Wydziału Polskiej Akademii Nauk.

Doradzą w sprawie koronawirusa

WARSZAWA Monitoring przebiegu epidemii w Polsce, analiza możliwych scenariuszy i opracowywanie rekomendacji – to najważniejsze zadania interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 powołanego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Na czele 8-osobowego gremium stanął prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN. Jego zastępcą został prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto w zespole znaleźli się: dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Radosław Owczuk i dr hab. Tomasz Smiatacz (obaj Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN). Członkowie nawiążą też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach, by wymieniać się z nimi doświadczeniami na polu walki z koronawirusem.

Fot. Arch. prywatne

Nowy-stary prezes CFA Poland

WROCŁAW Prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został ponownie wybrany na prezesa Chartered Financial Analyst Society Poland. Powstało ono w 2004 roku i jest jednym ze 150 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Zrzesza 670 członków. Organizacja obecna jest w 70 krajach i skupia ponad 170 tys. przedstawicieli branży finansowej, głównie posiadaczy certyfikatu Chartered Financial Analyst. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat w zakresie finansów. Otwiera drzwi do kariery dla analityków finansowych, zarządzających portfelem inwestycyjnym, dyrektorów finansowych, doradców finansowych, konsultantów, audytorów, bankowców. Prof. Jajuga jest jednym z założycieli Polish Association of Investment Professionals (obecnie CFA Society Poland). Kieruje Katedrą Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem UEWr.

Fot. PP

Laur za badania w nanoskali

POZNAŃ Laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Doceniono go za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali. Jednym z jego osiągnięć jest innowacyjna metoda badawcza, polegająca na wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do obrazowania oraz badania procesów fizykochemicznych zachodzących w pojedynczych nanoobiektach. Wraz z uczonymi z Instytutu Nauk Fotonicznych w Barcelonie wykorzystał kombinację impulsów laserowych, które zmuszają obiekt do świecenia, a co za tym idzie sprawiają, że staje się on widoczny. Uzyskane wyniki mają ogromne znaczenie dla nanotechnologii, fotoniki oraz fotowoltaiki. W nagrodę otrzymał 60 tys. zł. Wręczono także 12 stypendiów dla młodych badaczy.

Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Nagroda dla młodego astronoma

PARYŻ/WARSZAWA Dr Przemysław Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród dziesięciorga laureatów nagród Międzynarodowej Unii Astronomicznej za najwybitniejsze prace doktorskie w dziedzinie astronomii obronione w 2019 roku. Jest pierwszym polskim naukowcem, który otrzymał The IAU PhD Prize. Nagrodzono go za pracę Astrophysical applications of gravitational microlensing in the Milky Way, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Udalskiego i obronioną w Obserwatorium Astronomicznym UW. Pokazał w niej, że planety swobodne o masach zbliżonych do masy Jowisza występują znacznie rzadziej niż wcześniej szacowano. Po raz pierwszy odkrył kilka zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego wywołanych prawdopodobnie przez planety swobodne o masach zbliżonych do masy Ziemi, których istnienie było przewidywane przez teorie formowania się układów planetarnych. Badania opierały się na wieloletnich obserwacjach prowadzonych w ramach przeglądu nieba OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment).

Pod jednym szyldem

WARSZAWA Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz instytuty: Farmaceutyczny oraz Biotechnologii i Antybiotyków zostały 1 czerwca włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. To już czwarta, i do tej pory największa, konsolidacja przeprowadzona w ramach działań ukierunkowanych na wzbogacenie oferty dla polskiego biznesu. W jej efekcie Łukasiewicz–IChP będzie zatrudniał blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym. Placówka zajmować się będzie, jak dotąd, technologią i przetwórstwem polimerów, syntezą i technologią chemiczną oraz chemią kosmetyczną i elektrochemię, a także nowymi zadaniami: technologią wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcją substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Obecnie w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzą 33 instytuty badawcze.

Fot. PL

Nagroda im. Czochralskiego

WARSZAWA Prof. Keshra Sangwal (na fot.), emerytowany pracownik Katedry Fizyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, został uhonorowany Nagrodą im. prof. Jana Czochralskiego (20 tys. zł) za całokształt dorobku naukowego. Laureat specjalizuje się w krystalizacji monokryształów. Za najlepszą pracę dyplomową nagrodę (5 tys. zł) otrzymał mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a za pracę doktorską doceniono dr Martę Sobańską z Instytutu Fizyki PAN (7 tys. zł). Celem konkursu, odbywającego się już po raz czwarty pod patronatem rektora Politechniki Warszawskiej, jest popularyzacja osiągnięć wybitnego polskiego chemika, metaloznawcy, wynalazcy powszechnie stosowanej do dziś metody otrzymywania nanokryształów krzemu, będącej podstawą procesu produkcji układów scalonych.

Strączkowe pod lupą

POZNAŃ/RADZIKÓW Nad identyfikacją zasobów genetycznych ciecierzycy, fasoli zwyczajnej, soczewicy i łubinu będą pracowali uczestnicy międzynarodowego projektu INCREASE. Wśród 28 partnerów z 14 krajów są również: Instytut Genetyki Roślin PAN oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Projekt łączy innowacyjne podejścia badawcze w dziedzinie genetyki i genomiki roślin, wysokoprzepustowe metody fenotypowania, w tym fenotypowania molekularnego, z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii informatycznych i sztucznej inteligencji. Celem jest opracowanie ulepszonego systemu ochrony i zarządzania zasobami genetycznymi gatunków strączkowych, który pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności w europejskim rolnictwie. Liderem konsorcjum jest Università Politecnica delle Marche we włoskiej Ankonie. Badania potrwają 5 lat. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 mln euro z programu Horyzont 2020.

Fot. UTP

Inteligentne nawadnianie

BYDGOSZCZ Zlokalizowany w Minikowie Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich został wyposażony w innowacyjny system nawadniający – deszczownię mostową IrtecHippodrom o rozpiętości 212 metrów. Nowy nabytek będzie wykorzystywany m.in. do prowadzenia badań oraz nawadniania pól uprawnych uczelni. To jedna z pierwszych w Polsce deszczowni nowej generacji. Może pracować zarówno jako maszyna centryczna, jak i liniowa, dzięki czemu nawadnia dużo większy areał, pracując w cyklu niemal w pełni automatycznym. Posiada 4 mosty z wysięgnikiem o łącznej długości 212 metrów. Obszar jej działania to ok. 66 hektarów. Posiada 54 elektrozawory z regulatorami ciśnienia i zraszaczami Komet KPT. Autorski system niezależnego sterowania nimi w połączeniu z GPS-em o wysokiej dokładności umożliwia precyzyjne dobranie dawki dla każdego z poletek doświadczalnych i omijanie trawników, celem oszczędzania wody.

Dzieła w sieci

TORUŃ Udostępnienie w wersji cyfrowej 15 tys. dzieł literackich wydanych w XX i XXI w. jest głównym celem projektu „eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens”, w którym – jako jedyna polska instytucja – uczestniczy Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. W przedsięwzięciu bierze udział 14 szkół wyższych i instytucji kultury z 11 państw. Efektem współpracy będzie powstanie międzynarodowego portalu, na którym znajdą się publikacje dotąd niedostępne cyfrowo. Ich wyboru dokonają nie tylko bibliotekarze, ale również sami czytelnicy, przesyłając na adres: skany-bu@umk.pl swoje propozycje. Po sprawdzeniu, czy dany tytuł nie został już ucyfrowiony, podjęte zostaną starania o ustalenie lub też, w zależności od stanu prawnego dzieła, uzyskanie praw do upowszechnienia.

Fot. DISIRE

Zmieniają świat

WROCŁAW Międzynarodowy projekt DISIRE, współtworzony przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej, został wpisany na listę 1000 nowoczesnych technologii zmieniających świat. Tytuł przyznaje organizacja Solar Impulse Foundation, nagradzając wydajne i opłacalne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia. Trzyletni projekt DISIRE, którego budżet wynosił 6 mln euro, połączył 15 ośrodków naukowych i firm ze Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Polski i Izraela. Wypracowały one rozwiązania optymalizujące procesy technologiczne m.in. w górnictwie, przemyśle chemicznym i stalowym. Naukowcy z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr badali możliwości aplikacyjne technologii „inteligentnej” strugi urobku. Zastosowali inteligentne czujniki – znaczniki RFID, w których zapisywali informacje na temat parametrów jakościowych i ilościowych wydobywanej rudy, a następnie umieszczali je w strudze tego surowca. Kopalina trafiała razem z sensorami do zakładu wzbogacania rud, ale wcześniej odpowiednie urządzenia pomiarowe mogły odczytać informacje o jej składzie.

ALK w czołówce

WARSZAWA Akademia Leona Koźmińskiego – jako jedyna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej – znalazła się w ścisłej czołówce przygotowywanego przez dziennik „Financial Times” rankingu najlepszych na świecie kierunków studiów magisterskich w dziedzinie finansów. Samodzielnie zajęła w tym zestawieniu 20. miejsce, ale jeszcze lepiej wypadła wspólnie ze swoim francuskim partnerem strategicznym – ESCP Business School, wskakując na podium. Ustąpiła jedynie HEC Paris, od lat utrzymującej fotel lidera. Trzecie miejsce przypadło także francuskiej SKEMA Business School, z którą ALK ma umowę o podwójnym dyplomie z finansów. Program Master in Finance & Accounting w Koźmińskim daje możliwość korzystania z profesjonalnego laboratorium Bloomberga z dostępem do bieżących analiz finansowych i do informacji w czasie rzeczywistym. Studenci mogą również zdobywać międzynarodowe certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, m.in. CFA Institute, ACCA, CAIA Association czy GARP. W ALK kształci się już 1,5 tys. obcokrajowców z 70 krajów.

Fot. PK

Szybko prototypują

KOSZALIN Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej powstało Centrum Szybkiego Prototypowania. Będzie wykorzystywane do badań nad rozwojem technologii przyrostowych. To nowatorska metoda wytwarzania części maszyn. W odróżnieniu od frezowania, odlewania czy skrawania, pozwala nadawać elementom dowolny kształt i nie niesie ze sobą strat materiału. Sam proces produkcji też jest krótszy. Centrum wyposażono w skaner laserowy, który umożliwia bardzo dokładne i szybkie digitalizowanie obiektów i zamianę ich na model cyfrowy. Zakupiono także unikalną aparaturę pozwalającą w warunkach laboratoryjnych zamienić metal (np. w postaci drutu) w proszek, z którego potem można przygotować gotowy wyrób. Jest też maszyna wytrzymałościowa, która zbada odporność wyrobu na ściskanie, rozciąganie czy zginanie, a także na procesy związane ze zużyciem zmęczeniowym. Inwestycja pochłonęła ponad 3,5 mln zł, z czego blisko 2,2 mln zł pozyskano z RPO woj. zachodniopomorskiego, a prawie 300 tys. zł dołożyło MNiSW.

Fot. UG

Granty Polpharmy

WARSZAWA Ponad 1,6 mln zł dostaną w sumie na prowadzone przez siebie badania laureaci grantów Naukowej Fundacji Poplpharmy. Tematem tegorocznego konkursu było „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. Z 16 zgłoszeń do finansowania wybrano trzy. Ich autorami są: prof. Piotr Dzięgiel z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zbada, czy limfocyty Tc, specyficzne względem białka SATB1, mogą być zastosowane w terapii ludzkiego raka piersi), dr Małgorzata Opydo-Chanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (poszuka nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne) oraz dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (na fot., zajmie się immunomodulatorami peptydowymi w roli inhibitorów punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji). W dotychczasowych osiemnastu edycjach konkursu wpłynęło 677 wniosków, a granty o łącznej kwocie blisko 23 mln zł otrzymało 75 zespołów. Realizacja 61 z tych projektów została już zakończona.

Będą stażować za granicą

WARSZAWA Ponad 60 młodych naukowców wyjedzie na staże do najlepszych zagranicznych ośrodków naukowych dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W drugim naborze do Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej złożono 228 wniosków. W gronie laureatów znalazło się 41 kobiet i 25 mężczyzn. Największą grupę stanowią badacze nauk przyrodniczych (28), następnie inżynieryjnych i technicznych (23) oraz medycznych (7). Otrzymają środki na pokrycie kosztów pobytu za granicą (od 3 do 12 miesięcy), m.in. w Stanach Zjednoczonych (18), Włoszech (8), Niemczech (7), Szwajcarii (4), Wielkiej Brytanii (4), Danii (3) i Francji (3). Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. W pierwszej edycji NAWA sfinansowała naukowe pobyty 69 doktorantom.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Barlik, Andrzej Charytoniuk, Katarzyna Dominiak, Michał Grzybowski, Izabela Koptoń-Ryniec, Anna Korzekwa-Józefowicz, Agnieszka Kowalska, Joanna Niedziałek, Jolanta Nowacka, Joanna Puškar, Lucyna Róg, Jolanta Szajbe, Wioletta Ustyjańczuk

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze
www.forumakademickie.pl
oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze
Wróć