logo
FA 10/2021 informacje i komentarze

Młodość niejedno ma imię

Kwestia młodości w nauce zawsze budziła kontrowersje. Znajduje to odzwierciedlenie w regulacjach różnych instytucji, określających górne granice naukowej młodości. Bodaj jako pierwsza napotkała ten problem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W regulaminie konkursu START (początkowo program nosił nazwę Stypendium dla młodych naukowców), określono tę granicę na 30 lat, przy czym możliwe są przedłużenia o okres różnych uzasadnionych przerw w karierze naukowej, np. urlopów rodzicielskich. W Polskiej Akademii Nauk – w określeniu wieku uprawniającego do kandydowania do AMU – jest to 38 lat (oprócz tego wymagany jest doktorat). Ministerstwo Edukacji i Nauki granice naukowej młodości określiło opisowo, za to bardziej swobodnie: młodym naukowcem jest osoba, która pracuje w polskiej jednostce naukowej i nie minęło więcej niż 7 lat od uzyskania przez nią doktoratu. Narodowe Centrum Nauki stosuje w konkursach powyższą definicję ustawową, a w regulaminie Nagrody NCN ograniczyła wiek kandydatów do 40 roku życia, nie określając tego jednak jako górnej granicy młodości naukowej. Podobnie jak MEiN młodość naukową określiło NCBR na użytek programu LIDER. Dawniej funkcjonowało dość powszechnie określenie górnej granicy naukowej młodości na 35 roku życia.

(p)

Wróć