logo
FA 10/2021 informacje i komentarze

Studia w grodzie Jana Grodka

Studia w grodzie Jana Grodka 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 r. Jej powstanie było wspierane przez lokalne władze samorządowe, co m.in. przejawiło się w przekazaniu wyremontowanych na cele oświatowe obiektów dawnych koszar (najstarszy budynek powstał w 1912 r.). W 2005 r. sanocka PWSZ-etka otrzymała imię Jana Grodka. Od 2019 r. funkcjonuje pod nazwą Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka.

Bazę dydaktyczną uczelni stanowi obecnie sześć budynków – wraz z oddanym niedawno do użytku Centrum Symulacji Medycznej – o łącznej powierzchni 15 253,73 m2. Posiada ona własne obiekty sportowe, które służą także mieszkańcom miasta i regionu. Strukturę uczelni tworzą cztery instytuty: Gospodarki Rolnej i Leśnej, Medyczny, Nauk Społecznych i Techniczny.

Zbiory uczelnianej biblioteki liczą 22 tys. woluminów. Gromadzi ona również zbiory audiowizualne i kartograficzne oraz prenumeruje 52 czasopisma. Jej użytkownicy mają dostęp do pełnotekstowej, wirtualnej czytelni Ibuk Libra, baz NASBI i EBSCO, baz medycznych i naukowych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Korzystanie ze zbiorów wspomaga System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA. Biblioteka prowadzi też działalność wydawniczą, publikując monografie, podręczniki i skrypty dla studentów, słowniki, materiały konferencyjne, a także tomy poezji pracowników uczelni. Od 2003 r. wydawane są „Zeszyty Naukowe” – interdyscyplinarne czasopismo powiązane z profilem kształcenia i badań w uczelni.

W pierwszym roku działalności studia w PWSZ podjęło 269 osób na specjalnościach: język polski, język i kultura rosyjska, język i kultura słowacka, język i kultura ukraińska, kultura krajów karpackich, które w następnych latach zostały przyporządkowane do kierunków: filologia polska, filologia, kulturoznawstwo. Dziś takich kierunków już nie ma w Sanoku. Obecnie uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Oferuje kształcenie w zakresie: gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, ekonomii, pedagogiki, pracy socjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz mechaniki i budowy maszyn. Studia podyplomowe prowadzi m.in. w zakresie: ekonomiki gospodarstwa rolnego, rolnictwa, edukacji i terapii osób z zaburzeniami autyzmu, gospodarki łowieckiej w górskich ekosystemach rolnych i leśnych, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowania pedagogicznego, zarządzania jakością TQM, ekonomii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony danych osobowych zwłaszcza w podmiotach medycznych. W roku akademickim 2021/2022 w sanockiej uczelni publicznej studiuje około 1,5 tys. osób. W ciągu 20 lat jej dyplomy otrzymało ponad 6,2 tys. absolwentów.

Dr hab. Elżbieta Cipora, prof. PWSZ, prorektor uczelni, podkreśla, że kształcenie ma charakter praktyczny i jest zgodne z potrzebami bliskiego otoczenia społeczno-gospodarczego. W funkcjonowaniu uczelni istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele lokalnego biznesu i administracji. W ciągu 20 lat uczelnia podpisała łącznie 65 długoterminowych umów z partnerami krajowymi: uczelniami, instytucjami, organizacjami, samorządami, klastrami, firmami. Wiele z nich dotyczy realizacji praktyk studenckich.

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 106 nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 77 w podstawowym miejscu pracy. Na stanowisku profesora zatrudnione są 4 osoby, na stanowisku profesora uczelni 20 osób, 48 nauczycieli akademickich to adiunkci, 5 – lektorzy, 11 osób – wykładowcy i asystenci, a 18 – instruktorzy.

– Dbamy o rozwój naukowy własnej kadry akademickiej. Stopnie naukowe uzyskało 30 naszych nauczycieli akademickich: 24 zrobiło doktorat, a 6 się habilitowało. Wspomagamy awanse poprzez dofinansowanie przewodów doktorskich lub postępowań habilitacyjnych, kosztów publikacji naukowych czy udziału w konferencjach – mówi dr Mateusz Kaczmarski, rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka.

(oprac. PK)

Patron

Pochodzący z Sanoka wybitny humanista Jan Grodek (ok. 1480–1554) po studiach w Akademii Krakowskiej został jej wykładowcą i profesorem. Z czasem uzyskał stanowisko dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych i seniora Bursy Prawników, a wreszcie rektora Akademii Krakowskiej. Był na tę funkcję wybierany dziewięciokrotnie (niektórzy podają, że dziesięciokrotnie) – kadencja trwała wtedy tylko jeden semestr. Po otrzymaniu doktoratu z prawa kanonicznego był m.in. uniwersyteckim prokuratorem i egzekutorem testamentów; należał do komisji rektorskiej, która przeprowadziła reformę wydziału sztuk; surogatem wikariusza generalnego w kurii krakowskiej; posiadał liczne prebendy (m.in. w kościele Mariackim w Krakowie); objął urząd prepozyta kościoła św. Mikołaja, dla której to świątyni zostawił po śmierci środki finansowe na budowę dwóch filarów pod wieżę oraz dachu.

Wróć