logo
FA 3/2024 informacje i komentarze

Wydarzenia

Trwa wyborczy maraton

Wydarzenia 1

Fot. Andrzej Romański

POLSKA Już w ponad 30 uczelniach wybrano rektorów na kadencję 2024–2028. Po czteroletniej przerwie gronostaje ponownie założy prof. Andrzej Tretyn (UMK, na fot.). Debiut w fotelu rektorskim zaliczą: prof. Jacek Zieliński (AWF Poznań), dr hab. Tadeusz Stefaniak (AWF Wrocław), prof. Zbigniew Krasiński (UMP). Drugi raz w tegorocznej kampanii zdarzyło się, że startujący rektor nie uzyskał reelekcji – na UPWr prof. Krzysztof Kubiak pokonał prof. Jarosława Bosego. Na stanowisku pozostają m.in. prof. Krzysztof Wilde (PG), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. Krystian Kiełb (AMuz we Wrocławiu), prof. Andrzej Klimek (AWF Kraków), prof. Bartosz Klimek (AWF Warszawa), prof. Marek Adamski (PBS), prof. Tomasz Szczepański (SUM), dr Robert Musiałkiewicz (PANS we Włocławku). Kampanię na bieżąco relacjonujemy w naszym serwisie internetowym. Tam także sylwetki wszystkich rektorów.

Nowy dyrektor w NCBR

Wydarzenia 2

Fot. NCBR

WARSZAWA Prof. Jerzy Małachowski, obecny dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: metody komputerowe mechaniki, inżynieria biomedyczna, inżynieria obliczeniowa. Jest autorem lub współautorem około 600 publikacji. Ma na koncie liczne wdrożenia wyników badań o charakterze przemysłowym oraz zgłoszenia patentowe. W życie weszła ustawa przywracająca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzór i kontrolę nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Od sierpnia 2022 roku było to zadanie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. NCBR zostało powołane w 2007 r. jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Obecnie to największy ośrodek finansujący rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od początku działalności instytucja przeznaczyła na badania ponad 50 mld zł.

Zmiana prezesa w Łukasiewiczu

Wydarzenia 3

Fot. SGH

WARSZAWA Dr Hubert Cichocki, adiunkt ze Szkoły Głównej Handlowej, został powołany na nowego prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zastąpił dr. Andrzeja Dybczyńskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowy prezes ukończył studia ekonomiczne w SGH. Jest zaangażowany w działalność naukowo-dydaktyczną w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na ekonomice organizacji oraz zarządzaniu publicznym. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie pełnił funkcje doradcy, kierownika wydziału i wicedyrektora biura. Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Liczy obecnie 22 instytuty naukowe, w których pracuje ponad 7 tys. osób i działa 440 laboratoriów z blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczej. Jednostki zlokalizowane są w 12 polskich miastach.

Polka przewodzi krytykom sztuki

Wydarzenia 4

Fot. UKEN

PARYŻ/KRAKÓW Dr Małgorzata Kaźmierczak z Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej została wybrana na stanowisko prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. W ostatniej kadencji była wiceprezesem tej organizacji. To druga w historii Polka, która stoi na czele AICA, po Władysławie Jaworskiej, która pełniła tę funkcję w latach 1975–1978. Dr Kaźmierczak jest niezależnym kuratorem wydarzeń artystycznych w Polsce i USA, zwłaszcza festiwali performatywnych. Zajmuje się także teorią i dokumentacją sztuki performance. Association internationale des critiques d’art to założona w 1950 roku pozarządowa organizacja afiliowana przy UNESCO, której zasadniczym celem działalności jest udzielanie poparcia i wspieranie krytyki artystycznej. Skupia około 5 tys. członków z 95 krajów, zrzeszonych w 63 sekcjach krajowych. Sekcja Polska zrzesza ponad 150 osób związanych z krytyką sztuki.

NCN bogatsze o 200 mln zł

Wydarzenia 5

Fot. MNiSW

WARSZAWA O 200 mln zł wzrośnie w tym roku budżet Narodowego Centrum Nauki. Oznacza to, że na badania podstawowe trafi w sumie 1,6 mld zł. To największy wzrost środków na ten cel od dekady. Przez ostatnie dwa lata budżet NCN pozostawał na niezmienionym poziomie. W 2022 i 2023 roku dotacja celowa wynosiła 1,392 mld zł. To jeden z powodów spadającego współczynnika sukcesu w konkursach grantowych. Obecny budżet (sprzed zwiększenia) w ostatnim konkursie flagowego programu OPUS pozwolił na sfinansowanie zaledwie 176 wniosków na 2184 złożonych (8%). Dodatkowa kwota pozwoli na sfinansowanie części projektów, które w poprzednich konkursach trafiły na listy rezerwowe. Minister Dariusz Wieczorek zapowiedział, że będzie namawiał rząd, by co roku wysokość dotacji dla NCN ulegała zwiększeniu.

Doktorat h.c. – prof. Jerzy Gajewski

Wydarzenia 6

Fot. Mikołaj Kuras

TORUŃ Wybitny urolog z Dalhousie University w kanadyjskim Halifaksie odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wyróżnienie przyznano w dowód uznania jego zasług dla rozwoju polskiej urologii. W 1982 r. wyemigrował z rodziną do Kanady i od tego czasu związany jest z Kliniką Urologiczną Uniwersytetu Dalhousie w Halifax. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół neurogennych i czynnościowych zaburzeń dolnego odcinka układu moczowego, nietrzymania moczu, urodynamiki, zespołu bolesnego pęcherza i zaburzeń erekcji. Opublikował 150 prac naukowych i rozdziałów w książkach naukowych. Od 1979 r. należy do Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest współautorem wytycznych dla stymulacji nerwów krzyżowych w leczeniu w Polsce dysfunkcji mikcyjnych.

Zrelaksują się na Ochocie

WARSZAWA Nawiązanie do otaczającej przestrzeni, optymalny układ pomieszczeń, oszczędne środki wyrazu – tymi cechami charakteryzuje się zwycięski projekt budynku Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego, który powstanie na Ochocie. Nowy obiekt zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Znajdować się będą w nim m.in. nowoczesna pływalnia z widownią oraz wielofunkcyjna sala sportowa umożliwiająca organizację zawodów na szczeblu akademickim. Planowana jest również budowa pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej oraz sali do sportów walki. Powierzchnia całkowita obiektu szacowana jest na około 12,6 tys. m2. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na przyszły rok. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”.

Innowacyjni przodownicy

WARSZAWA Urząd Patentowy RP udostępnił nam najnowsze dane dotyczące innowacyjnej działalności polskich uczelni. Z zestawienia wynika, że w ub.r. 79 szkół wyższych zgłosiło w sumie 1611 nowatorskich rozwiązań. To o ponad 230 więcej niż rok wcześniej. Prym wiodą trzy politechniki: Lubelska (175), Śląska (141) i Warszawska (101). W pierwszej dziesiątce jest tylko jedna uczelnia nietechniczna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 8 miejscu (66). Również jeśli chodzi o uzyskane patenty PL okazała się bezkonkurencyjna. Jej inżynierowie, jako jedyni, otrzymali prawa do aż trzycyfrowej liczby wynalazków (126). Już trzeci rok z rzędu znaleźli się na czele zestawienia. Lublinianie daleko w tyle zostawili – tak jak poprzednim razem – Politechnikę Śląską (87) i awansującą na podium aż z 10 miejsca Politechnikę Poznańską (71). Kolejną najwyżej sklasyfikowaną uczelnią nietechniczną jest otwierający drugą dziesiątkę Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (37). Z kolei wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych najlepiej wypadł Uniwersytet Śląski – na 15 miejscu (29).

Pierwszy Polak z Medalem Hirschfelda

Wydarzenia 7

Fot. UW

WARSZAWA Prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, doradca rodzinny i specjalista w zakresie zdrowia publicznego, otrzymał Medal Magnusa Hirschfelda przyznawany przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Naukowych Badań nad Seksualnością. Po raz pierwszy wyróżnienie to trafiło do Polaka. Laureat kieruje Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od października ub.r. pełni funkcję koordynatora Wydziału Medycznego UW. Prowadzi również Katedrę Humanizacji Medycyny i Seksuologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2010 roku jest stałym współpracownikiem naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinseya w Uniwersytecie Indiana (USA). Współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Medal Magnusa Hirschfelda przyznawany jest za szczególne zasługi w dziedzinie badań nad seksualnością człowieka i edukację seksualną.

Nowy dyrektor od dróg i mostów

Wydarzenia 8

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

KRAKÓW Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Krakowskiej został powołany przez ministra infrastruktury na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Zastąpił dr. inż. Mariusza Urbańskiego, który kierował placówką od 2021 roku. Nowy dyrektor jest inżynierem budownictwa drogowego, ekspertem w obszarze projektowania dróg i inżynierii ruchu, oddziaływań ruchu drogowego na środowisko oraz ekoinfrastruktury. Ma na koncie ponad 100 prac naukowych, wytycznych i poradników w zakresie dróg i mostów. W latach 2016–2021 kierował Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej. IBDiM został utworzony w 1955 roku. To wiodąca w kraju placówka naukowo-badawcza zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Prowadzone badania dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych.

Apel o program magazynowania energii

WARSZAWA O zainicjowanie rządowego programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartego na technologii elektrochemicznych ogniw jonowych apelują do rządu władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i środowisko naukowe są zgodne co do tego, że efektywne korzystanie z energii odnawialnej wymaga jej magazynowania w ogniwach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Sytuacja geopolityczna na rynku surowców energetycznych i krytycznych komponentów wymaga zbudowania polskiego przemysłu magazynowania energii w systemach jonowych, opartych na zabezpieczonym łańcuchu dostaw od krajowych dostawców, przy udziale polskiej nauki. Polskie uczelnie dysponują zabezpieczonymi patentowo technologiami dla wszystkich komponentów ogniwa. Stąd apel do rządu, w którym podkreślono, że polską racją stanu jest stworzenie programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartej na technologii ogniw jonowych.

OZE w laboratorium

OPOLE Nowoczesne laboratorium odnawialnych źródeł energii otwarto na Politechnice Opolskiej. Warta ponad pół miliona złotych pracownia umożliwi studentom i naukowcom prowadzenie eksperymentów i badań w zakresie technologii OZE. W jej skład wchodzą m.in. stanowisko do konfiguracji i badania układu grzewczego z pompą ciepła powietrze-woda, a także stanowisko do badania wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji, które demonstruje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach. Ponadto do dyspozycji jest stanowisko do badań nad turbinami wiatrowymi oraz stanowisko z instalacją fotowoltaiczną, które umożliwia praktyczne ćwiczenia z zakresu pracy z wyspowymi instalacjami fotowoltaicznymi, kluczowymi dla rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii. W pracowni znajduje się także stanowisko do eksperymentów z turbinami wodnymi, a także z kolektorem słonecznym.

215 mln zł na MAB-y

WARSZAWA Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła dwa pierwsze nabory programu Międzynarodowych Agend Badawczych. Środki w wysokości 215 mln zł rozdysponowano między liderów siedmiu projektów: prof. Martę Miączyńską (Platforma RNA i biologii komórki dla badań i innowacji w medycynie), prof. Wojciecha Knapa (Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA2), prof. Macieja Wojtkowskiego (Międzynarodowe Centrum Badań Oka), prof. Marka Żukowskiego (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych 2.0), prof. Konrada Banaszka (Optyczne Technologie Kwantowe), prof. Tomasza Dietla (Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną), prof. Natalii Marek-Trzonkowskiej (Nauka dla dobra społecznego, innowacji i skutecznych terapii). Kolejne nabory zaplanowano w sierpniu. Pięciu spośród obecnych laureatów realizowało już program MAB w wyniku zwycięstwa w konkursach z lat 2016–2018. To profesorowie: K. Banaszek, T. Dietl, W. Knap, M. Wojtkowski i M. Żukowski.

Otwarto Centrum Offshore

Wydarzenia 9

Fot. UMG

GDYNIA Uniwersytet Morski w Gdyni otworzył Centrum Offshore. Inwestycja, która pochłonęła 64 mln zł, wpisuje się w strategiczne cele uczelni. UMG od lat jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej. Centrum umożliwi prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego. Obecnie, poza UMG, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju nie wykonuje takich prac. Kluczowym atutem jest bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście, które umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych. W Centrum mieścić się będą certyfikowane laboratoria Instytutu Morskiego UMG, m.in. Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska (analizy chemiczne) oraz Laboratorium Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń środowiskowych).

Humaniści pod nowym adresem

Wydarzenia 10

Fot. UwB

BIAŁYSTOK W przyszłym roku humaniści z Uniwersytetu w Białymstoku zyskają nową siedzibę. Rozpoczęta właśnie inwestycja pochłonie ponad 84 mln zł. To kolejny etap rozbudowy kampusu przy ul. Ciołkowskiego. Trzykondygnacyjny gmach o powierzchni prawie 9,5 tys. m2 stanie obok Planetarium i Obserwatorium Uniwersytetu w Białymstoku. Znajdzie się w nim m.in. modułowa aula na 300 miejsc (z możliwością wydzielenia mniejszych sal – na 100 lub 200 osób). Na poziomie I piętra obiekt będzie połączony nadziemną zabudowaną kładką z położoną obok Biblioteką Uniwersytecką. Do nowego obiektu przeprowadzą się: Wydział Filologiczny, Wydział Historii, Wydział Filozofii, Wydział Studiów Kulturowych a także Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W jednostkach tych zatrudnionych jest ponad 200 pracowników. Na wydziałach humanistycznych kształci się niemal 1400 studentów, jest też prawie 60 doktorantów.

Algorytm do szybkiej wizualizacji

Wydarzenia 11

Fot. UJ

KRAKÓW Dr Mateusz Sikora z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracował rewolucyjne podejście do szybkiej wizualizacji białek i cukrów. To efekt algorytmu GlycoSHIELD powstałego w ramach działającego od ubiegłego roku Centrum Dioscuri. Symulacje komputerowe, które pozwalają zobrazować, jak glikany pokrywają powierzchnie białek, wymagają setek tysięcy godzin na przeznaczonych do tego superkomputerach, co nie pozwala na ich rutynowe użycie np. w procesie tworzenia nowych leków. Nowy, bardzo wydajny algorytm potrzebuje do tego czasu liczonego w minutach. GlycoSHIELD jest nie tylko szybszy, ale też bardziej ekologiczny. Za jego pomocą każdy może na swoim komputerze osobistym lub też używając aplikacji online zwizualizować rozkład i dynamikę zachowań cząsteczek cukru na białkach. Stworzone oprogramowanie może być pomocne przy opracowywaniu nowych szczepionek, leków i zaawansowanych terapii, np. immunoterapii nowotworowej.

Nowa europejska bateria

Wydarzenia 12

Fot. ASTRABAT

WARSZAWA Nową baterię, bezpieczniejszą i o większej stabilności termicznej, stworzyło międzynarodowe konsorcjum ASTRABAT z udziałem Politechniki Warszawskiej. Bateria składa się z trzech podstawowych elementów: dwóch elektrod (katody i anody) oraz łączącego je elektrolitu. To w materiałach, z których powstają te komponenty, szuka się poprawy właściwości całej baterii. Zamiast płynnego elektrolitu zastosowano najnowocześniejsze elektrolity polimerowe i wytrzymały wypełniacz ceramiczny. Naukowcy z PW odpowiadali za zaprojektowanie i syntezę soli litowej oraz plastyfikatora z cieczy jonowej, a następnie powiększenie skali ich produkcji. Testowali także kluczowy składnik – stały elektrolit, który różni tę baterię od istniejących rozwiązań. Realny termin wdrożenia nowej technologii na większą skalę to przełom tej i następnej dekady. W projekcie uczestniczyło 14 partnerów z 8 państw europejskich.

Na zdrowie!

Wydarzenia 13

Fot. URK

KRAKÓW Uniwersytet Rolniczy w Krakowie uruchomił Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. To jednostka badawcza, której celem jest przede wszystkim prototypowanie produktów żywnościowych trafiających do odbiorców z określonymi prozdrowotnymi potrzebami. Budynek, który stanął przy ul. Balickiej, ma powierzchnię ponad 3,1 tys. m2. Zlokalizowano w nim pracownie nutrigenomiki, proteomiki, histologiczną i komórek pierwotnych. Inwestycja kosztowała ponad 70 mln zł. Technolodzy żywności, specjaliści ds. żywienia, inżynierowie mechanicy i inżynierowie procesowi oraz chemicy, biochemicy, biotechnolodzy i analitycy, specjaliści z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, weterynarii, ochrony środowiska, automatyki, analizy danych zajmą się poprawą jakości produktów spożywczych. Badania dostarczą innowacyjnych, nowatorskich i udoskonalonych produktów spożywczych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów.

Skoczkowie i narciarze pod lupą

Wydarzenia 14

Fot. Jan Zych

KRAKÓW Politechnika Krakowska i Polski Związek Narciarski rozpoczynają współpracę naukowo-techniczną. Jednym z zagadnień, które skupią uwagę naukowców i specjalistów ze sztabów trenerskich jest wiatr i związane z nim wyzwania. W zasobach Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej znajdują się m.in. tunele aerodynamiczne o zróżnicowanych przestrzeniach pomiarowych i możliwościach badawczych, pracownie laboratoryjne materiałów i procesów fizycznych oraz pracownie rozwiązań prototypowych. Planowane jest m.in. poddawanie sportowców obciążeniom wynikającym z napływającego powietrza w różnym zakresie prędkości, analizowanie warunków opływu powietrza wokół sylwetek narciarzy i skoczków, testowanie i dobór geometrii odzieży oraz elementów sprzętu: nart, butów, kombinezonów, kasków, gogli. W pierwszym wspólnym projekcie stworzone zostanie stanowisko do badania wybicia z progu skoczni oraz do badań oporu aerodynamicznego pozycji sportowca.

Doktorat h.c. – prof. Franciszek Marek

Wydarzenia 15

Fot. UO

OPOLE Pierwszy demokratycznie wybrany rektor Uniwersytetu Opolskiego został uhonorowany tytułem doktora honoris causa tej uczelni. Uroczystość uświetniła obchody jubileuszu 30-lecia UO. Prof. Marek kierował uniwersytetem w latach 1995–1996. Wcześniej prowadził Katedrę Historii Oświaty i Wychowania, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego. Od 1992 do 1994 roku był sędzią Trybunału Stanu. Jako badacz najwięcej uwagi poświęcał zagadnieniom historii oświaty i wychowania, problematyce relacji polsko-niemieckich analizowanych z perspektywy śląskiego pogranicza i postrzeganych w kontekście niełatwych meandrów polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Od 1994 r. Uniwersytet Opolski nadał najwyższą godność akademicką już 48 osobom.

Przełomowy eksperyment

Wydarzenia 16

Fot. CERN

GENEWA W CERN przeprowadzono przełomowy eksperyment, w którym wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Warszawskiej. Pionierskie badanie polegało na schłodzeniu pozytonu za pomocą światła laserowego. Naukowcom udało się obniżyć temperaturę próbki ponad dwukrotnie: z 380 do 170 K. Wykorzystali do tego laser szerokopasmowy, co więcej, przeprowadzili eksperyment bez stosowania zewnętrznego pola elektrycznego lub magnetycznego, upraszczając konfigurację eksperymentalną i wydłużając czas życia pozytronium. Osiągnięcie to toruje drogę dla zupełnie nowego zestawu badań antymaterii, w tym produkcji układu materia-antymateria, który emituje światło gamma podobne do laserowego.

Nowatorska terapia zwłóknień?

Wydarzenia 17

Fot. UJ

KRAKÓW Zwłóknienia narządów będzie można w przyszłości leczyć z wykorzystaniem sił natury. Mają w tym pomóc pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, czyli nanostruktury wydzielane przez komórki różnych organizmów. Zespół dr n. med. Sylwii Bobis-Wozowicz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył, że biomolekuły mikro RNA zawarte w pęcherzykach wykazują silne właściwości przeciwzwłóknieniowe. W eksperymentach in vitro oraz in vivo zaobserwowano, że po podaniu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych następowała znacząca lub całkowita redukcja białek odpowiedzialnych za postępujące usztywnienie tkanek. Co ważne, odkryte zjawisko ma charakter uniwersalny. Zidentyfikowane mikro RNA działa tak samo skutecznie w przypadku leczenia zwłóknień różnych narządów: serca, płuc, trzustki czy wątroby. W opinii badaczy z UJ, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe mogą być wkrótce brane pod uwagę przez sektor farmaceutyczny jako podstawa do opracowania nowej terapii zwłóknień narządowych.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Katarzyna Dziedzik, Anna Kułynycz, Izabella Majewska, Daiwa Maksimowicz, Kamil Sikora, Małgorzata Syrda-Śliwa, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, Krzysztof Szymański, Dominika Wojtysiak-Łańska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na platformie X

Wróć