logo
FA 2/2022 informacje i komentarze

Marcin Czaja

Podstawa zarządzania uczelnią w czasie epidemii

Podstawa zarządzania uczelnią w czasie epidemii 1

Fot. Piotr Kieraciński

W związku z podnoszonymi publicznie wątpliwościami dotyczącymi zakresu oraz legalności pozyskiwania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki danych statystycznych o zaszczepieniu poszczególnych grup społeczności akademickiej i przekazywania rektorom informacji o zaszczepieniu poszczególnych grup pracowników ich uczelni, poprosiliśmy o wyjaśnienie tej kwestii Marcina Czaję, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w MEiN.

Od początku bieżącego roku akademickiego (2021/2022), w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej projektami legislacyjnymi dotyczącymi planowanej możliwości weryfikacji szczepień przez pracodawców, rektorzy polskich uczelni zabiegali u ministra edukacji i nauki o wpisanie do tego projektu także uprawnień dla nich do prowadzenia takiej weryfikacji w odniesieniu do studentów i doktorantów. W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym, a także dynamiką zmian sytuacji epidemiologicznej na początku grudnia 2021 r. członkowie prezydium KRASP w trakcie spotkania z ministrem uzyskali akceptację dla propozycji (wcześniej już dyskutowanej z przedstawicielami KRASP na cotygodniowych spotkaniach zespołu koordynującego zbieranie danych epidemicznych w uczelniach), by pozyskać informację statystyczną o poziomie zaszczepienia z Ministerstwa Zdrowia.

Nawiązałem zatem kontakt z Ministerstwem Zdrowia. W trakcie spotkań roboczych i po konsultacjach z ministerialnymi Inspektorami Ochrony Danych (osobowych) oraz Departamentami Prawnymi, ustaliliśmy sposób realizacji zadania oraz zawarliśmy porozumienie o współpracy. Od początku wszyscy uczestnicy tych prac zdawali sobie sprawę z wagi tematu, jak również z możliwej dyskusji po upublicznieniu wyników. Z całą mocą podkreślam, że podjęte działania były legalne, a cały proces został przygotowany tak, żeby na żadnym etapie nie doszło do złamania przepisów, czy to wynikających z Konstytucji RP, czy dotyczących ochrony danych osobowych.

Realizując to zadanie, kierowaliśmy się koniecznością zapewnienia ministrowi informacji, które mogłyby uzasadniać podjęcie decyzji w ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki (w tym zakresie upoważnienie do przetwarzania danych w systemie POL-on zawarte jest wprost w art. 342 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) np. o ograniczeniu działalności uczelni, oraz rektorom danych umożliwiających podjęcie i uzasadnienie decyzji o sposobie organizacji uczelni po przerwie świąteczno-noworocznej.

Podkreślenia wymaga, że na żadnym etapie realizacji tego przedsięwzięcia zarówno MEiN, jak i OPI nie dysponowały informacjami (danymi) wrażliwymi dotyczącymi jakiejkolwiek osoby z uczelni. Na zlecenie MEiN OPI przekazał z Systemu POL-on do Centrum e-Zdrowie numery PESEL (bez imion i nazwisk) z przypisanymi statusami osób (np. student, pracownik, doktorant) oraz przypisaniem tych osób do konkretnej uczelni.

W odpowiedzi Centrum e-Zdrowie przekazało do OPI informację statystyczną (zawierającą dane, których nie można powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą) dotyczącą poszczególnych uczelni i poziomu zaszczepienia w poszczególnych grupach w tych uczelniach. W związku z tym, że proces trwał dłużej niż zakładano, a dane statystyczne miały posłużyć rektorom do podjęcia decyzji o sposobie działania uczelni od 10 stycznia 2022 r., w dniu 5 stycznia do wszystkich uczelni w Polsce (na oficjalne adresy e-mail zawarte w systemie POL-on) została przekazana przez OPI informacja statystyczna (tabela) obejmująca dane wszystkich uczelni. Następnie OPI przygotowało informację statystyczną odnoszącą się do ogółu wspomnianych powyżej grup osób w uczelniach w skali kraju.

Porozumienie pomiędzy MEiN i MZ przewiduje, że operacja uzyskiwania informacji o poziomie zaszczepienia w uczelniach będzie przeprowadzana w iteracjach dwutygodniowych. Zatem bieżące dane, odnoszące się do konkretnej uczelni oraz informacja o danych statystycznych w skali kraju będą regularnie przekazywane uczelniom do czasu ustania epidemii.

Wróć