logo
FA 6/2022 informacje i komentarze

Nowa Rada od humanistyki

Nowa Rada od humanistyki 1

Fot. MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał czwartą Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jej przewodniczącym został prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kadencja nowej rady rozpoczęła się 25 maja i potrwa do końca kwietnia 2025 roku. W stosunku do poprzedniego składu gremium zostało powiększone o dwie osoby. Poza przewodniczącym znaleźli się w nim: dr hab. Renata Bizek-Tatara – literaturoznawca, dyrektor Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. Marzena Górecka – filolog germańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Grzegorz Górski – prawnik z Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej; prof. Jarosław Kłaczkow – historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Roman Konik – filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. Teresa Krasowska – muzykolog z UMCS; prof. Mirosław Lenart – historyk literatury i teolog z Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu; prof. Piotr Mazur – filozof z Akademii Ignatianum w Krakowie; dr hab. Grzegorz Nieć – bibliolog z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; prof. Mieczysław Ryba – historyk z KUL; dr hab. Mirosław Szumiło – historyk z UMCS; prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – medioznawca i literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dr hab. Małgorzata Wrześniak – historyk sztuki, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rada NPRH to zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy m.in.: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu złożonych w ramach NPRH, przedstawienie list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów, wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków, przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu, identyfikowanie potrzeb polskiej humanistyki.

NPRH swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBR i z funduszy europejskich. Są to często projekty wieloletnie, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie i umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych. Dotąd Radą NPRH kierowali profesorowie: Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich PAN (2011-2014), Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i IBL PAN (2014–2016) oraz Włodzimierz Bolecki (2016–2022).

MK

Wróć