logo
FA 4/2021 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Festina lente

W prowadzonym procesie badawczym czas nie zalicza się do najważniejszych zmiennych. W tym przypadku szybciej często nie znaczy lepiej. Dlatego cierpliwość oraz wytrwałość w dążeniu do celu znajdują się wysoko na liście pożądanych cech naukowców. Listę uzupełniają jeszcze umiejętność współpracy oraz wzajemne zaufanie. Po zintegrowaniu tych wszystkich składników można zacząć marzyć o osiągnięciu końcowego sukcesu.

O tym, że łatwiej jest zwyciężać mając u boku sprawdzonych partnerów, przekonuje przybliżona przez pismo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Życie Uniwersyteckie” (nr 1/2021) historia pewnego duetu naukowców. W gazecie zaprezentowane zostały sylwetki oraz osiągnięcia prof. dr hab. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i prof. dr. hab. Artura Jarmołowskiego z Wydziału Biologii UAM, których dysertacja objaśniająca sposób, w jaki „drobna modyfikacja jednego nukleotydu może wpływać na biogenezę małych cząsteczek RNA, odgrywających kluczową rolę w regulacji ekspresji genów nie tylko u roślin, ale również u zwierząt i człowieka”, ukazała się w czasopiśmie amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS). Pięć lat wspólnego, wytężonego wysiłku przyniosło wymierny efekt w postaci międzynarodowej publikacji.

Warto dodać, że para naukowców na koncie ma znacznie więcej sukcesów, w tym powołanie do życia Laboratorium Ekspresji Genów w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM. Żadnego z tych osiągnięć z pewnością by nie było, gdyby nie wiele lat wzajemnej współpracy, opartej na szacunku i wspólnie podzielanym systemie wartości.

Czytelnia czasopism 2

Szybko i bezpiecznie do przodu

Politechnika Rzeszowska to uczelnia z dobrymi perspektywami na przyszłość, przekonuje jej rektor, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Z przeprowadzonej przez „Gazetę Politechniki” (nr 5-6/2020) rozmowy wynika, iż PRz jest w stanie nie tylko zaoferować swoim studentom możliwość rozwoju naukowego, ale także pomóc im w odkrywaniu i pomnażaniu posiadanych talentów. Poprzez zapewnienie dostępu zarówno do fachowej kadry, jak i atrakcyjnej oferty dydaktycznej oraz nowoczesnej bazy infrastrukturalnej stworzono w Rzeszowie warunki niezbędne do osiągnięcia przyszłych sukcesów.

Przyjęta i realizowana strategia rozwoju już teraz przynosi wymierne efekty, widoczne chociażby w liczbie absolwentów bez problemu znajdujących zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Kolejnym krokiem mającym wzmocnić potencjał Politechniki Rzeszowskiej jest uruchomienie nowego kierunku nauczania, jakim jest Transport. Prowadzone w jego ramach zajęcia pozwolą studentom nabyć kompetencje z zakresu zarządzania i sterowania transportem przy użyciu nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Całość kształcenia oparta jest na czterech modułach dydaktycznych, w skład których wchodzą systemy transportowe i logistyka transportu, zarządzanie ruchem, infrastruktura transportu oraz środki transportu.

Dzięki uzyskaniu szerokiej wiedzy przybliżającej specyfikę funkcjonowania sektora związanego z logistyką we współczesnym wydaniu i dzięki zaznajomieniu się ze szczegółami działania zintegrowanych systemów transportowych absolwenci nowo utworzonego kierunku mają być dobrze przygotowani nie tylko do pracy samodzielnej i zespołowej, ale także do rozwiązywania pojawiających się problemów przy użyciu poznanych w toku nauki innowacyjnych technologii wykorzystywanych obecnie w branży transportowej.

Czytelnia czasopism 3

Kierunek-rozwój

Jak efektywnie zarządzać uczelnią, dbać o jej wizerunek na zewnętrz, radzić sobie z komunikacją wewnętrzną, a także, w jaki sposób realizować proces dydaktyczny w czasach pandemii oraz minimalizować zależność od ulegającej ciągłym zmianom subwencji opowiada czasopismu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Wieści Akademickie” (nr 3/2020), rektor uczelni prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

W rozmowie pada wiele słów dotyczących zarówno planowanych zmian, jak i powziętych do tej pory aktywności. Interlokutor podkreśla wagę umiejętnego połączenia elementów stabilnego rozwoju z elementami otwartości na świat. We wszystkich działaniach prof. Szoszkiewiczowi przyświecają, jak mówi, dwie idee, idea transparentności i demokratyczności. Obie zapewniają nie tylko skuteczność w podejmowanych przedsięwzięciach, pozwalają także wyeliminować zagrożenie związane z poczuciem wykluczenia z procesu decyzyjnego. W zbudowanej w oparciu o nie wspólnocie wszyscy uczestnicy traktowani są bowiem jako pełnoprawni członkowie, których głos zostaje wysłuchany.

Na ważkość zagadnień związanych z umiędzynarodowieniem, jako istotnym elementem działalności naukowej, oraz ze zwiększeniem aktywności w aplikowaniu o granty przeznaczone na projekty badawczo-rozwojowe, zwraca z kolei uwagę prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Piotr Goliński. Realizowanie prestiżowych przedsięwzięć, czy to w ramach ERC, czy Horyzont Europa, powinno stać się, jego zdaniem, jednym z priorytetowych zadań, jakie stoją w tej chwili przed Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Aneta Zawadzka

Wróć