logo
FA 5/2021 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Kierunek został wyznaczony

Aby móc konkurować z ofertą ośrodków naukowych o światowej renomie, należy mieć precyzyjnie opracowaną koncepcję działania. „Strategia umiędzynarodowienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2020-2025”, o której pisze „Przegląd Uniwersytecki” (nr 1/2021), jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed każdą szkołą wyższą aspirującą do pozycji znaczącego ośrodka badawczego. Wskazane w przyjętym dokumencie konkretne cele do wykonania, dobrane do ich realizacji odpowiednie narzędzia, a także określony sposób monitorowania postępów prowadzonych prac, dowodzą, iż twórcom wprowadzonych rozwiązań zależało na stworzeniu użytecznego przewodnika, a nie jedynie zbioru atrakcyjnie brzmiących idei.

Dzięki nawiązaniu współpracy naukowców z KUL z międzynarodowymi zespołami specjalistów, lubelska uczelnia chce podnieść jakość prowadzonych badań, a także zwiększyć liczbę publikacji ich wyników w liczących się czasopismach i wydawnictwach naukowych. Podejmowanie szeregu precyzyjnie rozpisanych i zaplanowanych aktywności pozwolić ma ponadto na rozpoczęcie procesu uruchamiania programów kształcenia o unikatowym charakterze. Ich specyfika oraz atrakcyjność przyciągnąć powinna wszystkich chętnych studentów obcokrajowców. Ci ostatni mogę odegrać jeszcze inną rolę, stając się remedium na zauważalne zmiany demograficzne, w następstwie których przewidywany jest systematyczny spadek liczby rodzimych kandydatów do nauki w uczelniach wyższych. KUL, wierny swojej szczególnej misji, chce przy okazji zbudować połączoną silnymi więzami wielokulturową wspólnotę, staraniami której globalne porozumienie, tolerancja i pokój nie będą wyłącznie pustymi hasłami.

Czytelnia czasopism 2

Wyszli zwycięsko z tej walki

Rok 2020 już zawsze kojarzyć się będzie z początkiem pandemii koronawirusa. Niewidoczny gołym okiem patogen poczynił ogromne spustoszenie w każdym obszarze działalności człowieka. Zmiany nie ominęły także obszaru szkolnictwa wyższego. Uczelnie, podobnie jak wszystkie inne podmioty, które chciały utrzymać dotychczasową pozycję, musiały w błyskawicznym tempie przystosować się do nowej rzeczywistości. Jak poradzili sobie z nieznaną do tej pory sytuacją na Politechnice Krakowskiej, informuje miesięcznik „Nasza Politechnika” (nr 1/2021).

W stolicy Małopolski początkowe zdumienie i zaskoczenie szybko ustąpiło aktywnemu działaniu. Podjęte kroki pozwoliły wdrożyć rozwiązania, dzięki którym udało się kontynuować proces nauczania. Wymagało to jednak od wszystkich podjęcia maksymalnego wysiłku. Konieczność prowadzenia zajęć w systemie on-line zobligowała wykładowców nie tylko do opanowania umiejętności obsługi platform do prowadzania nauki w trybie zdalnym, ale także do odpowiedniego przygotowania materiałów i komunikowania się ze studentami. Praktyka pokazała, że nie było to łatwe zadanie. Zawieszające się połączenia, przeciążenia sieci czy braki sprzętowe, to tylko część z listy utrudnień, powodujących wśród uczestników procesu dydaktycznego zmęczenie oraz dyskomfort.

Ostatecznie sytuację udało się opanować, w czym z pewnością pomogły wypracowane w szybkim tempie procedury i PK mogła wrócić do stabilnego rytmu pracy. Uczelnię opuściły w pandemicznym czasie kolejne rzesze absolwentów, a następni chętni do studiowania rozpoczęli proces rekrutacji.

Czytelnia czasopism 3

Jak dzielić, by łączyć

Pula środków przyznawanych na działalność badawczą nigdy nie jest nieograniczona. Władze poszczególnych uczelni muszą więc tak gospodarować otrzymanymi kwotami, by móc skutecznie realizować założone cele. O tym, jak zmienił się sposób dokonywania podziału należnych subwencji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przeczytamy w „Gazecie Uczelnianej” (nr 1/2021).

W nowym rozdaniu połowa środków trafi do wskazanych jednostek na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli na podstawie rankingu. Druga część natomiast zasili fundusz konkursowy. W tym ostatnim przypadku o środki aplikować będzie można po akceptacji przedłożonego pomysłu badawczego, którego oceną zajmie się specjalnie powołana do tego zadania komisja wraz z recenzentami. Dzięki tak skonstruowanemu rozwiązaniu zainteresowane osoby nie tylko zyskają możliwość zdobycia konkretnego wsparcia finansowego, ale także nauczą się odpowiedniego przygotowania wniosku i projektu, co będzie można wykorzystać przy dalszych staraniach np. o przyznanie grantu zewnętrznego.

Sen z powiek włodarzy wrocławskiej uczelni spędza natomiast fakt, że nadal istnieje spora liczba pracowników, szczególnie w obrębie dyscypliny nauki medyczne, którzy nie opublikowali w okresie oceny ani jednej pracy. Aby odwrócić tę niekorzystną tendencję, podjęto szereg działań mających zwrócić uwagę na realnie istniejący problem, a także zmotywować wszystkich do podjęcia aktywności. W tym celu ogłoszony został konkurs przyrostowy, który premiować ma włożony wysiłek publikacyjny. Jego pomysłodawcy chcieliby w ten sposób docenić dyscypliny, w których nastąpiło największe natężenie publikacyjne.

Aneta Zawadzka

Wróć