logo
FA 3/2021 informacje i komentarze

Perfekcyjna Akademia

Ze środków programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej realizowany jest projekt „Perfekt – RDI”. Ma on na celu poprawienie jakości badań naukowych, ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności, a także wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Uczelnia nawiązała partnerstwa z wiodącymi ośrodkami, a jej naukowcy brali udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i zespołach badawczych, zagranicznych szkołach letnich (25 wyjazdów). Pełnili również funkcje visiting professors na europejskich uczelniach.

Znacznie wzrosła liczba cytowań w bazie Scopus (16,1% publikacji pracowników Akademii WSB ukazało się na łamach TOP 10% najczęściej cytowanych tytułów na świecie; w Polsce wskaźnik ten wynosi 9,1%). Wskaźnik publikacji współtworzonych z instytucjami zagranicznymi wynosi 55,9% i jest wyższy niż ogólnopolski (33,7%). Opublikowano ponad 40 artykułów w czasopismach z listy TOP 10 bazy Scopus oraz monografii.

Czasopisma wydawane przez Akademię WSB, „Cultural Management: Science and Education” oraz „Forum Scientiae Oeconomia” zostały umieszczone na ministerialnej liście i włączone do największej na świecie bazy literatury recenzowanej Scopus-Elsevier.

Pracownicy Akademii WSB podnosili swojej kompetencje w szkoleniach i warsztatach (860 godzin), m.in.: „Praca z danymi i obiektami wynikowymi”, „Efektywne wykorzystanie portali internetowych dla naukowców” oraz warsztatach statystycznych i językowych (160 godzin). Do doktorantów skierowana była coroczna konferencja z cyklu „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” wraz z warsztatami metodologicznymi, a także granty, których celem jest podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych oraz przygotowanie publikacji/kolejnego etapu pracy doktorskiej (do 10 tys. zł).

Zasoby biblioteczne wzbogacono o dostęp do pełnotekstowych, zagranicznych baz elektronicznych. Planowana jest digitalizacja czasopism naukowych wydanych nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB celem zapewnienia otwartego dostępu do publikacji przez Internet.

Utworzono także pracownię Analizy Danych i Badań Jakościowych, do której zakupiono specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (Atlas, EndNote 19 (X9) EDU, PS IMAGO PRO Academic). Umożliwia on prowadzenie badań w zakresie metodologii, rozwijania technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych, adaptacji nowych rozwiązań metodologicznych w naukach społecznych oraz realizacji projektów wdrożeniowych w nauce i w biznesie, wykorzystujących efekty realizowanych prac naukowo-badawczych.

Powstał także Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, który koordynuje współpracę kadry Akademii WSB z zagranicznymi badaczami reprezentującymi około 40 ośrodków, specjalizujących się w problematyce zarządzania terytorialnego i publicznego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Instytut rozwija badania nad zarządzaniem publicznym w procesach współpracy transgranicznej w ramach „Programu badań nad współpracą terytorialną i międzyorganizacyjną”. Jest także zaangażowany w realizację projektów międzynarodowych z programów: Horyzont 2020, Erasmus Plus czy INTERREG Czechy-Polska, Polska-Słowacja i Interreg Central Europe. Z inspiracji Komisji Europejskiej podjęto badania nad tworzeniem transgranicznych obszarów funkcjonalnych na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Zorganizowano The International Congress on Sustainable Development, Public Management and Territorial Governance oraz International Conference on Territorial and Inter-Organizational Cooperation. W latach 2018-2020 pracownicy Instytutu wzięli udział w ok. 30 międzynarodowych wydarzeniach naukowych, wydali około 50 publikacji i 4 międzynarodowe monografie naukowe. Z wyników badań skorzystały już min. Komisja Europejska – DG REGIO (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), miasta: Sejny, Żywiec, Cieszyn, gminy: Jeleśnia, Ujsoły, Puńsk, Krasnopol, Szypliszki, Sejny, Wiżajny, a także miasta i rejony litewskie, czeskie oraz wiele polskich i zagranicznych organizacji.

(oprac. MK)

Wróć