logo
FA 11/2021 informacje i komentarze

Bartosz Wilk

Co wynika z pełnienia funkcji publicznej?

Co wynika z pełnienia funkcji publicznej? 1

Fot. Ł. Bartyzel

Bartosz Wilk, radca prawny, współpracownik Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, pisze o tym, co wynika z faktu, że nauczyciele akademiccy pełnią funkcje publiczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 22 czerwca 2021 r. (IV SAB/Wr 150/21) przypomniał stanowisko sądów administracyjnych, że nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne. Nauczyciele akademiccy pełnią bowiem zadania publiczne z zakresu zapewniania powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, co gwarantują przepisy Konstytucji RP.

Kwalifikacja określonej osoby jako pełniącą funkcje publiczne ma kluczowe znaczenie m.in. na gruncie dostępu do informacji publicznej. Generalnie prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznych. Dlatego też organy administracji wydają decyzje administracyjne, na mocy których odmawiają udostępnienia informacji, dotykających prywatności osób fizycznych.

Jednakże, wspomniane ograniczenie nie będzie miało miejsca w przypadku informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji (o czym stanowi art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Z tego powodu ujawnieniu podlegają informacje m.in. o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. Właśnie tej kwestii dotyczył przytoczony na wstępie wyrok WSA we Wrocławiu, gdyż przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej uczyniono informacje o wynagrodzeniach pracowników określonej jednostki organizacyjnej uczelni, przy czym informacje te miały zostać przekazane w formie kserokopii/skanów kart wynagrodzeń pracowników. Niemniej jednak jawność będzie dotykała także innych informacji, związanych z pełnieniem funkcji publicznych, np. wykształcenia, posiadanych kwalifikacji czy też informacji o prowadzonych aktywnościach na uczelni (np. zajęciach).

Pełnienie funkcji publicznych ma istotne znaczenie także na gruncie regulacji karnych. Tytułem przykładu, przestępstwo łapownictwa, które dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicę, popełnia się „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że czym innym jest „pełnienie funkcji publicznych”, a czym innym statut funkcjonariusza publicznego. Jest on ważny na gruncie regulacji karnych. W przypadku uczelni wyższej, funkcjonariuszami będą osoby pełniące kierownicze funkcje. Warto pamiętać, że znacznie pojemniejszym pojęciem jest „pełnienie funkcji publicznych”, które obejmuje – jak wskazano – wszystkich nauczycieli akademickich.

Wróć