logo
FA 12/2020 życie naukowe

Arkadiusz Janicki

Sprostowanie

W artykule autorstwa Marka Wrońskiego pt. Tajemnice Uniwersytetu Gdańskiego, zamieszczonym w nr. 11/2020 „Forum Akademickiego”, znalazły się nieprawdziwe i nieścisłe informacje:

1. Akta habilitacji J. Włodarskiego zostały odebrane przez przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Historia nie z „biura rektora” (będącego jednostką rektoratu zapewniającą obsługę bezpośrednio rektora), a z Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego (dokładniej z Biura Organizacji i Legislacji).

2. Protokół Komisji Wydziałowej ze względów prawnych (zniesienie na mocy ustawy rad wydziałów) i proceduralnych (pisma pełnomocnika prawnego dr. hab. J. Włodarskiego, prof. em. UG) nie został poddany pod głosowanie RDNH, w związku z czym nieprawdziwe jest twierdzenie, że Komisja Wydziałowa: „udowodniła »obszerny zakres zapożyczeń w formie jawnego i ukrytego plagiatu oraz świadome zacieranie śladów kopiowania cudzych sformułowań« i stwierdziła konieczność uznania nieważności przewodu doktorskiego”.

3. Rada WH w dniu 5 lipca 2019 roku wszczęła postępowanie w sprawie unieważnienia przewodu i jest ono dalej procedowane, nie jest więc prawdą, że: „Minął rok i sprawa stoi w tym samym miejscu”.

4. Wbrew temu, co twierdzi redaktor Marek Wroński w swoim artykule o postępowaniach w sprawach związanych z „plagiatami”, sprawy rozpoczęte przed 30 września 2019 r. i niezakończone przed 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku, przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, są nadal prowadzone i nie podlegają automatycznemu „umorzeniu” z mocy prawa.

Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wróć