logo
FA 6/2022 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Planowanie przyszłości

Czytelnia czasopism 1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w gronie dziesięciu polskich szkół wyższych, które uzyskały status uczelni badawczej. UMK wyłoniony został w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywającym się w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB). Wprowadzony na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce program ma na celu wybranie, a następnie wspieranie rodzimych szkół wyższych, tak, by mogły one konkurować ze znanymi, międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Status uczelni badawczej zapewnia, poza oczywistym prestiżem, także większe środki finansowe, które niezbędne są do planowania kolejnych etapów rozwoju. O tym, jak wykorzystuje otrzymaną szansę uniwersytet z grodu Kopernika, informuje czasopismo „Głos Uczelni” (nr 3-4/2022).

Jak się okazuje, toruńska uczelnia postawiła, po pierwsze, na koncepcję 4xINCU, co w skrócie oznacza internacjonalizację, interdyscyplinarność, innowacyjność oraz integralność, po drugie zaś wyznaczyła sobie sześć głównych celów do realizacji. Wśród tych ostatnich znalazło się zarówno zwiększenie wpływu działalności uczelni na rozwój światowej nauki, wzmocnienie jej współpracy badawczej z uznanymi ośrodkami, jak i podwyższenie jakości kształcenia, a także przygotowanie kompletnych rozwiązań mających na celu rozwój zawodowy pracowników, podniesienie jakości zarządzania czy wreszcie zintensyfikowanie wpływu uczelni na całe otaczające ją środowisko.

Potrojenie

Czytelnia czasopism 2

Co trzeba zrobić, by osiągnąć dobre wyniki w procesie rekrutacji? Po pierwsze należy przygotować ofertę złożoną z atrakcyjnych kierunków, czyli takich, których ukończenie realnie zwiększy szansę przyszłych absolwentów na znalezienie atrakcyjnej pracy. O tym, jak to się robi w praktyce, dobrze wiedzą na Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnia, która jako pierwsza w Polsce uruchomiła kierunek budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, z powodzeniem kontynuuje swoją dobrą passę. W nadchodzącym roku akademickim planuje uruchomić trzy nowe, obdarzone dużym potencjałem kierunki studiów. Pierwszym z nich będzie inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego. Studia, które przygotować mają wysoko wykwalifikowaną kadrę do pracy w tych sektorach, gdzie powstają duże ilości odpadów, pozwolą zdobyć szereg przydatnych w tej konkretnej branży kompetencji. Odnawialne źródła energii (OZE), to drugi z planowanych kierunków. Nastawiony na przyszłość, swoją przewagę zawdzięczać powinien wzrastającemu zapotrzebowaniu na fachowców z branży OZE, co ma ścisły związek z potrzebą odchodzenia od paliw kopalnych i koniecznością wdrażania planu transformacji energetycznej. Ostatnim zapowiadanym kierunkiem jest architektura krajobrazu. Charakteryzujący się interdyscyplinarnością, połączyć ma zagadnienia z obszarów obejmujących dziedziny przyrodnicze, techniczne oraz artystyczne. Jego absolwenci nauczą się sposobów projektowania i zarządzania przestrzenią zarówno naturalną, jak i kulturalną.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ambitnych planów edukacyjnych uczelni spod Jasnej Góry, sięgnąć trzeba do pisma środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska” (nr 77/2022).

Podobieństwa łączą

Czytelnia czasopism 3

Wspólnota takich wartości, jak wolność, prawda, poszanowanie godności jednostki, równość społeczna, międzyludzka solidarność, a także tolerancja i równe traktowanie różnorodności na trwałe połączyła trzy gdańskie uczelnie. Powstały w wyniku chęci wspólnego działania Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita stworzyły kolektywnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Podpisana umowa o powołaniu do życia wspólnoty Uczelnie Fahrenheita oraz kooperacja przy tworzeniu federacji o identycznej nazwie zjednoczyła wspomniane podmioty w imię potrzeby realizowania misji, której celem jest rozwój potencjału naukowego miasta, z którego pochodzą wszystkie uczelnie oraz zadbania o to, by zyskało ono miano wiodącego ośrodka akademickiego, liczącego się na polskiej i międzynarodowej niwie naukowej. O tym, jak wygląda współdziałanie różnych jednostek, jakie mają plany i jakie projekty zgodnie realizują, informuje miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „Gazeta GUMed” (nr 4/2022).

Na łamach czasopisma przeczytać można o tym, jak wiele powstała wspólnota czerpie z gdańskich tradycji akademickich, które sięgają czasów jej patrona Daniela Fahrenheita, a także, w jaki sposób projekt, taki jak chociażby wspólny zakup systemu bibliotecznego pozwalający na wprowadzenie jednej karty bibliotecznej, nie tylko potrafi ułatwić życie wszystkim jego użytkownikom, ale także umożliwia wynegocjowanie korzystnej ceny zakupu.

Obecnie trwają prace nad powołaniem międzyuczelnianych studiów podyplomowych. Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie decyzje, jakie zapadają podczas Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita, są zawsze konsultowane z przedstawicielami społeczności akademickich wszystkich trzech uczelni członkowskich, co oznacza, że głos każdego z podmiotów ma równorzędne znaczenie, a wszystkich razem łączą wspólne cele.

Aneta Zawadzka

Wróć