logo
FA 11/2022 informacje i komentarze

Krzysztof Leja

Sześć uwag na trzydziestolecie

Sześć uwag na trzydziestolecie 1

Prof. Krzysztof Leja przedstawia swoje refleksje i komentarze z okazji jubileuszu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Refleksja pierwsza. Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej reprezentują dziedziny nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. To sprawia, że mówimy różnymi językami i posługujemy się odmiennymi metodami badawczymi. Od początku istnienia wydziału na pierwszym planie stawialiśmy na dobrą jakość badań naukowych i dydaktyki, a także dywersyfikację źródeł finansowania. Nie demonizowaliśmy, co nie znaczy, że nie docenialiśmy, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych, lecz podkreślaliśmy osiągnięcia, które do nich w sposób naturalny prowadzą.

Refleksja druga. Kolejni dziekani stawiali na decentralizację, rozsądną hierarchię akademicką i odrzucali feudalizm w jakiejkolwiek formie. Pamiętam pierwsze seminarium z udziałem przedstawicieli kilku katedr, podczas którego młodzi pracownicy nauki – wtedy dużo łatwiej niż obecnie było ich pozyskać – przedstawiali wyniki swoich badań. Prace te były samodzielne, bez udziału autorów towarzyszących. Dyskusja pomiędzy asystentami i profesorami była otwarta, partnerska, pełna wzajemnego szacunku. Dzisiaj kilkoro z ówczesnych asystentów jest na etapie składania wniosków o tytuł profesorski.

Refleksja trzecia. Relacje pomiędzy władzami wydziału a pracownikami nie nosiły tradycyjnych cech relacji przełożony-podwładny, lecz raczej lider–współpracownicy. To nie tłumiło aktywności młodzieży akademickiej w towarzystwie nieco starszych koleżanek i kolegów. W ten sposób tradycja i doświadczenie łączyły się ze świeżym spojrzeniem na to, w którą stronę powinniśmy iść. Podobnie układały się relacje nauczycieli akademickich, pracowników administracji, pracowników technicznych i obsługi, gdyż wszyscy oni są dla wydziału ważni, chociaż mają różne zadania.

Refleksja czwarta. Od początku stawiano na internacjonalizację wszystkich obszarów aktywności. Stąpając niekiedy po grząskim gruncie przepisów prawnych, które nie nadążały za wyzwaniami, podejmowano szereg inicjatyw niestandardowych, wyprzedzających rzeczywistość ustawową. To przynosiło spektakularne efekty, zarówno w zakresie internacjonalizacji kształcenia, badań naukowych, tworzenia coraz to nowych studiów podyplomowych oraz MBA. W efekcie aktywności naukowej ukierunkowanej na jakość, wydział relatywnie szybko otrzymał pełne prawa akademickie w dyscyplinach ekonomia i nauki o zarządzaniu. W efekcie rozwijania różnych form kształcenia pozyskiwał istotne środki pozabudżetowe, a znacząca liczba studentów z wielu krajów, którzy dzięki życzliwości pracowników i polskich studentów nie czuli się obcokrajowcami, sprawiała, że kształtowanie się relacji międzykulturowych wpisywało się w krajobraz wydziału w sposób naturalny.

Refleksja piąta. Organizacja wydziału jest zgodna z tradycją akademicką. Mamy 9 katedr, 1 zakład i kilka centrów badawczo-dydaktycznych, jednak podział ten ma charakter głównie porządkujący, a granice między wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi nigdy nie istniały. Współpraca horyzontalna jest na porządku dziennym.

Refleksja szósta. Wydział ma wiele osiągnięć instytucjonalnych oraz indywidualnych. Nasi pracownicy zapraszani są do różnych gremiów akademickich, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wpisują swoją aktywność w misję uczelni i cele zrównoważonego rozwoju, a także badawczy status Politechniki Gdańskiej. Mają też świadomość swoich niedoskonałości, co nie zmienia faktu, że z optymizmem patrzą w przyszłość.

„Forum Akademickie” jest patronem obchodów jubileuszu 30-lecia WZiE-PG.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w tym roku obchodzi 30. rocznicę istnienia. Powstał 1 lipca 1992 r. z połączenia Katedry Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych Wydziału Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji z międzywydziałowym Instytutem Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych. Jego współtwórcą oraz pierwszym dziekanem był prof. Piotr Dominiak. Ojcami założycielami wydziału byli również prof. Edmund Wittbrodt, ówczesny rektor PG, oraz profesor Franciszek Bławat. Funkcję dziekanów WZiE pełnili profesorowie: Piotr Dominiak (1993-1999 i 2005-2012), Bolesław Garbacik (1999-2005), Julita Wasilczuk (2012-2020), a obecnie sprawuje ją prof. Małgorzata Gawrycka.

W ciągu 30 lat WZiE wykształcił ponad 17 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ok. 14 tys. absolwentów studiów podyplomowych. Obecnie kształci się na nim 1430 studentów, ok. 500 słuchaczy studiów podyplomowych oraz 75 słuchaczy studiów MBA. Kadrę wydziału tworzy 115 nauczycieli akademickich, w tym 5 profesorów tytularnych, 39 nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego, 63 doktorów i 8 magistrów. Uzupełnia ją 45 pracowników administracji i obsługi. Na wydziale prowadzone są następujące kierunki kształcenia: analityka gospodarcza, ekonomia, inżynieria danych, zarządzanie inżynierskie i zarządzanie.

W ocenie parametrycznej osiągnięć naukowych za lata 2013-2016 wydział uzyskał kategorię A. W ocenie ewaluacji jakości badań naukowych za lata 2017-2021 obie dyscypliny reprezentowane na wydziale, tj. ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, uzyskały kategorie A. W obu dyscyplinach uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W trakcie 30 lat istnienia na wydziale wypromowano 112 doktorów i 20 doktorów habilitowanych, a 10 nauczycieli akademickich zatrudnionych na WZiE uzyskało tytuł profesora.

Wróć