logo
FA 2/2022 informacje i komentarze

Wydarzenia

Dwie Polki z grantami EMBO

Wydarzenia 1

Fot. UW

Wydarzenia 2

Fot. Arch. prywatne

HEIDELBERG/WARSZAWA Dwie polskie badaczki zostały laureatkami EMBO Installation Grants. Dr Katarzyna Bandyra z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW przyjrzy się roli i funkcji PNPazy, ludzkiego enzymu mitochondrialnego. Jej badania pozwolą na lepsze poznanie niektórych mitochondrialnych zaburzeń, a także zrozumienie, jak można im zapobiegać. Dr Karolina Szczepanowska, od ub.r. kierująca Laboratorium Metabolicznej Kontroli Jakości w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (IMol), będzie realizowała projekt dotyczący mitochondrialnych kompleksów oddechowych (system OXPHOS), złożonych maszyn molekularnych odpowiedzialnych za produkcję energii i prawidłowy przepływ metabolitów. Skupi się na specyficznym typie stresu – przeprogramowaniu metabolicznym, leżącym u podstaw procesu nowotworzenia i pozwalającym na niepohamowane namnażanie się komórek rakowych. Obie laureatki otrzymają po 50 tys. euro rocznie na okres 3–5 lat. Od 2006 r. EMBO przyznała już 126 IG, z czego 30 dla Polaków.

Nowy szef Rady Głównej

Wydarzenia 3

Fot. UW

WARSZAWA Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012–2020, obecny członek Zarządu European University Association, zastąpił prof. Zbigniewa Marciniaka na stanowisku przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zastępcami zostali: prof. Stanisław Kistryn (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN). RGNiSW jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Współdziała z ministrem edukacji i nauki oraz innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. W jej skład wchodzi 30 osób delegowanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Prezydium PAN, Radę Główną Instytutów Badawczych, Sieć Badawczą Łukasiewicz, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców.

Uniwersytet Wrocławski w Arqus

WROCŁAW Komisja Europejska kwotą 287 mln euro dofinansowuje obecnie 41 konsorcjów European Universities wyłonionych w dwóch konkursach w 2019 i 2020 r. W obu bez powodzenia startował Uniwersytet Wrocławski (jako partner w konsorcjum InclusU). Teraz dolnośląska uczelnia dołączyła do sojuszu Arqus. Skupiał on dotąd siedem uczelni: Universidad de Granada (Hiszpania – lider), Universitetet i Bergen (Norwegia), Universität Graz (Austria), Universität Leipzig (Niemcy), Université de Lyon (Francja), Università degli Studi di Padova (Włochy), Vilniaus universitetas (Litwa). Wraz z UWr do konsorcjum dołączył portugalski Universidade do Minho. Tym samym mamy już w Polsce trzynaście uniwersytetów europejskich, z których jedynie Politechnika Poznańska jest liderem konsorcjum EUNICE.

Nad Tybrem nowa dyrektor

Wydarzenia 4

Fot. Arch. prywatne

RZYM Agnieszka Stefaniak-Hrycko objęła stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Jej kadencja potrwa do 2026 r. Ukończyła Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003–2017 pracowała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu Nauki. Jest autorką bądź współautorką programów ministra wspierających młodych naukowców, naukowców prowadzących badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, współpracy międzynarodowej oraz związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki. Od 2017 r. była zatrudniona w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, gdzie odpowiadała za tworzenie oferty programowej dla doktorantów i naukowców, a w okresie IV–V 2020 r. pełniła funkcję p.o. dyrektora agencji. Accademia Polacca delle Scienze założono w 1927 r. To jedna z sześciu placówek zagranicznych PAN, obok brukselskiej, berlińskiej, paryskiej, wiedeńskiej i kijowskiej.

W Nenckim bez zmian

Wydarzenia 5

Fot. PAN

WARSZAWA Prof. Agnieszka Dobrzyń przez kolejne cztery lata będzie kierować Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. To jej druga kadencja na stanowisku dyrektora. Prof. Dobrzyń specjalizuje się w fizjologii mięśni. W IBD PAN prowadzi Pracownię Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych. Jej badania dotyczą szlaków sygnałowych i zmian w regulacji ekspresji genów charakterystycznych dla zaburzeń metabolizmu komórki i patogenezy cukrzycy. Wraz z zespołem odkryła nowe mechanizmy regulujące wydzielanie insuliny oraz autofagię komórek beta trzustki, co doprowadziło do opracowania testu do wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Instytut Nenckiego jest największym pozauniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Skupia naukowców prowadzących badania w zakresie: neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej oraz biologii molekularnej. Obecnie pracuje w nim 357 osób, w tym 123 naukowców, 28 profesorów zwyczajnych i 38 doktorów habilitowanych. W instytucie kształci się 168 doktorantów z 9 krajów.

Nagroda Heweliusza dla badaczek

Wydarzenia 6

Fot. UG

GDAŃSK Prof. Ewa Łojkowska (z lewej) oraz prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk zostały laureatkami Nagród Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Jeszcze nigdy w 34-letniej historii nagrody nie zdarzyło się, by w jednym roku wyróżnione zostały dwie kobiety. Nagrodzona w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych prof. Łojkowska kieruje Zakładem Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym na Międzyuczelnianym Wydziale Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowano ją za osiągnięcia dotyczące badań fitopatologicznych, w szczególności poznanie i opisanie pełnej puli genetycznej patogenów roślin z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri, opracowanie testów molekularnych pozwalających na ich efektywne wykrywanie i identyfikację oraz opracowanie innowacyjnych metod ochrony roślin przed tymi patogenami. Laur w dziedzinie nauk humanistycznych i społęcznych trafił w ręce prof. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk za wybitne dokonania w kraju i za granicą w zakresie nauk o sztuce. Laureatka specjalizuje się w problemach architektury XIX, XX i XXI wieku, przede wszystkim Warszawy, Gdańska i regionu pobrzeża Bałtyku, a także dziejów ochrony zabytków i życia artystycznego. Każda z badaczek otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Szykują nowe szyldy

POLSKA Dziewięć publicznych uczelni zawodowych zmieni w tym roku swoje nazwy. Staną się akademiami nauk stosowanych. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie we wrześniu ub.r. Od 1 marca nowe szyldy pojawią się na fasadach wyższych szkół zawodowych w Białej Podlaskiej, Pile, Łomży, Elblągu, Koninie i Tarnowie. Kolejne trzy zmienią swoje nazwy po wakacjach: we Włocławku (1 września), Wałbrzychu i Skierniewicach (1 października). Status akademii uzyskały już wcześniej niepubliczne uczelnie zawodowe, m.in. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

Na trzynastym miejscu

BRUKSELA Ponad 5 mln euro pozyskali dotychczas polscy beneficjenci z programu Horyzont Europa. Największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje ruszył w ub.r. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Z udostępnionych przez Komisję Europejską danych wynika, że w pierwszych 23 konkursach o środki ubiegało się 2958 podmiotów z 88 państw. Złożono w sumie 951 wniosków, z których 86 – na łączną kwotę 575,12 mln euro – zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Jedenaście z tych przedsięwzięć (12,79% ogólnej liczby) realizuje 12 instytucji z Polski (2,33% podmiotów z UE). Łączna ich wartość to 5,11 mln euro (1,01% kwoty dofinansowania projektów UE), co plasuje nasz kraj na 13 miejscu wśród beneficjentów z UE. Liderem jest Belgia – 195 mln euro. Najwięcej środków w Polsce otrzymały dotąd Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, (2,3 mln euro), Narodowe Centrum Nauki (688 tys. euro) i Politechnika Śląska (686 tys. euro).

Prawnicy w nowej siedzibie

Wydarzenia 7

Fot. UJK

KIELCE Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ma nową siedzibę. W połowie kwietnia do użytku zostanie oddany obiekt nawiązujący architektonicznie do stojącego obok Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Gmach o powierzchni 3149 m2 ma trzy kondygnacje nadziemne przykryte płaskim dachem. Zastąpił dawny kontenerowiec, który znacząco odbiegał od wyglądu pozostałych budynków na kampusie UJK. W środku znajdują się sale: konferencyjna, wykładowe na 240, 120 i 100 osób, komputerowe i dydaktyczne. Jedno z pomieszczeń przypomina wyglądem salę sądową – studenci będą się tam przygotowywali do ról sędziowskich czy adwokackich. Zaplanowano również przestrzeń rekreacyjną. Całość została wykończona w nowoczesnym standardzie. Obiekt spełnia wymagania dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja pochłonęła około 30 mln zł, z czego 2/3 przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za rok nowa hala

Wydarzenia 8

Fot. PUAS

WAŁBRZYCH Infrastruktura Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa powiększy się o nowoczesną halę sportową, która stanie przy ul. Południowej, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej siedziby uczelni. Centrum sportowo-dydaktyczne o powierzchni blisko 3,5 tys. m2 pomieści pełnowymiarowe boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Przewidziano także trybuny dla ponad 300 widzów. Oprócz tego będzie można korzystać z siłowni i sali do gry w squasha. Poza zajęciami sportowymi i uczelnianymi rozgrywkami obiekt posłuży do dydaktyki – ponad 600 m2 powierzchni zajmą sale ćwiczeniowo-wykładowe. Budynek zaprojektowano w sposób przyjazny dla środowiska, zaplanowano m.in. panele słoneczne i zbiornik przeciwpożarowy na deszczówkę, z którego woda będzie wykorzystywana również do podlewania zieleni. W PUAS kształci się obecnie prawie tysiąc studentów.

Z ambasadora na dyrektora

Wydarzenia 9

Fot. Archiwum

POZNAŃ Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został wybrany na dyrektora naukowego międzynarodowej sieci USERN. Zrzesza ona ponad 18 tys. naukowców ze 120 krajów. Universal Scientific Education and Research Network powstała w 2016 r. z inicjatywy prof. Nima Rezaei, wybitnego irańskiego immunologa. Jej rolą jest tworzenie płaszczyzny do uprawiania i popularyzowania nauki ponad barierami kulturowymi i politycznymi (science beyond borders). Jednym z zadań koordynowanych przez Rzymskiego w ub.r. było zwiększanie dostępu do rzetelnych informacji na temat COVID-19 i szczepień w krajach rozwijających się i ubogich. W tym celu dokumenty wypracowane w ramach polskiej inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” tłumaczone były na język angielski, rosyjski oraz perski. Władze USERN doceniły również jego naukową aktywność, przyznając mu tytuł Najlepszego Młodego Ambasadora Nauki. Za zaangażowanie w trakcie pandemii koronawirusa otrzymał także nagrodę główną w konkursie Popularyzator Nauki organizowanym przez serwis Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce.

Narodowe Centrum AI

POZNAŃ Utworzenie Narodowego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa było głównym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie resortu nauki. Jednostka powstanie przy Politechnice Poznańskiej. Jej celem będzie rozwój potencjału polskiego środowiska akademickiego oraz innych instytucji publicznych w zakresie AI i Cyber Security. Centrum ma łączyć ośrodki naukowe i badawczo-rozwojowe zajmujące się tworzeniem rozwiązań AI w medycynie, bezpieczeństwie, inżynierii, analityce ekonomicznej, przemyśle, handlu, usługach. Jedną z pierwszych inicjatyw będzie zakup komputera kwantowego (którego wartość wynosi około 250 mln zł), co pozwoli przyciągnąć badaczy z zagranicy. Minister Przemysław Czarnek zapowiedział utworzenie programu na rzecz badań aplikacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Tysiące mózgów w sieci

Wydarzenia 10

Fot. Polska Cyfrowa

WARSZAWA Największy na świecie zbiór skanów preparatów ludzkich mózgów udostępnił Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzięki platformie Digital Brain lekarze, naukowcy różnych specjalności oraz studenci mają łatwy dostęp do materiałów naukowo-dydaktycznych w postaci danych medycznych wielu chorób. Kolekcja, którą pół wieku temu zaczęła tworzyć prof. Ewa Osatowska, obejmuje fragmenty mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, a także bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz protokoły neuropatologiczne z kilkudziesięciu jednostek chorobowych. Zgromadzono dotąd 5 tys. fragmentów mózgu po sekcji neuropatologicznej i 50 tys. bloczków parafinowych. W cyfrowym archiwum można oglądać na wielu przykładach zmiany fizjologiczne w mózgu występujące w schorzeniach takich jak choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera, zespół Downa. Wystarczy kliknąć: https://digitalbrain.ipin.edu.pl/.

Platforma do egzaminów

Wydarzenia 11

Fot. CSM WUM

WARSZAWA Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako lider, wraz z pięcioma uczelniami z Francji, Belgii, Słowenii, Włoch i Niemiec tworzy wspólną platformę egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Służą one weryfikacji umiejętności praktycznych studentów kształcących się w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Egzaminowani muszą wykazać, że nabyli takie kompetencje, jak zbieranie wywiadu, przeprowadzanie badania fizykalnego, rozwiązywanie dylematów etycznych w sytuacjach klinicznych. Sprawdzane są także ich umiejętności komunikacji i interpretacji danych. Ocenie podlega również monitorowanie przez nich czynności życiowych i wykonywanie czynności higienicznych u pacjenta. Przygotowaniu studentów farmacji, medycyny czy stomatologii do egzaminów OSCE służyć będzie powstająca platforma DOMINOS. Każda z uczelni partnerskich będzie miała do niej dostęp w dwóch językach: angielskim i narodowym. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 290 tys. euro z unijnego programu Erasmus+.

Elektryczna „Zośka”

Wydarzenia 12

Fot. Adam Paczkowski

KOSZALIN Pojazd o napędzie elektrycznym wzbogacił bazę dydaktyczną Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Studenci kształcący się na kierunku transport (zwłaszcza o specjalności elektromobilność) będą mogli w praktyczny sposób zdobyć doświadczenie w zakresie eksploatacji auta z silnikiem elektrycznym. Nowo zakupione Renault Zoe, pieszczotliwie zwane „Zośką”, jest dopuszczone do ruchu drogowego. Dzięki temu istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w zakresie efektywności napędów elektrycznych w różnych warunkach drogowych. Wraz z autem uczelnia pozyskała stację ładowania, która daje możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łączny koszt zakupu samochodu i stacji ładowania wyniósł 60 tys. zł.

Łukasiewicz ze wsparciem dla CPK

WARSZAWA Wsparcie podczas projektowania i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada umowa, jaką spółka podpisała z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Na potrzeby inwestycji lotniskowych, kolejowych czy budowy aerotropolis powstaną w placówkach Łukasiewicza innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć ma pełnić funkcję zaplecza B+R dla CPK. Współpraca obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym. Jak wynika z raportu firmy analitycznej Kearney, do 2040 r. inwestycje związane z CPK wygenerują łącznie ok. 290 tys. nowych miejsc pracy, 780 mld zł wartości dodanej i prawie bilion zł wzrostu produkcji. Centralny Port Komunikacyjny, to planowany węzeł przesiadkowy, zlokalizowany między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Na czele Towarzystwa

Wydarzenia 13

Fot. UKSW

WARSZAWA Dr hab. Witold Płotka z Katedry Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego został wybrany na przewodniczącego Central and East European Society for Phenomenology. CEESP skupia badaczy z ponad 20 krajów. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest koordynacja serii konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Budapeszcie (2015), Gdańsku (2016), Rydze (2017), Kownie (2018), Bukareszcie (2019) i Lublanie (2021, w formule zdalnej). Naukowcy z 39 krajów zaprezentowali podczas konferencji łącznie 331 referatów. Celem organizacji jest także rozwój i promocja fenomenologii jako istotnego elementu współczesnej filozofii kształtującego się w dyskusji z innymi kierunkami filozofii i nauki oraz podejmującego refleksję nad problemami, z którymi mierzy się dzisiaj człowiek. Nowy przewodniczący specjalizuje się w fenomenologii oraz historii filozofii, bada współczesne zastosowania fenomenologii i jej przeformułowania oraz historię ruchu fenomenologicznego w Polsce w kontekście filozofii europejskiej.

Wsparcie dla badaczy i klinicystów

Wydarzenia 14

Fot. P. Sudara

GDAŃSK Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stworzyli oprogramowanie do gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych o pacjentach, dawcach i materiale biologicznym, jak również zarządzania całymi kolekcjami biologicznymi i ich składowaniem. Bezpłatne narzędzie, dostępne pod adresem https://bio3p.gumed.edu.pl, może być wsparciem dla badaczy i klinicystów prowadzących projekty naukowe, biorepozytoria czy biobanki. Doskonale sprawdzi się jako system do współpracy rozproszonych geograficznie jednostek kolekcjonujących dane. Aby korzystać z systemu, wystarczy przeglądarka internetowa. Moduł wizualizacji i analizy danych pozwala na integrację z danymi obrazowymi, ich regionizację i tagowanie, a także tworzenie wykresów na podstawie danych znajdujących się w systemie. Nad oprogramowaniem pracowali członkowie Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P. To wspólna specjalistyczna jednostka badawcza GUMed i Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja).

10 mln zł dla sportowców z indeksem

Wydarzenia 15

WARSZAWA Rekordową sumę 10 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki dla beneficjentów III edycji programu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Studenci, którzy realizują jednocześnie karierę sportową, będą mieli sfinansowane indywidualne dodatkowe zajęcia na uczelni. Do tej pory z programu skorzystało ponad 900 studentów. W premierowej odsłonie wsparciem objęto 414 studentów z 42 uczelni. Na ten cel przeznaczono wówczas 7,1 mln zł. W drugiej edycji na organizację zajęć dla 502 studentów z 37 uczelni wyasygnowano ok. 9,5 mln zł. Środki są przeznaczone dla uczelni publicznych i niepublicznych, które kształcą minimum 200 studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów-zawodników szkolenia olimpijskiego, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studentów-sportowców z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące, a także studentów-sportowców posiadających klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M). Nabór do tegorocznej edycji trwa do 21 lutego. Wyniki poznamy w marcu.

Doktorat h.c. – prof. Henryk Podbielski

Wydarzenia 16

Fot. Adrian Wykrota

POZNAŃ/LUBLIN Jeden z najbardziej znanych i cenionych hellenistów w Polsce, od 1963 roku związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, otrzymał 7 lutego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest uczonym o uznanej pozycji w światowym środowisku filologów klasycznych i historyków filozofii. Wykładał na uniwersytetach w Leuven, w Louvain-la-Neuve, Amsterdamie, Nijmegen, Eichstätt, Heidelbergu, Paryżu, Mediolanie i Rzymie. W latach 2002–2005 stał na czele Instytutu Filologii Klasycznej KUL. Kierował projektem badawczym „Literatura Grecji starożytnej”, w którym brało udział 26 polskich hellenistów. Rezultatem ich prac jest olbrzymia synteza literatury greckiej (wydana przez KUL w 2005 roku), obejmująca całość jej dziejów, od Homera (VIII w. przed Chr.) po Nonnosa (V w. po Chr.). W latach 1975–2010 zasiadał w Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN, a od 2004 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Gwiazdy i najlepsi studenci

WARSZAWA Prof. Lauritz Holm-Nielsen, były rektor Uniwersytetu Aarhus (Dania), przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów, który w 2019 r. dokonał wyboru uczelni w konkursie IDUB, został uhonorowany specjalną nagrodą „Distinguished Star” przyznawaną przez „Perspektywy” w ramach programu „Study in Poland”. Gwiazdami Umiędzynarodowienia zostali: prof. Janusz Szmyd (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. Rafał Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński), dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin), Liliana Lato (Uniwersytet Łódzki), Monika Wysocka (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). Poznaliśmy także laureatów konkursu INTERSTUDENT: studia lic. – Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii (III rok Undergraduate Programme in International Relations na UW), studia mgr – Maksym Shcherbyuk z Ukrainy (absolwent Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), doktorat – Peliyagodage Chathura Dineth Perera ze Sri Lanki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Nagroda specjalna dla Yiyu Chen z Chin (IV rok prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ). Nagrody zostaną wręczone podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem pod koniec marca będzie UPWr.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Piotr Burda, Marcin Czyżniewski, Katarzyna Dominiak, Artur Dziekański, Agnieszka Kowalska, Agnieszka Książkiewicz, Anna Modzelewska, Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Jolanta Szajbe, Joanna Śliwińska, Katarzyna Uczkiewicz, Marta Wojtach

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć