logo
FA 11/2022 informacje i komentarze

KRASP - fakty

KRASP - fakty 1Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ma 25 lat. Została utworzona w 1997 roku przez 73 rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie (w pewnym sensie jej poprzedniczką była Konferencja Rektorów Uczelni Autonomicznych). Jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego, umocowaną w ustawie (od 2005 r. w Prawie o szkolnictwie wyższym, a od 2018 r. w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce). W pewnym sensie jest „konfederacją” konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych: uniwersytetów, uczelni technicznych, przyrodniczych i rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, wychowania fizycznego, wojskowych i służby państwowych, akademickich uczelni niepublicznych i teologicznych.

Dotychczas przewodniczyli Konferencji profesorowie (chronologicznie): Aleksander Koj (UJ, 1997-1999), Jerzy Woźnicki (PW, 1999-2002), Franciszek Ziejka (UJ, 2002-2005), Tadeusz Luty (PWr, 2005-2008), Katarzyna Chałasińska-Macukow (UW, 2008-2012), Wiesław Banyś (UŚ, 2012-2016), Jan Szmidt (PW, 2016-2020). Obecnie przewodniczącym KRASP jest prof. Arkadiusz Mężyk (PŚ, 2020-2024). Jego zastępcami są profesorowie: Jacek Popiel (UJ) i Michał Zasada (SGGW). Honorowym przewodniczącym jest prof. Jan Szmidt (na tę funkcje zwyczajowo powoływany jest przewodniczący poprzedniej kadencji).

Obecnie KRASP zrzesza rektorów 109 uczelni akademickich, w tym 10 niepublicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, tj. uczelni zawodowych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego magistra. Uczelnie zrzeszone w KRASP kształcą ok. 70% studentów.

W kadencji 2020-2024 przy KRASP działa 10 komisji stałych: Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej; Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych; Komisja ds. Kształcenia; Komisja ds. Nauki; Komisja ds. Ekonomicznych; Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej; Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką; Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej; Komisja ds. Akredytacji i Rankingów oraz Komisja ds. Sportu Akademickiego.

Oprócz tego są komisje i zespoły powołane na aktualną kadencję, tj.: Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego; Zespół Antykryzysowy; Zespół ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich; Zespół ds. Współpracy z Polonią. Inne podmioty statutowe KRASP to: Zespół Boloński; Komisja Rewizyjna i Komitet Dobrych Praktyk. Przy KRASP działają też: Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; Komisja ds. Wyrównania Szans Edukacyjnych; Komisja ds. Akademickich Biur Karier; Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli; Komisja ds. Wydawnictw Naukowych; Zespół Ekspertów KRASP oraz Komisja ds. Programu IDUB przy Prezydium KRASP. KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – European University Association.

(pk, źródło: krasp.org.pl)

Wróć