logo
FA 2/2022 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Istotna rola do odegrania

Czytelnia czasopism 1

W zakresie pojęcia szkolnictwo wyższe mieści się coś więcej niż tylko zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia czy dopasowanie posiadanej oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy, przekonuje czasopismo Uniwersytetu Gdańskiego „Gazeta Uniwersytecka” (nr 8/2021). W opublikowanym tekście dotyczącym zagadnienia społecznej odpowiedzialności uczelni zarysowany został obraz szkoły wyższej jako organizacji, która służyć ma szeroko pojętemu otoczeniu, nie zamyka się w swoich murach, a także popularyzuje wiedzę oraz dba o wyrównywanie szans edukacyjnych.

Jak w praktyce może wyglądać realizowanie tego rodzaju założeń? Przekonujemy się śledząc przykłady działań Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Organ skupiony na wykreowaniu z akademickiej społeczności, wspólnoty, która bazować ma na naukowej kulturze równości, działa w oparciu o zasady bliskie 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na pięciu obszarach obejmujących kolejno: ludzi, dobrobyt, planetę, pokój oraz partnerstwo. Przyglądając się liście realizowanych na UG projektów, Starbios2, Resbios, MINDtheGEPs gender equality in research, ACTonGender, Towards Gender Harmony i Science Clubs, których specyfika została w artykule szczegółowo omówiona, można wysnuć wniosek, że na Uniwersytecie Gdańskim po pierwsze zdają sobie sprawę z wagi społecznej odpowiedzialności nauki, po drugie robią wiele, by wzmacniać rolę kapitału społecznego, jakże ważnego z perspektywy rozwoju naszego kraju.

W doradztwie siła

Czytelnia czasopism 2

Rada Uczelni jest organem, który stosunkowo niedawno pojawił się w przestrzeni związanej ze szkolnictwem wyższym. O tym, jakie ma zadania do wypełnienia i jaką rolę odgrywa w życiu pojedynczej uczelni, opowiada kwartalnikowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Fakty UMP” (nr 2/2021) dr Janusz Popaszkiewicz, przewodniczący tamtejszej Rady Uczelni. Rozmówca przyznaje, że stanie na czele tak zacnego gremium jest dla niego osobiście wyróżnieniem, a także ogromną nobilitacją. Jako pragmatyk, na co dzień zajmujący się aktywnością związaną z branżą medyczną, ma przeświadczenie, że do sprawnego funkcjonowania rady przyda się jego wieloletnie praktyczne doświadczenie. Nie do przecenienia jest także wsparcie, którym służy w zakresie nowoczesnej edukacji mającej na celu podniesienie jakości leczenia chorych oraz pomoc przy organizowaniu wspólnych konferencji naukowych. Interlokutor, wywodzący się, jak sam mówi o sobie, ze środowiska akademickiego, deklaruje chęć czynnego udziału w pracach obejmujących m.in. opiniowanie projektów strategii uczelni oraz jej statutu, jest także chętny, by wspomagać różne procesy zarządcze.

Dr Popaszkiewicz podkreśla, że jednym z priorytetowych zadań, jakie stoją przed poznańskim uniwersytetem, jest budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego i związanego z tym połączenia dwóch największych szpitali klinicznych UMP. Jak się dowiadujemy, Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała tę inwestycję i w najbliższym czasie zajmie się monitorowaniem złożonego procesu fuzji podmiotów.

Przyszłościowy obszar kształcenia

Czytelnia czasopism 3

Morska energetyka wiatrowa to dziedzina o ogromnym potencjale rozwojowym. Kto szybko i sprawnie ją zagospodaruje, ten zbierze w najbliższych latach obfite plony. Już teraz przemyślaną strategią w tym zakresie dysponuje Uniwersytet Morski w Gdyni, którego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oferuje pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w Europie studia Executive Offshore Wind MBA. Ich program adresowany jest zarówno do osób pracujących w branży energetyki morskiej, jak i do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją aktywność w tymże obszarze. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, menedżerów i liderów branży offshore wind. Dzięki przygotowanej dynamicznej formule zajęć jego uczestnicy otrzymują możliwość praktycznego zastosowania wyuczonych kompetencji. Oprócz tego dostają także dostęp do uczestnictwa w specjalistycznych konsultacjach i warsztatach, w czasie których mogą nauczyć się rozwijania umiejętności kierowniczych. Program realizowany jest wspólnie z polskimi i europejskim partnerami akademickimi oraz biznesowymi, których obecność ma gwarantować nowoczesność, praktyczność i nade wszystko aktualność, a samo centrum w założeniu stać się ma istotnym elementem „polskiego ekosystemu wiedzy, kompetencji, personelu i innowacji w sektorze MEW”, donosi „Uniwersytecki Kurier Morski” (nr 71/2021).

Uczelnia z Gdyni jest także jednym z sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, do którego przystąpiło 138 podmiotów, każdy reprezentujący inny sektor gospodarki. Tego rodzaju działanie pozwoliło zainicjować intensywną współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce. Podstawowym celem całego przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz maksymalizacja tzw. local content.

Aneta Zawadzka

Wróć