logo
FA 11/2020 informacje i komentarze

Doradzą ministrowi

Doradzą ministrowi 1

Minister Przemysław Czarnek powołał 6 listopada Zespół doradczy do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Na czele 14-osobowego gremium stanął prof. Waldemar Paruch (na fot.), politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie kieruje Katedrą Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji. W latach 2018–2019 był szefem Centrum Analiz Strategicznych, organu pomocniczego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W zespole zasiadają: prof. Paweł Bortkiewicz, duchowny katolicki, specjalizujący się w teologii moralnej, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP; dr. hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL, socjolog i specjalista w zakresie nauk o bezpieczeństwie z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych KUL; prof. Sambor Grucza, specjalista od metalingwistyki, lingwistyki, glottodydaktyki i translatoryki oraz badań okulograficznych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, prorektor tej uczelni ds. współpracy i spraw pracowniczych; dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP, z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. Stanisław Karpiński, biotechnolog z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jeden z najczęściej cytowanych w świecie polskich biologów roślin, były wiceminister nauki (2012); dr Jakub Koper, asystent w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny KUL; dr hab. Teresa Krasowska z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego UMCS; dr hab. Tomasz Kuczur, prof. UKW, prawnik i politolog z Katedry Systemów Politycznych i Administracyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; prof. Wojciech Lisik, chirurg-onkolog, transplantolog kliniczny, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, prorektor ds. klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, teorii stosunków międzynarodowych i problemów ekologicznych w stosunkach międzynarodowych; prof. Bolesław Pochopień, informatyk z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, w latach 1996–2002 rektor tej uczelni, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP; dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, politolog, historyk z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego na Lubelszczyźnie; prof. Artur Świergiel, zootechnik, neurofizjolog, badacz zachowania się zwierząt, farmakolog, kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego. Połowę składu zespołu stanowią badacze z uczelni lubelskich.

Głównym zadaniem zespołu jest współpraca z pełnomocnikiem rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, którym jest sekretarz stanu w MEN, prof. Włodzimierz Bernacki. Ponadto członkowie gremium będą przedstawiać ministrowi rekomendacje rozwiązań prawnych, a także wypracowywać wspólnie z przedstawicielami środowiska propozycje kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

MK

Wróć