logo
FA 4/2021 informacje i komentarze

Sebastian Skuza

Więcej niż poziom minimalny

Dr hab. Sebastian Skuza, wiceminister finansów, przedstawia budżet nauki i szkolnictwa wyższego na rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020

W ustawie budżetowej na rok 2021 w obszarze „Szkolnictwo wyższe i nauka” (wydatki ujęte w części 28, dziale 730 w innych częściach budżetowych oraz w ramach rezerwy celowej poz. 49) zaplanowano 30.561.911 tys. zł, z tego w budżecie państwa 26.516.706 tys. zł oraz w budżecie środków europejskich 4.045.205 tys. zł. W rezerwie celowej zostały zaplanowane środki na skutki przechodzące 6% podwyżek dla pracowników uczelni, przyznanych od 1 października w 2020 r.

W porównaniu do ustawy budżetowej na 2020 r. (po nowelizacji) wydatki te są wyższe o 723.057 tys. zł, tj. o 2,4%. Określony zgodnie z art. 383 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minimalny poziom wydatków w tym obszarze to 25.306.905 tys. zł. Powyższe oznacza, że środki przewidziane w budżecie państwa w 2021 r. na szkolnictwo wyższe i naukę są wyższe niż poziom minimalny wynikający z ww. artykułu o 1.209.801 tys. zł.

Dodatkowo, ponad limity budżetowe, w 2021 r. dla uczelni publicznych (laureatów konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) przekazane zostaną skarbowe papiery wartościowe o nominalnej wartości 496.733 tys. zł.

Wróć