logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Nie tylko dla leśników

Inicjowanie i wspieranie rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowanie dorobku tych dziedzin i współdziałanie w efektywnym wdrażaniu go do praktyki – to główne zadania Polskiego Towarzystwa Leśnego. Historia organizacji sięga roku 1882, kiedy we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Obecną nazwę przyjęto w 1925 roku. W międzywojniu PTL przyczyniło się do rozwoju leśnictwa w niepodległej Polsce. Wybuch II wojny światowej przerwał jego działalność. Wznowiono ją w roku 1946. W ubiegłym roku PTL obchodziło jubileusz 200-lecia.

Organizacja bierze czynny udział w dyskusjach nad kształtem gospodarki leśnej, m.in. poprzez opracowywanie założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.

PTL popularyzuje wiedzę o lasach zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie, organizuje wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje, a także wydaje publikacje poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. W okresie 1946-2019 PTL wydało 46 książek, 19 publikacji techniką małej poligrafii oraz 84 pozycje z sympozjów, sesji naukowych i konferencji. PTL jest wydawcą „Sylwana” – najstarszego czasopisma leśnego, a może nawet najstarszego czasopisma naukowego w Polsce (czyt. na str. 27).

Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą. Było współzałożycielem (w 1948 roku) Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), której członkiem pozostaje do dziś. Nauki leśne rzadko bywają doceniane przez innych naukowców. Jednak w roku 2008 Nagrodę FNP otrzymał za typowo leśne badania prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN. W 2019 uhonorowano go Nagrodą im. Benedykta Polaka.

W szeregach PTL działają leśnicy, zarówno naukowcy, jak i praktycy, ale organizacja otwarta jest dla każdego, kto interesuje się lasem. Obecnie organizacja liczy ponad 5,5 tys. członków, którzy skupieni są w 19 oddziałach. Prace są prowadzone w 8 komisjach problemowych i 4 funkcjonalnych.

Od 2007 roku Towarzystwo przyznaje medal Pro Bono Silvae, którym honorowane są osoby lub instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju leśnictwa. Ostatnimi odznaczonymi są wydziały leśne: Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

MK

Wróć