logo
FA 11/2020 informacje i komentarze

Wydarzenia

Polak wiceprezydentem ESU

BRUKSELA Jakub Grodecki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Unii Studentów (European Students’ Union, ESU). Dotychczas był członkiem 7-osobowego Komitetu Wykonawczego ESU. Ukończył studia inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był pełnomocnikiem Parlamentu Studentów RP ds. współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. ESU działa od 1982 roku. Zrzesza 46 stowarzyszeń studenckich z 40 krajów. Reprezentuje interesy ponad 20 mln studentów w stosunku do organów Unii Europejskiej, Grupy Wdrożeniowej (ciało zajmujące się reformami związanymi z procesem bolońskim), Rady Europy i UNESCO. Na czele ESU stało dotąd dwoje Polaków: Agnieszka Socha (1997/1998) oraz Adam Gajek (2018/2019). Od stycznia organizacją pokieruje Martina Darmanin z Malty.

Horyzont Europa w NCBR

WARSZAWA Z początkiem listopada Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wszedł w struktury Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przeniesienie nastąpiło w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze tylko do końca tego roku działania na rzecz programu Horyzont 2020 będą realizowane w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od początku stycznia zadania związane z programem ramowym Horyzont Europa podejmowane będą już w strukturach NCBR. Zadania Krajowego Punktu Kontaktowego to przede wszystkim zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa oraz w przygotowaniu programów pracy komitetów programowych, które określają m.in. tematykę konkursów. Poza tym nowa sekcja NCBR będzie prowadzić promocję programu w Polsce oraz działania edukacyjne i mentoringowe związane z przygotowaniem wniosków projektowych przez polskich wnioskodawców. Pracownicy KPK zasilili szeregi Biura Współpracy Międzynarodowej NCBR.

Doktorat h.c. – prof. Marek Krawczyk

KIELCE Prof. Marek Krawczyk, twórca szkoły transplantologii wątroby w Polsce, został 28 października uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jest on jedną z najważniejszych postaci polskiej medycyny. Ukończył warszawską Akademię Medyczną (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalizuje się w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. Wprowadził na polski grunt innowacyjne zabiegi i operacje, m.in. pierwszą laparoskopową cholecystektomię, pierwsze pobranie fragmentu wątroby od ojca dla chorego dziecka i pierwsze przeszczepienie wątroby od dawcy żywego dla biorcy dorosłego. W latach 2008–2016 pełnił funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest 18. doktorem honoris causa kieleckiej uczelni i drugim medykiem, któremu nadano tę godność.

Realne badania w WIB

WARSZAWA Powstał pierwszy w Polsce Wirtualny Instytut Badawczy, który umożliwi naukowcom prace nad lekami zwalczającymi choroby nowotworowe. Na finansowanie badań onkologicznych przeznaczono 450 mln złotych w okresie 10 lat. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców – przedstawicieli polskich uczelni oraz instytutów. Zespoły badawcze będą wyłaniane w otwartych konkursach. Ogłoszenie pierwszego planowane jest jeszcze w tym roku. Operatorem projektu został jeden z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Jego aktywność koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii.

Nagroda za walkę o ciemne niebo

TUCSON/GDAŃSK Dr Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zdobyła Galileo Award przyznawaną przez International Dark-Sky Association (IDA). Doceniono jej naukowy wkład w walkę z zanieczyszczeniem światłem sztucznym, a więc ze zjawiskiem wywoływanym m.in. przez niewłaściwe oświetlenie w nocy czy reklamowe billboardy. Laureatka kieruje interdyscyplinarną grupą badawczą ILLUME w ramach centrum badawczego EkoTech PG, która podejmuje działania mające na celu minimalizowanie wpływu zanieczyszczenia sztucznym światłem na ludzi, florę i faunę. Grupa opracowuje również metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, bazujących m.in. na przetwarzaniu i analizie danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Fizyk z UG członkiem AE

LONDYN/GDAŃSK Prof. Ryszard Horodecki, współtwórca informatyki kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim, został członkiem Academia Europaea. Zrzesza ona wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, doradzających m.in. Komisji Europejskiej. Skupia ponad 4 tys. członków, w tym prawie 100 uczonych z Polski. Prof. Horodecki organizował, a także był pierwszym dyrektorem (2007–2019) Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej działającego przy UG. W 2012 roku otrzymał Advanced Grant European Research Council na projekt QOLAPS, w którym badał kwantowe korelacje, kwantową nielokalność i kontekstualność. Wraz z synami stworzył zespół współpracujący ze światowymi liderami z informatyki kwantowej. Powstały w nim pojęcia, które na trwałe weszły do literatury światowej, takie jak „bound entanglement” (splątanie związane), „entanglement activation” (aktywacja splątania), quantum deficit (kwantowy deficyt).

Złote Hipolity

POZNAŃ Cztery osoby związane ze środowiskiem akademickim zostały uhonorowane Złotymi Hipolitami, najcenniejszymi wyróżnieniami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Przyznawane są ludziom, których postawa odznacza się szacunkiem dla pracy i tradycji pozytywistycznych oraz wartości patriotycznych. Do grona wyróżnionych nimi osobistości ze świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa, dołączyli w tym roku m.in.: prof. Stefan Jurga – fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1996–2002, od 2010 roku dyrektor interdyscyplinarnego Centrum NanoBioMedycznego UAM; prof. Witold Modzelewski – prawnik, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Andrzej Nowak – historyk, sowietolog, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN; prof. Hanna Suchocka – polityk, prawnik, w latach 2015–2018 kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Nagroda za dżdżownice

LUBLIN Zespół naukowców z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Międzuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał doroczną Nagrodę Naukową „Marii Curie”. Badacze pod kierunkiem dr hab. Marty Fiołki, prof. UMCS (na fot.), opracowali preparat przeciwgrzybowy z płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta, aktywny wobec Candida albicans. Drożdżak ten powoduje groźne grzybice u osób z niedoborami odporności, np. po przeszczepach, przyjmujących leki immunosupresyjne, u osób zakażonych wirusem HIV oraz u pacjentów z nowotworami, cukrzycą lub poddanych długotrwałej terapii antybiotykami o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Preparat wykazuje wysoką skuteczność niszczenia komórek badanego grzyba, przy jednoczesnym braku toksyczności na komórki prawidłowe skóry ludzkiej i nieobecności endotoksyn.

Prezydent od minerałów

JENA Prof. Ewa Słaby, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, objęła stanowisko Prezydenta Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union, EMU). Pokieruje organizacją przez najbliższe cztery lata. Od 2009 roku związana jest z ING PAN. Najpierw była zastępcą dyrektora, a od czterech lat kieruje instytutem. Specjalizuje się w modelowaniu procesów wysokotemperaturowych: magmowych, wulkanicznych i hydrotermalnych w skali makro oraz mikro. EMU to międzynarodowa organizacja naukowa, której celem jest pogłębienie współpracy w dziedzinie nauk mineralogicznych (mineralogia, petrologia, geochemia i ich zastosowania). Członkami EMU są krajowe towarzystwa naukowe reprezentujące naukowców zajmujących się minerałami (w Polsce – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne). Prace EMU koordynuje Komitet Wykonawczy, którego skład wybierany jest co cztery lata.

Laury dla eksploratorów

KRAKÓW W Sali Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczono Nagrody im. Benedykta Polaka przyznawane od 2015 roku za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w morzu, powietrzu i kosmosie. Tym razem uhonorowano nie – jak zwykle – dwie, lecz trzy osoby. Kapituła, której przewodniczy znany polarnik, prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski, na posiedzeniu na Zamku w Łęczycy, zadecydowała, że laureatami zostaną: prof. dr Eriks Jēkabsons (Łotwa), wybitny historyk, specjalista w zakresie relacji łotewsko-polskich, prof. dr Gaetano Platania (Włochy), badacz dziejów Polski i związków włosko-polskich, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski w XVII wieku i mecenatu artystycznego rodziny Sobieskich; oraz ks. prof. Wojciech Bęben, antropolog, znakomity badacz ludów Oceanii, szczególnie Nowej Gwinei, do niedawna kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda im. Giedroycia dla historyka z UW

LUBLIN Dr hab. Piotr M. Majewski z Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki pt. Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W uzasadnieniu wyboru podkreślono oryginalność konstrukcji i wnikliwość ocen autora, który prowadzi czytelnika do kilkunastu miast Czechosłowacji i Europy, w których działy się kluczowe wydarzenia przesądzające o dynamice kryzysu poprzedzającego „zdradę monachijską”. Kapituła postanowiła również przyznać nagrody honorowe, które otrzymali: Paweł Kowal za książkę Testament Prometeusza oraz kwartalnik „Akcent”. Nagroda została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i jest przyznawana od 2001 roku za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. W tym roku do konkursu zgłoszono 19 prac.

Geodetka z WAT z nagrodą EGU

MONACHIUM/WARSZAWA Dr hab. inż. Anna Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej otrzymała nagrodę Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (European Geosciences Union, EGU). W gronie 51 laureatów jest jedynym młodym naukowcem nagrodzonym w dziedzinie geodezji. Została uhonorowana za wkład naukowy w analizę geodezyjnych szeregów czasowych pod kątem ich wykorzystania do badania zmian klimatu, wyznaczania deformacji skorupy ziemskiej oraz realizacji kinematycznych układów odniesienia dla Ziemi. Jest współautorką 34 artykułów naukowych i wykonawcą 14 projektów badawczych (również międzynarodowych). W 2018 r. otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w czerwcu 2020 r. – stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. W tym roku została powołana do komitetu sterującego nowo utworzonej grupy Międzynarodowej Asocjacji Geodezji zajmującej się wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych pod kątem badania zmian klimatu (IAG Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research”).

Cyfryzacja na granicy

SŁUBICE W wirtualnej przestrzeni odbyło się uroczyste otwarcie European New School of Digital Studies (ENS) – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsi studenci na kierunku Master of Digital Entrepreneurship rozpoczną naukę w nadchodzącym semestrze. W planach jest utworzenie programu studiów doktoranckich oraz programu Fellowship dla postdoków. ENS jest symbolicznym ukoronowaniem wieloletniej kooperacji pomiędzy obiema uczelniami. Celem jest stworzenie nowego obszaru w badaniach naukowych i dydaktyce, dotyczącego transformacji cyfrowej. Projekty naukowe oraz programy studiów prowadzone są transdyscyplinarnie, łącząc ekonomię, socjologię, prawo oraz nauki techniczne i informatyczne. Siedzibą tej anglojęzycznej inicjatywy jest Collegium Polonicum w Słubicach na polsko-niemieckiej granicy. Dyrektorem jednostki jest prof. Jürgen Neyer (na fot.).

Jubileusz wrocławskiej geografii

WROCŁAW Instytut Geograficzny na Uniwersytecie Wrocławskim obchodzi 75-lecie działalności. Powstał w listopadzie 1945 r. Był wówczas jednym z największych ośrodków geograficznych w kraju. Jego trzon stanowiła liczna i dobrze wykształcona kadra naukowa z Uniwersytetu Lwowskiego. Pracami organizacyjnymi przy tworzeniu Instytutu kierował prof. Julian Czyżewski, a kadrę tworzyli profesorowie: Józef Wąsowicz, Aleksander Kosiba, Bolesław Olszewicz i Mieczysław Klimaszewski. Siedzibę znalazł w gmachu głównym UWr i do dziś jest jedyną jednostką o funkcji dydaktyczno-naukowej, która mieści się w tym zabytkowym obiekcie. Od początku odrębną lokalizację (na Biskupinie) posiada Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Obserwatorium Meteorologicznym. Z kolei najbardziej odległą instytutową jednostką jest Stacja Polarna im. S. Baranowskiego na Spitsbergenie. Od 2006 r. jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Składa się z 7 zakładów naukowych i 10 pracowni tematycznych. Pracuje w nim ponad 100 osób.

Nagroda dla historyka z UMK

MAGDEBURG/TORUŃ Prof. Roman Czaja, historyk mediewista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, został uhonorowany Nagrodą Eike von Repkowa. Doceniono jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową. Podkreślono jego zaangażowanie w przygotowanie w 2017 roku w Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu wystawy pt. Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht/Fascynacja Miastem. Urbanizacja Europy w średniowieczu a Magdeburskie prawo. Prof. Czaja kieruje Zakładem Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Zajmuje się historią miast, zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach oraz kartografią historyczną. Jest jednym z dwóch polskich laureatów uhonorowanych Nagrodą Eike von Repkowa. W roku 2004 kapituła wyróżniła prof. Danutę Janicką z Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Zachodniopomorskie Noble

SZCZECIN Wśród ośmiorga tegorocznych laureatów nagrody trzech wywodzi się z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: dr Xuecheng Chen, prof. ZUT (za badania nad nowymi materiałami węglowymi); dr hab. Ewelina Kusiak-Nejman (za badania nad oczyszczaniem wody i powietrza za pomocą grafenu); dr inż. Radosław Drozd (za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów). Kolejnych dwóch z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Maciej Witek, prof. USz (za pracę nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej); dr hab. Magdalena Zioło, prof. USz (za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG). Ponadto statuetki otrzymali: mgr Wojciech Marciniak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej); prof. Katarzyna Gawdzińska z Akademii Morskiej w Szczecinie (za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny) i prof. Dariusz Dyczewski (na fot.) z Akademii Sztuki w Szczecinie (za międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej).

Prawników czeka przeprowadzka

KIELCE Za dwa lata studenci Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przeprowadzą się do nowej siedziby. Obecnie zajęcia odbywają się w niefunkcjonalnym obiekcie typu Zębiec, który czeka rozbiórka. W jego miejscu stanie nowoczesny budynek o powierzchni 3149 m2. Będzie dopełnieniem architektonicznym i logistycznym Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Instytutu Zarządzania UJK. Projekt zakłada umiejscowienie w gmachu: sali sądowej, konferencyjnej, sal wykładowych, komputerowych i dydaktycznych. Zaplanowano również przestrzeń rekreacyjną dla studentów, pokoje administracyjne i pomieszczenia gospodarcze. Na wyposażeniu znajdą się m.in. projektory i tablice multimedialne, zestawy nagłaśniające w salach, krzesła audytoryjne, szafy, biurka oraz stoły. Inwestycja pochłonie około 30 mln zł, z czego 2/3 przeznaczyło MNiSW.

Rektor SGGW w Zarządzie ICA

GANDAWA/WARSZAWA Prof. Michał Zasada został członkiem zarządu Association for European Life Science Universities (ICA). To organizacja zrzeszająca ponad 60 uczelni z sektora nauk przyrodniczych z Unii Europejskiej i krajów ościennych, kształcących i prowadzących badania w zakresie rolnictwa, leśnictwa, żywności, zasobów naturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska. W ostatniej kadencji funkcję prezesa ICA sprawował prof. Marek Szyndel z Katedry Fitopatologii na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pod koniec października wybrano nowy Zarząd. Prezydentem został prof. Arthur Mol, rektor Wageningen University and Research (Holandia). Prof. Zasada we wrześniu tego roku objął stanowisko rektora SGGW. Wcześniej był prorektorem ds. współpracy międzynarodowej, a w latach 2008–2012 – dziekanem Wydziału Leśnego, którego jest absolwentem.

Poprawią jakość życia

OLSZTYN Przy Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN powstanie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Całkowita wartość inwestycji to 113,5 mln zł, z czego 94,5 mln zł pochodzi z RPO woj. warmińsko-mazurskiego. Celem stworzenia ponadregionalnego centrum badawczego i wdrożeniowego jest transfer najnowszych osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw zajmujących się branżą biotechnologiczną, spożywczą, paszową, a także ośrodków lekarsko-weterynaryjnych. Jednostka zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie budynku laboratoryjno-administracyjnego. W części niegospodarczej powstaną m.in.: pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych, zakłady badawcze i pracownie zintegrowane, w części gospodarczej: specjalistyczne laboratoria usługowe oraz Zwierzętarnia, czyli Centrum Medycyny i Weterynarii Doświadczalnej. Otwarcie Centrum planowane jest za 3 lata.

Jedyny taki tomograf

KRAKÓW Najnowocześniejszą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie pracownię tomograficzną uruchomiono na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. Nowy sprzęt daje unikatową rozdzielczość przestrzenną na szerokiej gamie skanowanych materiałów – od małych próbek biologicznych poprzez duże elementy wykonane z metalu, betonu czy drewna. Warta 4,5 mln zł aparatura, poza oceną porowatości czy rozmieszczenia poszczególnych elementów składowych materiału, pozwoli na ocenę jakości badanej próbki, a to z kolei zadecyduje o możliwym zastosowaniu materiału w budownictwie czy przemyśle surowcowym. Tomograf będzie wykorzystywany w badaniach kompozytów cementowych, m.in. betonu, korozyjności np. konstrukcji stalowych, czy uszkodzeń w drewnie. Jest on wyposażony w miniaturową maszynę wytrzymałościową, która umożliwi badania obciążenia mechanicznego (ściskanie i rozciąganie) i termicznego. Prasa daje możliwość chłodzenia próbki do -20°C i nagrzewania jej do +160°C. Pozwala też na przeprowadzenie wirtualnych testów obciążeniowych.

Triumf „Aporii wolności”

KRAKÓW/GDAŃSK Dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, autor książki Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii Monografie FNP, został zwycięzcą tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Otrzymał statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł. Jury doceniło „głębokie znawstwo autora w dziedzinie socjologii i filozofii, oryginalność jego podejścia, inspirujące walory krytycznych i mocno ugruntowanych refleksji, odwagę intelektualną wolną od arogancji (…), posuwając nieco naprzód i pogłębiając rozumienie fundamentalnej, ontologicznej kategorii wolności”. Autor kieruje Zakładem Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się teorią socjologiczną oraz socjologią prawa. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza to inicjatywa, która od 23 lat towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.

Chilijska nagroda dla astronoma z UW

SANTIAGO/WARSZAWA Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego został uhonorowany nagrodą rządu Chile za znaczący wkład w rozwój wiedzy astronomicznej. Jest pierwszym laureatem tego wyróżnienia. W 1992 roku zainicjował projekt The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE), którym kieruje do dziś. To wielkoskalowy fotometryczny przegląd nieba skoncentrowany na badaniach zmienności jasności rozmaitych obiektów. Należy do największych przeglądów nieba na świecie. Dostarczył znaczących odkryć w zakresie badania struktury Drogi Mlecznej, Obłoków Magellana i odkrywania planet pozasłonecznych. W 2009 r. prof. Udalski otrzymał na realizację projektu prestiżowy Advanced Grant ERC. Podstawą działalności zespołu OGLE są obserwacje astronomiczne prowadzone za pomocą polskiego teleskopu znajdującego się w obserwatorium Las Campanas w Chile.

Wszechnica na Uniwersytecie

KIELCE Uniwersytet Jana Kochanowskiego przejmie dorobek Wszechnicy Świętokrzyskiej. List intencyjny podpisali: prof. Stanisław Głuszek – rektor UJK i prof. Mieczysław Adamczyk – rektor WŚ. Według ich zapewnień, na inaugurację nowego roku akademickiego dojdzie do przekazania w formie darowizny budynku WŚ. Uniwersytet wyraził gotowość do przejęcia także studentów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, którzy będą mogli kontynuować studia magisterskie. Powstanie Izba Pamięci, gdzie zgromadzone zostaną pamiątki z ponad 25-letniej historii Wszechnicy. UJK przejmie też jej archiwum. WŚ powstała w 1994 roku jako wyższa szkoła niepaństwowa z inicjatywy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Jej pomysłodawcą, twórcą i pierwszym rektorem jest prof. Mieczysław Adamczyk. Jej mury opuściło 27 tys. absolwentów. Kształci na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki.

Encyklopedia po angielsku

LUBLIN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał ponad 1,7 mln zł na wydanie w języku angielskim Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Przy powstawaniu tego 10-tomowego dzieła pracowało 800 naukowców z całej Polski. To jedna z siedmiu tego typu encyklopedii na świecie. Zawiera ujęcie nie tylko od strony tradycji europejskiej, ale również chińskiej czy koreańskiej. W latach 2000–2009 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, z siedzibą w KUL, zrealizowało pierwszy w dziejach polskiej filozofii projekt przygotowania i wydania dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Został on zainicjowany przez o. prof. Mieczysława Krąpca, wieloletniego rektora KUL. Pierwszy tom w języku angielskim ukaże się w ciągu najbliższych miesięcy.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Aneta Adamska, Piotr Burda, Beata Czechowska-Derkacz, Maciej Dzwonnik, Ewa Jankiewicz, Małgorzata Jurkiewicz, Piotr Karwowski, Agnieszka Książkiewicz, Anna Modzelewska, Monika Stojowska, Krzysztof Szwejk, Ewa Walusiak-Bednarek, Klaudia Wendycz, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć