logo
FA 2/2021 informacje i komentarze

Na pańskich włościach

Tradycje Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie sięgają Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816 r. oraz Oddziału Leśnego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa powstałego w 1840 r. na bazie Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Po odzyskaniu niepodległości powstała Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z wydziałami Rolniczym i Leśnym, rok później upaństwowiona pod obecną nazwą. W 1919 r. została również utworzona terenowa baza dydaktyczna wydziału w Rogowie – Leśny Zakład Doświadczalny, gdzie prowadzone są badania oraz praktyki terenowe dla studentów kierunków: leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna i biologia. Wydział Leśny SGGW i Instytut Nauk Leśnych mają siedzibę w kampusie Raczyńskich na Ursynowie, nazwanym tak od nazwiska rodziny darczyńców.

Strukturę jednostki tworzą 4 katedry (Hodowli Lasu, Ochrony Lasu, Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Użytkowania Lasu) i 3 samodzielne zakłady (Botaniki Leśnej, Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Zoologii Leśnej i Łowiectwa). Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie leśnictwo. Otrzymał kategorię naukową B.

Kadrę obu jednostek tworzy 77 pracowników, w tym: 10 profesorów tytularnych, 4 profesorów SGGW, 17 adiunktów z habilitacjami, 29 adiunktów, 9 adiunktów dydaktycznych, 2 asystentów z doktoratami i 6 asystentów. Ich działalność wspiera 20 pracowników technicznych i 8 administracyjnych. Badacze lasu z SGGW realizowali w 2020 r. 19 grantów, z których 8 zakończyli, a 11 kontynuują. W latach 2017-19 zakończyli realizację 19 projektów badawczych. W 2020 r. opublikowali 113 artykułów, 3 książki, 6 rozdziałów w monografiach, 7 materiałów konferencyjnych i 2 raporty.

Na WL SGGW kształci się 1032 studentów, w tym 672 na kierunku leśnictwo (445 w trybie stacjonarnym) i 360 na gospodarce przestrzennej (263 stacjonarnie). Z 14 doktorantów, 4 jest w szkole doktorskiej, a 10 na studiach doktoranckich.

Na podstawie nadesłanych materiałów opracował Piotr Kieraciński

Wróć