logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Z lasu dla lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa istnieje od 1930 r. Rada Naukowa instytutu posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz do występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego IBL otrzymał kategorię naukową B. W strukturze IBL znajduje się 7 zakładów naukowych i 2 laboratoria, w tym jedno posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Instytut zatrudnia 6 profesorów, 15 profesorów IBL, 27 adiunktów, 9 asystentów, 29 pracowników badawczo-technicznych i 63 inżynieryjno-technicznych. Od 2002 r. prowadzi Niestacjonarne Studia Doktoranckie. Corocznie autorzy z afiliacją IBL publikują około 140 artykułów w czasopismach recenzowanych m.in. w: „Nature”, „Forest Ecology and Management”, „Remote Sensing”, „Forestry”, „Biological Conservation”, „Pest Management Science”, „Scientific Reports”. IBL uczestniczył i aktualnie bierze udział m.in. w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE, inicjatywy LIFE i INTERREG, funduszy strukturalnych, a także programów NCBR (BIOSTRATEG).

Misją IBL jest prowadzenie prac naukowych i wdrożeniowych z zastosowaniem najnowszych metod, które wspierają strategię rozwoju kraju oraz polityki państwa w zakresie zasobów leśnych.

Badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą: biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych, metod inwentaryzacji zasobów, teledetekcji, oceny stanu zachowania oraz kształtowania ich zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji, abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników wpływających na stan lasu oraz monitoringu środowiska leśnego, hodowli lasu i genetyki organizmów leśnych, ochrony lasu i ochrony przyrody, stabilności i produktywności ekosystemów leśnych, zrównoważonego użytkowania lasu wielofunkcyjnego, instrumentów polityki leśnej oraz rozwoju gospodarki leśnej w skali lokalnej i międzynarodowej. W ramach prac naukowo-badawczych IBL oferuje szeroką ofertę działalności usługowej i doradczej.

Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Piotr Kieraciński

Wróć