logo
FA 4/2023 informacje i komentarze

Wydarzenia

Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej

Wydarzenia 1

Fot. PK

KRAKÓW 12 maja zostanie wybrany nowy rektor Politechniki Krakowskiej. Zaplanowane na ten dzień wybory uzupełniające wyłonią następcę zmarłego 22 marca prof. Andrzeja Białkiewicza. Z uczelnią, którą kierował od 2020 r., był związany przez blisko pół wieku. W latach 2012–2020 pełnił funkcję prorektora do spraw ogólnych, odpowiedzialnego m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym. W tym samym okresie kierował Zakładem Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, w którym rozpoczął pracę tuż po studiach. Główne obszary jego zainteresowań dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Do czasu wyboru nowego rektora jego obowiązki pełni najstarszy członek Senatu PK – dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

ERC Advanced Grants dla 2 Polaków

Wydarzenia 2

Fot. MIBMiK

Wydarzenia 3

Fot. FNP

BRUKSELA/WARSZAWA Prawie 544 mln euro trafi do 218 uczonych wyłonionych w ostatnim konkursie ERC Advanced Grants. O finansowanie swoich badań ubiegało się 1650 doświadczonych naukowców. W gronie laureatów jest 2 Polaków. Prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został pierwszym Polakiem z AdG w dziedzinie nauk o życiu. Celem projektu ViveRNA jest poznanie mechanizmów procesowania mRNA w komórkach i w całym organizmie, co umożliwi opracowywanie nowej generacji terapii opartych na mRNA. To jego drugi grant ERC – w 2012 r. otrzymał StG, który realizował w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Z kolei prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN jest pierwszym polskim chemikiem z AdG. Projekt ARCHIMEDES dotyczy uzyskania fluoroforów o charakterze rodnikowym emitujących światło w zakresie bliskiej podczerwieni. Na realizację 5-letnich badań obaj naukowcy dostali po 2,5 mln euro. Do Polski trafiło już 69 grantów ERC, w tym 41 Starting Grants, 14 Consolidator Grants, 9 Advanced Grants, 4 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant.

Środki dla humanistów

WARSZAWA Ponad 90 mln zł przyznano w ubiegłym roku laureatom ośmiu konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Środki te trafiły do 44 beneficjentów, w tym do 17 uczelni publicznych, 2 niepublicznych, 2 kościelnych, 4 fundacji, 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk i 8 towarzystw naukowych. Dofinansowano także projekty z Polskiej Akademii Umiejętności, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Książnicy Cieszyńskiej. Jak wynika z zestawienia MEiN, największą pulę otrzymały Uniwersytet Warszawski (10,8 mln zł) i Uniwersytet Jagielloński (7,9 mln zł) oraz Instytut Badań Literackich PAN (6,6 mln zł). W dalszej kolejności: Instytut Sztuki PAN (6,4 mln zł), Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (6 mln zł), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (4,9 mln zł), Uniwersytet Wrocławski (4,5 mln zł), Uniwersytet Łódzki (3,4 mln zł).

Fizyk w Radzie NCN

Wydarzenia 4

Fot. NCN

WARSZAWA Fizyk prof. Tomasz Dietl został powołany do składu Rady Narodowego Centrum Nauki. Zastąpił w tym gremium prof. Adama Zająca, który złożył rezygnację. Nowy członek Rady związany jest z Instytutem Fizyki PAN (wcześniej także z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), gdzie kieruje Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). To specjalista w dziedzinie fizyki półprzewodników, fizyki niskich temperatur, fizyki magnetyków, spintroniki oraz nanotechnologii. Uznanie zdobył dzięki pionierskim badaniom półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój metod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania nowej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Prof. Dietl jest laureatem ERC Advanced Grant. Reprezentował też nasz kraj w Radzie ERC. Przypomnijmy, że Polskie Towarzystwo Fizyczne pod koniec ub.r. domagało się zapewnienia obecności w Radzie NCN reprezentanta nauk fizycznych. Obradom gremium przewodniczy obecnie prof. Robert Hasterok.

Medioznawczyni na czele RTN

Wydarzenia 5

Fot. Archiwum

WARSZAWA/LUBLIN Prof. Iwona Hofman została powołana na drugą kadencję na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina na tym stanowisku w ponad 60-letniej historii RTN. Od 2019 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Kieruje Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Obecnie stoi na czele Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jej główne zainteresowania badawcze to: historia emigracji powojennej, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem. RTN została utworzona w 1963 r. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim ponad 370 towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce. Liczy 35 członków. W tej kadencji zajmą się projektem nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach, mającym na celu wzmocnienie statusu towarzystw jako podmiotów nauki oraz określenie możliwości finansowania ich działalności z budżetu państwa.

Więcej pieniędzy dla artystów

WARSZAWA O ponad 200 mln zł, czyli o ponad jedną czwartą w stosunku do roku ubiegłego, został zwiększony budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony na wyższe szkolnictwo artystyczne. Oznacza to, że nakłady na te uczelnie przekroczą miliard złotych. Dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie wysokości wynagrodzeń o ponad 12% (ok. 78 mln zł), sfinansowanie podwyżek płacy minimalnej oraz pokrycie rosnących kosztów utrzymania (49 mln zł). Ponadto na dalszy rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego trafi prawie 153 mln zł, tj. o blisko połowę więcej niż przed rokiem. Obecnie trwa m.in. budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, powstają nowe obiekty Akademii Muzycznej w Katowicach, realizowany jest projekt podnoszący bezpieczeństwo przeciwpożarowe w warszawskiej Akademii Teatralnej. W ostatnich latach ukończono 11 projektów europejskich, wśród których znalazł się m.in. remont Pałacu Czapskich, należący do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Łącznie w latach 2016–2023 wzrost środków budżetowych przeznaczonych na działalność uczelni artystycznych wyniósł ok. 65%.

Na czele sieci szkół teatralnych

Wydarzenia 6

Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA Beata Szczucińska, kanclerka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, została wybrana na przewodniczącą Europejskiej Sieci Szkół Teatralnych E:UTSA. To jej druga kadencja na tym stanowisku. Europe: Union of Theatre Schools and Academies utworzono w 2011 r. Głównym jej zadaniem jest umożliwianie studentom twórczych kontaktów na rzecz budowania zawodowej kariery. Skupia obecnie 17 szkół i akademii teatralnych m.in. z Austrii, Szwecji, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Akademia Teatralna w Warszawie jest w tym gronie jedyną uczelnią z Polski. W ramach współpracy europejskie szkoły teatralne prowadzą wspólne badania, programy szkoleniowe i ewaluacyjne, a także projekty obejmujące obszar szeroko rozumianej etyki w procesie kształcenia oraz praktyce teatralnej (w tym wrażliwości na problematykę mniejszości, niepełnosprawności, różnorodności, równości, ekologii oraz przeciwdziałaniu praktykom przemocowym i dyskryminacyjnym).

Uczelnia dla pograniczników

WARSZAWA W przyszłym roku pierwsi studenci rozpoczną kształcenie w Wyższej Szkole Straży Granicznej. List intencyjny w sprawie jej powołania podpisali ministrowie edukacji i nauki oraz spraw wewnętrznych i administracji. Obecny system szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SG opiera się na 3 ośrodkach szkoleniowych, tj.: Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Nowa uczelnia powstanie na bazie funkcjonującego do tej pory zaplecza logistycznego COS SG. Planowane jest uruchomienie studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. Wyższa Szkoła Straży Granicznej pozwoli na prowadzenie studiów sprofilowanych kierunkowo do potrzeb SG. Zajęcia poprowadzą praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Skarb narodowy Ukrainy na UWr

Wydarzenia 7

Fot. Paweł Piotrowski

WROCŁAW Metropolita perejasławski i wiszniewski Ołeksandr Drabynko przekazał Uniwersytetowi Wrocławskiemu faksymile słynnego Ewangeliarza peresopnickiego – XVI-wiecznego rękopisu uznawanego za skarb narodowy Ukrainy. To symboliczne podziękowanie za zaangażowanie uczelnianej wspólnoty w pomoc uchodźcom wojennym. Podarowany egzemplarz jest jednym z tysiąca wydanych w 2008 r. z wykorzystaniem płatków 24-karatowego złota. Zawiera na 482 pergaminowych kartach najstarszy zachowany przekład czterech Ewangelii z języka starocerkiewnosłowiańskiego na staroruski. Manuskrypt powstał w latach 1556–1561. Przechowywany był w prawosławnym monasterze w Peresopnicy, a następnie przekazany przez hetmana Iwana Mazepę soborowi katedralnemu w Perejasławiu. Od 1948 r. stanowi część zbiorów specjalnych Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. Wiernadskiego w Kijowie. Wykorzystując Ewangeliarz prezydenci Ukrainy dokonują zaprzysiężenia po wyborze na urząd.

WUM wyszkoli ukraińskich ratowników

Wydarzenia 8

Fot. WUM

IWANO-FRANKIWSK Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki. Umowa zakłada utworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku. Polska strona zapewni też wsparcie sprzętowe. Współpraca obu ośrodków trwa już od roku. Specjaliści z WUM zorganizowali w Ukrainie cykl szkoleń z zaawansowanych technik ratowania życia, w tym medycyny pola walki. Delegacja z Warszawy zawiozła także sprzęt o wartości ponad 200 tys. zł, m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków. Przekazano także apteczki i sprzęt do wykorzystania od zaraz przez ukraińskich ratowników. Dodatkowo dostarczono transport leków dla szpitala obwodowego w Iwano-Frankiwsku.

Otwarto Centrum Badań Mózgu

Wydarzenia 9

Fot. Adam Koprowski

KRAKÓW Międzywydziałowa jednostka skupia neurologów, inżynierów biomedycznych, psychiatrów, kognitywistów, informatyków i filozofów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego. Sercem pracowni jest stanowisko rezonansu magnetycznego, w którym zainstalowano najnowszy skaner przeznaczony do badań naukowych ośrodkowego układu nerwowego. Zakupiony za kwotę ponad 10 mln zł aparat stosowany jest w najlepszych centrach naukowych na świecie. Pozwoli na bardzo dokładnie obrazowanie funkcjonowania mózgu. Centrum wyposażono również w elektroencefalograf, który umożliwia badanie mózgu w rezonansie w zdecydowanie lepszej rozdzielczości czasowej. Częścią aparatury jest także przezczaszkowy stymulator magnetyczny – za pomocą cewki przesyła impuls elektromagnetyczny, który pozwala precyzyjnie wpłynąć na określoną część mózgu, np. korę ruchową. W jednostce będą rozwijane projekty, które obejmują m.in. badania rytmów okołodobowych, badania dotyczące świadomości czy wpływu smogu na funkcjonowanie mózgu.

Strzelanie na niby

Wydarzenia 10

Fot. Akademia Mazowiecka

PŁOCK Wirtualna strzelnica powstała w Akademii Mazowieckiej w Płocku. Multimedialny system szkoleniowo-treningowy „Pojedynek” został opracowany na potrzeby rynku cywilnego. Pozwala na doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią. W nowo otwartej pracowni studenci będą wykorzystywać kilka rodzajów broni treningowej i na różnych wirtualnych odległościach oraz z różnych postaw strzeleckich mierzyć do celów ruchomych przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności. Strzelnica umożliwia równoczesne szkolenie od 1 do 4 osób. Ćwiczenia nacechowane są stopniowaniem trudności od prostych strzelań statycznych po dynamiczne. System działa w oparciu o obserwację ekranu przez kamerę i detekcję miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Wyposażenie strzelnicy kosztowało 150 tys. zł. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną studiuje obecnie prawie 200 studentów.

Symulacje endoskopowe

Wydarzenia 11

Fot. Adam Tuszyński

GDAŃSK W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstało Centrum Symulacji Endoskopowej, którego działalność ukierunkowana jest na szkolenie podyplomowe kadry lekarskiej w zakresie umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w diagnostyce i terapii. Jednostka ma charakter multidyscyplinarny i zabezpiecza szkolenie z zakresu technik bronchoskopowych, ultrasonografii płuc, technik małoinwazyjnych w ginekologii oraz położnictwie. Pracownię wyposażono w 8 wirtualnych symulatorów oraz 4 zestawy do symulacji pracy na fantomach, m.in. aparat symulujący pracę na bloku operacyjnym, urządzenie symulujące zabiegi histeroskopii czy symulator do nauki wykonywania badań ultrasonograficznych. Jeszcze w tym półroczu pracownia przeszkoli około 50 lekarzy rezydentów.

Ambasadorowie śląskiej nauki

Wydarzenia 12

Fot. ŚFN

KATOWICE Podczas gali inaugurującej VI Śląski Festiwal Nauki uhonorowano badaczy i twórców, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki oraz mają wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę w kraju i za granicą. Nominowano 40 osób, spośród których kapituła wybrała ośmioro laureatów: dr. Jana P. Matuszyńskiego (Uniwersytet Śląski), dr. hab. inż. Sebastiana Studenta (Politechnika Śląska), prof. Grzegorza Helbiga (Śląski Uniwersytet Medyczny), prof. Yuriya Povstenkę (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. Leszka Rutkowskiego (Politechnika Częstochowska), dr hab. Katarzynę Czernek-Marszałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr. hab. Arkadiusza Stanulę (AWF w Katowicach), prof. Jana Szmatlocha (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach). Wszyscy otrzymali nagrody finansowe w wysokości 12 tys. zł. Nagrodę ufundowaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię dla doktorantów (6 tys. zł) otrzymała mgr inż. Justyna Mika (PŚ), a Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Katowice (6 tys. zł) trafiła do dr. hab. inż. Grzegorza Sierpińskiego (PŚ).

Będą czytać krajobraz

Wydarzenia 13

Fot. Urszula Myga-Piątek

SOSNOWIEC Pierwszą w kraju Stację Czytania Krajobrazu uruchomiono na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Projektując inwestycję, wykorzystano walory architektoniczne budynku (blisko 100 m wysokości względnej i doskonałe otwarcia widokowe na cztery strony świata). Panoramiczne plansze opisują strukturę i fizjonomię krajobrazu widocznego z dachu wydziałowej „Żylety”. Zamontowano barwne szklane tafle, na których przedstawiono zróżnicowane metody obserwacyjne i interpretacyjne krajobrazu. Stacja ma także część laboratoryjną. W jednej z sal mieści się wyspecjalizowana pracownia do analiz krajobrazu, przeznaczona dla osób studiujących geografię na specjalności monitoring zmian krajobrazu, ale służąca także szerokiemu gronu studentów, doskonalących swe kompetencje w zakresie nowoczesnej kartografii i Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Stacja docelowo zostanie wyposażona w kamery sferyczne. W planach jest utworzenie pierwszego w kraju Obserwatorium Krajobrazowego oraz włączenie sosnowieckiej Stacji do Europejskiej Sieci Obserwatoriów.

Aktywni akademicy

LUBLANA/WARSZAWA Akademicki Związek Sportowy był w ubiegłym roku najbardziej aktywną i odnoszącą najwięcej sukcesów federacją w Europie. Ten sukces nie może dziwić, wszak AZS współorganizował Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi. W imprezie udział wzięło 5 tys. sportowców-studentów z 383 uczelni. Rywalizacja toczyła się w 20 dyscyplinach. Polacy triumfowali w klasyfikacji medalowej, sięgając po 83 krążki. Jednym z organizatorów imprezy była Politechnika Łódzka i ona też zajęła 3 miejsce w rocznym zestawieniu najbardziej aktywnych uczelni. W „trzydziestce” znalazły się jeszcze: Uniwersytet Warszawski (23) i Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (24). W gronie najlepszych sportowo szkół wyższych na wysokiej 5 pozycji sklasyfikowano Akademię Leona Koźmińskiego. W czołówce także AWF w Warszawie (12) i Politechnika Łódzka (17).

Doktorat h.c. – prof. Wojciech Czakon

Wydarzenia 14

Fot. UEW

WROCŁAW Prof. Wojciech Czakon, regularnie publikujący na łamach FA, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tworzył Katedrę Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą obecnie kieruje. Wcześniej był związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie z kolei powołał Katedrę Teorii Zarządzania. Przez wiele lat był wykładowcą MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Interesuje się zjawiskami międzyorganizacyjnymi, strukturami i strategiami firm wobec ważnych aktorów otoczenia. Zgłębiając behawioralne uwarunkowania strategii (m.in. preferencje, interpretacje, zaufanie), otwiera drogę do skuteczniejszych zachowań strategicznych firm. W orbicie jego zainteresowań znajdują się też: koopetycja, współpraca strategiczna, konkurowanie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych, a także metodologia badań. Jest autorem ponad 200 publikacji.

Doktorat h.c. dla „Ptaszyna”

Wydarzenia 15

Fot. Paweł Piotrowski

WROCŁAW Jan „Ptaszyn” Wróblewski, muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i dyrygent, został doktorem honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tytuł przyznano w uznaniu wybitnego dorobku artystycznego w dziedzinie muzyki jazzowej, honorując jego twórczy wkład i szczególne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej i życia artystycznego oraz dla promocji polskiej muzyki jazzowej za granicą. Doceniono także wieloletnie działania „Ptaszyna” na rzecz krzewienia wiedzy o muzyce jazzowej. Wróblewski zadebiutował na scenie w 1956 r. podczas Festiwalu Jazzowego w Sopocie, występując z sekstetem Krzysztofa Komedy. Prowadził własne zespoły: Kwintet Poznański, Jazz Outsiders, Polish Jazz Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia, Grand Standard Orchestrę. W 1973 r. wspólnie z Wojciechem Karolakiem utworzył zespół Mainstream, a następnie Kwartet. Jest autorem muzyki filmowej, kilkuset kompozycji, w tym koncertów klasycznych, nagrał ponad 40 płyt.

Półwiecze CYFRONETU

Wydarzenia 16

Fot. Paweł Piotrowski

KRAKÓW Minęło pół wieku od powstania Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH. Jednostka zapewnia środowisku akademickiemu dostęp do najszybszych w Polsce komputerów. W momencie założenia (23 marca 1973 r.), wówczas jeszcze jako Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET – KRAKÓW, było samodzielną jednostką budżetową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 24 lat stanowi jednostkę organizacyjną AGH. Jest operatorem najszybszego obecnie superkomputera w Polsce (Athena) o teoretycznej mocy obliczeniowej 7,7 PFlops. Działają tu także superkomputery Ares (ponad 3,5 PFlops) i Prometheus (niemal 2,7 PFlops). Są wykorzystywane m.in. na potrzeby fizyki wysokich energii, astrofizyki, nauk o Ziemi, europejskiego źródła spalacyjnego, biologii oraz nauk humanistycznych i społecznych. Centrum zarządza systemami składowania danych o pojemności ponad 70 PB, a także udostępnia usługi chmurowe i pakiety oprogramowania naukowego. Zasoby Cyfronetu są dostępne poprzez Portal PLGrid. Użytkownicy – przedstawiciele polskich jednostek naukowych i badawczych – mogą z nich korzystać nieodpłatnie.

Dane dla środowiska

WARSZAWA Projekt mający na celu rozwój współpracy społeczności akademickiej i przedsiębiorstw w obszarze monitoringu i wymiany danych dotyczących parametrów pracy odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii zwyciężył w konkursie o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Zwycięzcy z Politechniki Wrocławskiej otrzymali 25 tys. zł. W ramach „mostu” zaplanowali rozszerzenie dostępu i wykorzystania długoterminowych danych pochodzących z Badawczego Systemu Fotowoltaicznego i Bateryjnego Magazynu zainstalowanych na uczelnianym kampusie. Utworzona infrastruktura i rozwiązania będą dostępne dla studentów i doktorantów, a także zespołów badawczych. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Dane dla środowiska”. Zgłaszane projekty miały uwzględniać wykorzystanie danych oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Mistrzowie promocji

Wydarzenia 17

Fot. Perspektywy

WARSZAWA Po raz 11 rozdano statuetki Genius Universitatis za najlepsze działania reklamowe polskich uczelni. Akademię Górniczo-Hutniczą nagrodzono za kanał popularnonaukowy Bunkier Nauki oraz za film Istotny błąd, ukazujący uczelnię jako miejsce, w którym powinno się eksperymentować, poznawać i doświadczać. Politechnikę Wrocławską doceniono za Ulopolis – projekt pozwalający podglądać przez całą dobę życie pszczół na kampusie uczelni. Politechnika Świętokrzyska otrzymała statuetkę za konkurs Zbuduj łazika z recyklingu. Uniwersytet Jagielloński dostał nagrodę za grę planszową Gaudeamus! Zbuduj średniowieczny uniwersytet. Najlepszy serwis rekrutacyjny stworzył Instytut Psychologii UJ. Z kolei najlepszą kampanię w mediach społecznościowych (Kleszcze są złowieszcze) przeprowadził Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Konkurs organizuje magazyn edukacyjny „Perspektywy”.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Adrianna Całus-Polak, Olga Dereń-Stefaniuk, Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, Jarosław Kulczycki, Jolanta Nowacka, Małgorzata Poszwa, Katarzyna Skałecka, Małgorzata Syrda-Śliwa, Krzysztof Szymański, Joanna Śliwińska, Łukasz Wspaniały, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć