logo
FA 4/2023 Krajobraz po ewaluacji

Ewaluacja w nowych rękach

Ewaluacja w nowych rękach 1Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał 34 członków Komisji Ewaluacji Nauki na kadencję 2023–2027. Powołania wręczył im 4 kwietnia wiceminister Wojciech Murdzek. To mniej niżby wynikało z prostego wyliczenia: 10 dyscyplin po 3 przedstawicieli oraz 7 osób wskazanych przez samego ministra daje 37 członków. Jak poinformował nas prof. Filip M. Szymański, nowy przewodniczący, w skład Komisji nie powołano jeszcze reprezentantów nauk o rodzinie.

To druga kadencja tego organu utworzonego do oceny jakości działalności naukowej. Poprzednia, rozpoczęta w 2019 roku, planowo miała się zakończyć 31 grudnia 2022 roku, ale w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłużono ją o trzy miesiące. Było to podyktowane potrzebą sprawnej finalizacji trwającego procesu ewaluacji (o ostatecznych wynikach piszemy na str. ). Nowela wydłużyła także rozpoczętą właśnie kadencję KEN. Kolejna ewaluacja (za lata 2022–2025) rozpocznie się 1 stycznia 2026 r. Przeprowadzi ją Komisja już w nowym składzie. Kandydatów zgłaszały uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Wśród wybranych członków dominują przedstawiciele szkół wyższych (31), w tym dwóch politechnik i jednej uczelni zawodowej. Skład dopełnia troje naukowców pracujących w instytutach badawczych.

Największą reprezentację ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uczelni tej zatrudniony jest też prof. Filip M. Szymański, nowy przewodniczący KEN. Jest dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Współtworzył wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (m.in. zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego czy rekomendacje dotyczące leczenia dyslipidemii w Polsce). Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji naukowych.

Oprócz niego z UKSW zasiadają w KEN socjolog dr Marcin Zarzecki i teolog ks. dr hab. Waldemar Cisło. Nauki teologiczne mają w sumie trzech przedstawicieli, bo są jeszcze: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki z Uniwersytetu Szczecińskiego i ks. prof. Wojciech Zyzak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W składzie jest też 3 weterynarzy: prof. Łukasz Adaszek, prof. Wojciech Niżański i prof. Małgorzata Marta Pomorska-Mól – wszyscy z uniwersytetów przyrodniczych, odpowiednio: w Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu. O ocenę jakości działalności naukowej zadba także 3 prawników: prof. Andrzej Dziadzio z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Grzegorz Górski z Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej i dr hab. Tomasz Szanciło z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Nauki o sztukach pięknych reprezentują: dr hab. Bożena Alicja Suchocka-Kozakiewicz z Akademii Teatralnej w Warszawie, prof. Grzegorz Biegas z Akademii Muzycznej w Katowicach i malarz, dr hab. Bartosz Frączek z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest także trójka biologów: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, prof. Edyta Suliga z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr hab. Agnieszka Maria Wolińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Najwięcej przedstawicieli ma jednak medycyna. Oprócz przewodniczącego są to: dr hab. Beata Januszko-Giergielewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Zbigniew Krasiński z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i prof. Piotr Pruszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W nowej KEN zasiada także dwoje historyków: prof. Małgorzata Dajnowicz z Uniwersytetu w Białymstoku i prof. Dariusz Kupisz z UMCS.

Skład dopełniają: socjolog dr hab. Adam Czabański z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, językoznawca dr hab. Wojciech Guz z KUL, matematyk prof. Jacek Jezierski z Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk prof. Zbigniew Kąkol z Akademii Górniczo-Hutniczej, informatyk prof. Lucyna Maria Leniowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolog dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekonomista prof. Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku, a także specjaliści od: biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – dr hab. inż. Kamil Jonak z Politechniki Lubelskiej, zootechniki – dr hab. inż. Katarzyna Ropka-Molik z Instytutu Zootechniki – PIB, nauk leśnych – prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, elektrotechniki, automatyki i robotyki – dr hab. inż. Rafał Stanisławski z Politechniki Opolskiej, budowy i eksploatacji maszyn – prof. Andrzej Żyluk z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Warto zauważyć, że pięć z tych osób (Z. Kąkol, A. Obrępalska-Stęplowska, P. Pruszczyk, K. Ropka-Molik, B. Suchocka-Kozakiewicz) będzie kontynuować pracę w KEN, gdyż należało do Komisji poprzedniej kadencji.

Nowa Komisja formalnie rozpoczęła pracę 1 kwietnia, a zakończy 31 grudnia 2027 roku. W tej kadencji, oprócz działalności naukowej, ewaluacji po raz pierwszy poddana zostanie jakość kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto do zadań KEN będzie należało m.in. przygotowanie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawienie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

MK

 

Wróć