logo
FA 12/2020 informacje i komentarze

Wydarzenia

Wyborczy sequel

GDAŃSK Prof. Piotr Stepnowski został 12. rektorem w 50-letniej historii Uniwersytetu Gdańskiego. W wyborach, które odbyły się online, uzyskał 104 głosy. Jego kontrkandydata – prof. Krzysztofa Bielawskiego – poparło 26 elektorów. Nowy rektor jest autorytetem w zakresie badań i ochrony środowiska. Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2012–2016 sprawował funkcję dziekana Wydziału Chemii, a następnie przez cztery lata – prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. W tym roku stanął na czele nowo powołanego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Wybory na UG stały się konieczne po tym, jak w niespełna miesiąc po rozpoczęciu swojej drugiej kadencji, z funkcji rektora zrezygnował dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG. W artykule Wstrzymana profesura (FA 9/2020) Marek Wroński dowodził, że w przypadku postępowania profesorskiego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich. Sam rektor swoją rezygnację tłumaczył względami zdrowotnymi.

Nagrody naukowe prezesa PAN

WARSZAWA Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził pięcioro badaczy za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku. Uhonorowani zostali: prof. Michał Tymowski, członek korespondent PAN, za osiągnięcia badawcze w zakresie historii ze szczególnym uwzględnieniem historii Afryki przedkolonialnej i antropologii politycznej; dr Tomasz Podgórski z instytutu Biologii Ssaków PAN za cykl badań nad mechanizmami rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików w Polsce; prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii PAN za zastosowanie modeli matematycznych i symulacji komputerowych jako nowych metod rozpoznania procesów zachodzących w środowisku morskim; prof. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, za stworzenie szkoły naukowej w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce; prof. Grzegorz Opolski, członek korespondent PAN, za badania dotyczące chorób serca, w szczególności wyrównanej choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności mięśnia serca, arytmii serca m.in. w aspekcie pandemii COVID-19.

Trójmiejski STOS

GDAŃSK Na kampusie Politechniki Gdańskiej rozpoczęła się budowa Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Trójmieście. Powstanie inteligentny obiekt o powierzchni 12 tys. m2, wyposażony w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową pozwalającą wykonywać skomplikowane symulacje, a także przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych. Najważniejszym elementem będzie „bunkier”, czyli serwerownia, która zostanie wyposażona w jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Centrum powstanie na podstawie założeń Green Computing, by maksymalnie ograniczyć wpływ działań IT na środowisko, ale jednocześnie podnieść wydajność energetyczną sprzętu i laboratoriów. Wartość przedsięwzięcia sięga 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pokryła unijna dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część to środki własne PG i dofinansowanie MNiSW.

Muzeum Narodowe z nowym dyrektorem

WARSZAWA/KRAKÓW Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, został dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest absolwentem studiów teatrologicznych na UJ. W latach 2008–2012 był wicedyrektorem Instytutu Kultury UJ, a w następnej kadencji jego dyrektorem. Przez kolejne 3 lata sprawował funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji. Od grudnia ub. roku pełnił obowiązki dyrektora MN. Jego kadencja potrwa do listopada 2025 roku. Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Zbiory liczące ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.

Polak na czele YASAS

WARSZAWA Dr Jacek Kolanowski, kierownik Zakładu Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, został wybrany na pierwszego prezesa Young Academies Science Advice Structure (YASAS). To nowa organizacja, której jednym z 14 członków-założycieli jest Akademia Młodych Uczonych PAN (dr Kolanowski pełni funkcję wiceprzewodniczącego AMU). Celem YASAS  jest przystąpienie do Europejskiego  Projektu  Doradztwa  Naukowego  dla  Polityki , w skład którego wchodzą obecnie: zespół tzw. głównych doradców naukowych (Chief Scientific Advisors; w ostatniej kadencji jednym z nich był prof. Janusz Bujnicki) oraz sieć SAPEA złożona z 5 organizacji: Academia Europaea, All European Academies (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC), European Council of Academies of Applied Sciences (Euro-CASE), Federation of European Academies of Medicine (FEAM).

Triumf przyszłych prawniczek

LUBLANA/WARSZAWA Studentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajęły pierwsze miejsce w All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition. To pierwszy triumf polskiego zespołu w 5-letniej historii konkursu. Tegoroczna rywalizacja odbywała się w formie online. Zawody sprawdzały wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, prawa uchodźczego i międzynarodowego prawa karnego. Wśród 12 drużyn najlepszy okazał się team w składzie: Kaja Stelmaszewska, Olga Szkodzińska i Agnieszka Wójcik. Zadania, z jakimi się zmierzyły, dotyczyły m.in. negocjacji z handlarzami bronią, negocjacji pokojowych zwaśnionych państw, rozmów z przedstawicielami państw zaangażowanych w konflikt zbrojny oraz procedury wyrażenia zgody co do dopuszczalności sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Radioteleskop jak nowy

TORUŃ Radioteleskop RT4 o średnicy 32 metrów – najważniejszy instrument w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem i największa tego typu antena w Polsce – po prawie ćwierć wieku nieprzerwanej pracy przeszedł gruntowną renowację. Ze struktury anteny zostały usunięte liczne ogniska korozji, następnie cały instrument został ponownie pomalowany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie zabezpieczenie powierzchni odbijających lustra głównego oraz wtórnego. Dodatkowo zostały wymienione kable sygnałowe pomiędzy anteną a budynkiem, w którym znajduje się sterownia radioteleskopu RT4. Nowe kable zapewnią przenoszenie pośrednich częstotliwości w zakresie od 0 do 2 GHz, ze znacznie mniejszym tłumieniem powyżej 1 GHz w stosunku do wcześniej stosowanych połączeń. Co roku dane z podtoruńskiego radioteleskopu, będącego częścią światowej sieci interferometrycznej VLBI, wykorzystywane są w kilkudziesięciu projektach badawczych.

Nagroda dla informatyka z UW

WARSZAWA Dr Piotr Skowron z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Computers and Thought Award. Nagroda przyznawana jest wybitnym młodym naukowcom, którzy zajmują się sztuczną inteligencją. Informatyka z UW doceniono za wkład w obliczeniową teorię wyboru społecznego, w szczególności za badania nad problematyką wyborów komitetów. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów na pograniczu informatyki, matematyki i teoretycznej ekonomii. W swojej pracy łączy pomysły z teorii gier, teorii sprawiedliwego podziału zasobów, algorytmów aproksymacyjnych i obliczeniowej teorii wyboru społecznego. Computers and Thought Award przyznawana jest od 1971 roku przez International Joint Conference on Artificial Intelligence. Dr Skowron jest pierwszym Polakiem w gronie laureatów nagrody.

Przecierają szlaki w ERMA

WROCŁAW Politechnika Wrocławska jest pierwszą instytucją naukową z Polski, która została członkiem ERMA – European Raw Materials Alliance. Sojusz, który ma być platformą konsultacyjną oraz inspiratorem działań wspierających społeczną akceptację i świadomość roli surowców i zaawansowanych materiałów do magazynowania energii w przechodzeniu na zieloną i cyfrową gospodarkę, zrzesza obecnie ponad 300 podmiotów. Będzie też wspierał branżę górniczą, by zapewnić Unii Europejskiej bezpieczeństwo surowcowe. Laboratoria PWr zlokalizowane w nowym centrum badawczym GEO-3EM mają stać się poligonem badawczym do testowania i rozwijania nowych technologii w całym cyklu związanym z przetwarzaniem czy odzyskiwaniem surowców. To m.in. Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej, Laboratorium Technik Modelowania w Górnictwie, Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie czy Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego.

WSB wchłonęła WSF

WROCŁAW Zakończył się proces konsolidacji Wyższej Szkoły Filologicznej z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. W jej wyniku ta pierwsza zakończyła działalność, a jej dorobek został wniesiony do największej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku. Tym samym WSB poszerzyła ofertę studiów i poza dotychczasową filologią angielską oferuje teraz również studia na filologii germańskiej, norweskiej oraz hiszpańskiej, a także na specjalności amerykanistyka. Ponadto zyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, a także rozbudowała kadrę naukowo-dydaktyczną. W WSB kształci się obecnie ponad 17 tys. studentów i wykłada blisko 720 dydaktyków. W tym roku uczelnia powiększyła swój kampus o nowy budynek dydaktyczny. Na powierzchni 8300 m2 mieści się 58 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów komputerowych i ponad 2 tys. miejsc siedzących.

Zmiana w KPN

WARSZAWA Prof. Anna Chełmońska-Soyta przez najbliższe pół roku będzie kierować pracami Komitetu Polityki Naukowej. Od 2016 roku jest prorektorem ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Równolegle pracuje w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, gdzie kieruje Laboratorium Immunologii Rozrodu. Zasiada w Komitecie Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN. Jej zastępcą w KPN został prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej. KPN jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. Spośród 12 członków, których kadencja trwa 2 lata, co pół roku wybierany jest przewodniczący. Od czerwca funkcję tę pełnił dr. hab. Maciej Duszczyk.

Parlamentarna wymiana kadr

WARSZAWA/BIAŁYSTOK Mateusz Wojciech Grochowski, student Wydziału Nauk o Zdrowiu i absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zastąpi Dominika Leżańskiego na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 2017–2019 stał na czele Samorządu Studentów UMB. Od kwietnia 2018 roku przewodniczy Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Jest także ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, reprezentuje studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działa w Akademickim Związku Sportowym. Od stycznia będzie 16. sternikiem PSRP. To niezależna organizacja reprezentująca obecnie blisko 1,3 mln studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych. Istnieje nieprzerwanie od 25 lat.

EKOinnowacyjna turbina

KRAKÓW Koło Naukowe Energetyków działające przy Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej zdobyło tytuł EKOinnowatora w konkursie organizowanym przez krakowską Fundację Instytut Zrównoważonej Energetyki. Zwycięski projekt o nazwie GUST skupia studentów pracujących nad prototypem przydomowej turbiny wiatrowej. Ma ona za zadanie pokryć przynajmniej częściowo codzienne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną, jak również przyczynić się do redukcji kosztów i zwiększenia oszczędności. Nowatorska jest nie tylko sama idea, ale również modułowość turbiny, wykorzystanie druku 3D, a także materiałów ekologicznych. W konkursie nagrodzono także SKN Energetyków z Politechniki Warszawskiej (w kategorii Koła naukowe) oraz Mariję Melnykovą z Uniwersytetu Jagiellońskiego (studencki EKOinnowator).

Najlepsze dla doktorantów

WARSZAWA Politechnika Śląska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk zostały tegorocznymi laureatami konkursów PRODOK i PROPAN organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Najlepszym samorządem wybrano Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konkursów jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską i/lub studia doktoranckie, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia. Ocenie podlegają m.in.: rekrutacja, lektoraty, stypendia, badania naukowe, wspieranie współpracy międzynarodowej, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Rowerem w kopalni

KRAKÓW Zespół naukowców z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej opracował i opatentował służący do podziemnego transportu rower podwieszony. Monobike, urządzenie przeznaczone dla jednej osoby, sprawdzi się w podziemnych wyrobiskach, gdzie trzeba pokonać pieszo spory dystans bądź przewieźć niewielki ładunek. Konstrukcja składa się z mechanizmu korbowego z pedałami, mechanizmu przekładni, siedzenia, ramy, hamulca, wieszaków wózka oraz rolek jezdnych, które napędzane siłą mechaniczną poruszają się po trasie podziemnej kolejki podwieszonej. Przeszła już pierwsze próbne jazdy w kopalniach węgla kamiennego. Jest w pełni mobilna i bezpieczna. Będzie dużym udogodnieniem w organizacji kopalnianego transportu, zwłaszcza dla pracowników dozoru lub inspektorów.

Wirtualne spawanie

RZESZÓW/STALOWA WOLA Studenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej będą się uczyć spawania na wirtualnym symulatorze najnowszej generacji. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany jako dodatkowa forma kształcenia praktycznego. Stanowisko WELDTRAINER zaprojektowano tak, by użytkownicy mogli uczyć się spawania od podstaw, a następnie doskonalić swoje umiejętności w sposób bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska. W wirtualnym treningu studenci mogą wybrać: metodę spawania, rodzaj złącza spawanego, pozycję spawania, a także skonfigurować system śledzenia błędów użytkownika. Symulator pozwala nauczyć się takich technik spawania, jak SMAW, GMAW, GTAW, FCAW-G i FCAW-S. Spawanie wirtualne można realizować w atmosferze gazów ochronnych: argonu, helu, CO2 oraz Ar + CO2. System umożliwia dobór materiałów spawania spośród stali węglowej, nierdzewnej, stopów aluminium i stopów miedzi. System umożliwia importowanie do wirtualnego warsztatu próbki spawalniczej o dowolnym rozmiarze i kształcie.

Ziemniaczane osiągnięcie

WARSZAWA Dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie został laureatem nagrody AgroBioTop przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Jury doceniło jego prace nad genem Sen2, warunkującym odporność na grzyb Synchytrium endobioticum wywołujący chorobę nazywaną rakiem ziemniaka. To pierwszy na świecie zidentyfikowany i opisany gen, który zapewnia roślinom odporność na wszystkie przebadane dotąd odmiany tego grzyba. Dr Pilch opracował także łatwy w użyciu molekularny test, umożliwiający identyfikację obecności genu Sen2 w roślinach ziemniaka. Osiągnięcie to może doprowadzić do komercyjnej produkcji „rakoodpornych” odmian ziemniaków. Laureat otrzymał w nagrodę 5 tys. euro.

Nagroda dla biotechnologa

KRAKÓW Prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał Nagrodę Specjalną Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Celem Fundacji, która nosi imię wybitnego biotechnologa i genetyka, jest m.in. działanie na rzecz wzmocnienia międzynarodowego prestiżu nauki polskiej. Prof. Dulak został uhonorowany za upowszechnianie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Brał m.in. udział w popularyzacji czerwcowego raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) pt. Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej. Pisał też na ten temat na łamach FA (nr 7-8/2020).

Ekolaury dla naukowców

KATOWICE Naukowcy z Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymali Ekolaur Polskiej Izby Ekologii. Pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Pogorzelec, prof. UP, realizowali projekt, którego celem była ochrona różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae: wierzby lapońskiej (S. lapponum) i wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides). Nagrodzono także Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, w którym opracowano aktualizacje Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000 oraz udokumentowano zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na obszarze stanowiącym 40,3% powierzchni kraju, dla którego do tej pory nie były wyznaczone. Konkurs organizowany od 2002 roku promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Medal dla młodego fizyka

WARSZAWA Dr hab. Michał Tomza (na fot.) z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Medal Młodego Uczonego. Wyróżnienie ustanowione przez Politechnikę Warszawską w 2007 r. przyznawane jest osobom do 35 roku życia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej. Tegorocznego laureata doceniono „za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii”. Specjalizuje się w kwantowym opisie materii w ultraniskich temperaturach, w tym teorii oddziaływań i zderzeń ultrazimnych atomów, jonów i cząsteczek. Medale PW wręczono z kolei prof. Januszowi Zielińskiemu, dziekanowi Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz prorektorowi ds. filii w Płocku w latach 1999–2005 i 2012–2020, a także prof. Andrzejowi Kraśniewskiemu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Ocenią technologie

WARSZAWA W Sieci Badawczej Łukasiewicz powstaje Centrum Oceny Technologii. Nowa jednostka zajmie się badaniami i analizami dotyczącymi zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii, m.in. możliwością produkowania w Polsce podzespołów dla polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, gospodarką wodorową, zamkniętym obiegiem surowców w gospodarce, budownictwem modułowym. Ważnym zadaniem COT jest też tzw. foresight technologiczny. Jego celem jest tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju technologicznego, aby ułatwić decyzje dotyczące najbardziej pożądanych kierunków rozwoju, a także uprzedzić pojawienie się nieprzewidzianych skutków ubocznych wdrażanych rozwiązań. COT będzie służyło głównie innym instytucjom naukowym, ale także sektorowi prywatnemu i administracji publicznej. Jednostka powstaje w działającym w Sieci Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, który jest w trakcie procesu przekształcania w Łukasiewicz – Instytut Oceny Technologii.

Z UJK do GUM

WARSZAWA Prof. Jacek Semaniak, członek Komitetu Polityki Naukowej i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w latach 2012–2020, został prezesem Głównego Urzędu Miar. Jest siedemnastym szefem tej instytucji. GUM, powołany 1 kwietnia 1919 roku, to jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w niepodległej Polsce. Sprawuje nadzór nad administracją miar i administracją pobierczą w kraju. Podstawowym jego zadaniem jest: zapewnienie spójności pomiarowej, utrzymanie państwowych wzorców miar, zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz ich zgodności z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar.

Finansowanie ChAT po nowemu

WARSZAWA Zmiany przepisów dotyczących finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zakłada nowelizacja ustawy o ChAT uchwalona przez Sejm. W założeniu zapewnić ma stabilne finansowanie uczelni i jej niezakłócone funkcjonowanie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Zgodnie z nią ChAT staje się „uczelnią publiczną” (dotąd była „państwową”). Akademia dostawać będzie subwencję na podstawie Ustawy 2.0. Ponadto minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może udzielić ChAT dotacji podmiotowej na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich wykonujących pracę na Wydziale Teologicznym, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (do tej pory była to dotacja na działalność bieżącą). ChAT została utworzona z Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Priorytetowym obszarem jej działalności jest kształcenie kadr duchownych i świeckich na potrzeby mniejszościowych kościołów chrześcijańskich w Polsce. Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. W roku akademickim 2018/2019 w Akademii kształciło się 343 studentów. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Chojnacka, Beata Czechowska-Derkacz, Marcin Czyżniewski, Maciej Dzwonnik, Damian Gębarowski, Piotr Karwowski, Mariusz Kopiejka, Izabela Koptoń-Ryniec, Anna Modzelewska, Joanna Puškar, Lucyna Róg, Katarzyna Saranek, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć