logo
FA 5/2021 informacje i komentarze

130 lat studiów rolniczych w Krakowie

130 lat studiów rolniczych w Krakowie 1

Fot. ze zbiorów URK

O powołaniu studiów rolniczych na Akademii Krakowskiej zaczęto mówić już w XVIII wieku. W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. W 1806 r. w Akademii Krakowskiej powstała Katedra Gospodarstwa Wiejskiego, która istniała tylko trzy lata. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało trzyletnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. W latach 1946-49 funkcjonował on jako Wydział Rolniczo-Leśny. Przez kolejne 4 lata na UJ działały osobne wydziały Rolniczy i Leśny (ten drugi przestał rekrutować studentów w 1951 r.). Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Stosowny dokument podpisał Bolesław Bierut. Status akademicki wraz ze stosowną zmianą nazwy – na Akademię Rolniczą – uczelnia uzyskała w 1972 r. Sześć lat później nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 r. akademia spełniała warunki formalne i przekształciła się w Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja. W historii uczelni pojawił się w 1973 r. zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie, który w 2001 r. współtworzył podwaliny pod Uniwersytet Rzeszowski. W latach 1953–2020 uczelnia wykształciła 74.585 absolwentów. Do dziś stopień doktora habilitowanego otrzymało 659 osób, a stopień doktora 1694 osoby.

Obecnie strukturę URK tworzy 7 wydziałów: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Oprócz wydziałów działają jednostki ogólnouczelniane: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, Biblioteka Główna.

URK posiada trzy główne kampusy w Krakowie: przy ul. Mickiewicza (4 budynki naukowo-dydaktyczne i 2 akademiki), przy ul. 29 Listopada (3 obiekty dydaktyczne i 2 akademiki) i przy ul. Balickiej (9 większych budynków); ma też obiekty dydaktyczno-badawcze na Bielanach. W czterech domach studenckich jest 1530 miejsc. W Przegorzałach znajduje się przychodnia weterynaryjna z zapleczem naukowo-badawczym. URK dysponuje stacjami doświadczalnymi o łącznej powierzchni ok. 7 tys. ha, m.in. Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju (6,5 tys. ha lasu), Rybacką Stacją Doświadczalną, Rolniczym Gospodarstwem Doświadczalnym w Krakowie, wydziałowymi zakładami doświadczalnymi w Garlicy Murowanej (gm. Zielonki) i Rząsce (gm. Zabierzów).

URK ma 8 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 do habilitowania. Doktoryzuje w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinach: zootechnika i rybactwo, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, nauki leśne; w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie: inżynierii mechanicznej, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz inżynierii lądowej i transportu, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Może habilitować we wszystkich czterech dyscyplinach w dziedzinie nauk rolniczych, a także w zakresie inżynierii mechanicznej oraz inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki.

URK zatrudnia 1470 osób, w tym 657 nauczycieli akademickich. W tym gronie jest 91 profesorów tytularnych, 225 profesorów uczelni, 60 doktorów habilitowanych i 281 doktorów. Pracownicy naukowi URK prowadzą badania z zakresu produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynników wynikających z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska, w tym powietrza, na zdrowie ludzi. Pracownicy URK w latach 2016-2019 realizowali 255 projektów naukowych (granty NCN, NCBR oraz inne). Na zadania B+R wydano 202 mln 432,6 tys. zł. W ciągu dziesięciu lat otrzymali 145 grantów NCN, w tym 93 w latach 2016-2020, co plasuje uczelnię na 29. miejscu w kraju. Wartość projektów finansowanych przez NCN to 41 mln 265,5 tys. zł (32 miejsce). Efektem badań jest 1029 publikacji wydanych z afiliacją URK w roku 2019. Wśród nich w czasopismach z Impact Factor opublikowano 601 artykułów (552 w języku angielskim). W czasopismach nieposiadających IF opublikowano 187 artykułów (156 w j. angielskim). Opublikowano też 184 artykuły w czasopismach spoza listy ministerialnej oraz 57 monografii.

Uczelnia oferuje kształcenie na 28 kierunkach studiów polskojęzycznych i 8 anglojęzycznych. Obecnie kształci się tam blisko 8 tys. studentów, w tym 6035 na studiach stacjonarnych, 1619 na niestacjonarnych, a 307 na podyplomowych. W gronie studentów uczelni jest 104 obcokrajowców. Na uniwersytecie przygotowują doktoraty 182 osoby, w tym 144 na studiach doktoranckich i 38 w szkole doktorskiej; wśród tych ostatnich jest 10 cudzoziemców.

W ostatnich latach URK odnowił lub podpisał umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Wymiana kadry realizowana jest m.in. w programach Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

Na Uniwersytecie Rolniczym tętni życie studenckie, kulturalne i turystyczne. Działają zespoły artystyczne, m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

rat

Do 30 czerwca prezentowana będzie wystawa plenerowa pt. 130 lat studiów rolniczych w Krakowie. Do końca maja można ją będzie obejrzeć na Plantach, a następnie przeniesiona zostanie na tereny kampusów uczelni. Zobaczyć będzie można m.in. archiwalne fotografie: studentów, pierwszych indeksów, sal wykładowych, budynków i stacji doświadczalnych, pamiątkowych medali, sprzętu laboratoryjnego i wielu innych. Zaprezentowani zostaną założyciele Studium Rolniczego – uniwersyteckich studiów rolniczych w Krakowie, a także władze uczelni wczoraj i dziś. Nie zabraknie także odniesienia do wpływu II wojny światowej na Studium Rolnicze (przejęcia budynku Collegium Godlewskiego na cele Generalnej Guberni czy wywiezienia znamienitych profesorów). Ponadto zaprezentowane będą badania prowadzone przez uczelnię, inicjatywy i udział UR w życiu Krakowa.

Im

Wróć