logo
FA 12/2020 informacje i komentarze

Uczelnie wobec wyzwań i kryzysów

Jesienna XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów kadencji 2020-2024, zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (20-23 września 2020 r.), zgromadziła 50 przedstawicieli władz 30 uczelni nowej kadencji 2020-23 z 15 ośrodków akademickich.

Wśród tematów, których dotyczyło 9 sesji wykładowych oraz 2 debaty panelowe, były m.in.: sztuka rektorstwa (rektor a wspólnota uczelni), instytucje partnerskie wobec uczelni (uczelnia a otoczenie instytucjonalne) oraz uczelnie w okresie wdrażania Ustawy 2.0 (uczelnie a otoczenie prawne).

W gronie wykładowców i panelistów znaleźli się m.in.: dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektorzy departamentów MNiSW Bartłomiej Banaszak i Marcin Czaja, prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący RGNiSW, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Maria Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, prof. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN, przedstawiciele instytucji partnerskich wspierających uczelnie: TFI PZU SA; PCG Polska, Pearson Central Europe; WN PWN, Wolters Kluwer, oraz prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich kierujący Szkołą.

Wykład inauguracyjny został poświęcony misji uniwersytetu w warunkach przełomu cywilizacyjnego, która z jednej strony zachowuje swój uniwersalny charakter, z drugiej zaś staje się coraz silniej uwarunkowana przez wyzwania cywilizacyjne we współczesnym świecie. Moduł poświęcony uwarunkowaniom kultury instytucjonalnej uczelni i przywództwa rektorów umożliwił uświadomienie sobie przez uczestników znaczenia dobrych praktyk w świetle wyzwań i dokonań KRASP oraz poszczególnych uczelni w minionej kadencji. Problematyka relacji uczelni z ich otoczeniem instytucjonalnym została zdominowana przez uwarunkowania zewnętrzne działania uczelni: te pozytywne, związane z relacjami z partnerami gospodarczymi w sprawach transferu wiedzy i komercjalizacji technologii oraz te negatywne, wynikające z kryzysów towarzyszących – innych niż pandemia COVID-19, w tym kryzysu finansowego, kryzysu klimatycznego itd.

Ostatni moduł XXIII Szkoły FRP został poświęcony wdrażaniu Ustawy 2.0 z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań prawnych, w tym reguł ewaluacji jakości działalności naukowej, a także planowanej przyszłej nowelizacji ustawy. Sesja końcowa miała charakter debaty panelowej poświęconej zarządzaniu strategicznemu w szkolnictwie wyższym. W konkluzji stwierdzono, że w praktyce oznacza ono w znacznym stopniu różne formy zarządzania kryzysowego w uczelniach.

MG

Wróć