logo
FA 10/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Gaudeamus igitur

WARSZAWA Na 373 polskich uczelniach ok. 1,2 mln studentów rozpoczęło nowy rok akademicki 2021/2022. Z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że w naszym kraju działa 225 uczelni niepublicznych, 121 publicznych i 17 kościelnych. Zatrudniają w sumie ponad 95 tys. osób. Większość studentów kształci się na jednym kierunku, ok. 39 tys. na dwóch, a ponad 1,8 tys. na trzech lub więcej. Wśród blisko 85 tys. cudzoziemców najwięcej pochodzi z Ukrainy (45,4%), Białorusi (11,5%) i Indii (3%). Ze względu na pandemię koronawirusa wielu studentów ostatnie półtora roku spędziło na nauce online, więc ten semestr jest dla części z nich pierwszym realizowanym stacjonarnie.

Wydarzenia 1

Fot. UWr

Nagroda Heisiga dla mikrobiologa

WROCŁAW Prof. Jan Potempa został pierwszym laureatem Nagrody Heisiga przyznawanej przez Uniwersytet Wrocławski. Odebrał medal i czek na 200 tys. zł. Kierownik Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego został doceniony za odkrycie biochemicznych mechanizmów związku bakteryjnych chorób przyzębia z reakcjami autoimmunologicznymi. Dzięki scharakteryzowaniu nowej rodziny proteaz bakteryjnych, nazwanej gingipainami, jego badania – pierwotnie poświęcone białkowym czynnikom sprzyjającym chorobom przyzębia – zyskały fundamentalne znaczenie dla zrozumienia patogenezy i opracowania metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych, reumatoidalnego zapalenia stawów i zachłystowego zapalenia płuc. Ustanowiona w tym roku Nagroda Heisiga – ufundowana przez prof. Norberta Heisiga, doktora honoris causa UWr, założyciela i wieloletniego prezesa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa UWr – co dwa lata honoruje polskich naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie. Kandydatów wskazały uczelnie biorące udział w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Akademickie EDUinspiracje

WARSZAWA Podczas IV Kongresu Edukacji ogłoszono zwycięzców konkursu EDUinpiracje. W kategorii „Cyfryzacja” zwyciężył międzynarodowy projekt Virtual Mechatronic Laboratory koordynowany przez Politechnikę Łódzką. Dzięki modelom 3D wybranych urządzeń mechatronicznych studenci mogą bez uszkodzenia sprzętu zdobywać kwalifikacje w zakresie konstrukcji maszyn i złożonych zasad działania zaawansowanych systemów. W kategorii „Włączanie społeczne i różnorodność” nagrodzono Społeczną Akademię Nauk za projekt „proHear”, który miał na celu poprawę sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy i zniesienie barier, z którymi się stykają poprzez opracowanie innowacyjnych narzędzi i materiałów szkoleniowych, m.in. Interaktywną Platformę e-Learningową. Młodym EDUinspiratorem została Marianna Pikul, koordynatorka projektów europejskich w Akademickim Związku Sportowym. EDUinspiracje to konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promujący rezultaty przedsięwzięć edukacyjnych, dobrych praktyk, pokazujący, jak istotną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia doświadczeniami i wiedzą. Od 2011 roku nagrodzono już blisko 200 projektów.

Wydarzenia 2

Fot. WUM

Robot przy stole operacyjnym

WARSZAWA W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 78-letniej pacjentce wszczepiono endoprotezę stawu kolanowego przy użyciu jedynego w Polsce robota ortopedycznego NAVIO. W trakcie zabiegu mapuje on powierzchnię chorego stawu kolanowego, dzięki czemu nie jest wymagane wcześniejsze badanie RTG – obraz powstaje podczas operacji. Pozwala to również przeprowadzić zabieg z dużo większą precyzją. Użycie robota wiąże się też z mniejszym uszkodzeniem tkanek miękkich w porównaniu z metodą konwencjonalną. Korzyścią dla chorych jest mniejszy ból pooperacyjny, wcześniejsza rehabilitacja oraz skrócony do dwóch dni czas pobytu w szpitalu. Tego typu zabieg zwiększa również przeżywalność implantów, a jednocześnie zmniejsza liczbę późniejszych zabiegów rewizyjnych. NAVIO pozostanie na stałe w WUM. Rocznie w warszawskiej klinice przeprowadza się około 280 zabiegów wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Dzięki robotowi tę liczbę można będzie podwoić.

Wydarzenia 3

Fot. Wojciech Mateusiak

Doktorat h.c. – prof. Jurij Bobalo

GLIWICE Tuż po inauguracji nowego roku akademickiego Politechnika Śląska nadała tytułu doktora honoris causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Uhonorowano go m.in. za inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym, integrację środowiska naukowego Polski i Ukrainy, a także zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej oraz podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej rozpoznawalności Politechniki Śląskiej. W laudacji prof. Marek Pawełczyk, prorektor PŚ, przypomniał, że obie uczelnie łączy historia. „W naszej uczelni nie zapominamy o tym fakcie i z dumą odwołujemy się do nazwisk pierwszych profesorów, którzy przybyli wówczas ze Lwowa, aby zbudować na Śląsku silny ośrodek akademicki”.

Wydarzenia 4

Fot. UPH

Symulacje pielęgniarskie

SIEDLCE Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Inwestycja pochłonęła ponad 2,5 mln zł. Centrum powstało w pomieszczeniach po dawnym klubie studenckim Limes. Obejmuje m.in. salę pielęgniarską wysokiej wierności, salę symulacji wyposażoną w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy, a także salę umożliwiającą naukę umiejętności technicznych, takich jak: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia itp. W ramach projektu powstanie także podręcznik symulacji medycznej, baza scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacja wspomagająca proces nauczania.

Wydarzenia 5

Fot. PWr

Doktorat h.c. – Rafał Dutkiewicz

WROCŁAW Podczas inauguracji roku akademickiego tytuł doktora honoris causa otrzymał dr inż. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018. Decyzja w tej sprawie zapadła w 2020 r., jednak ze względu na pandemię uroczystość wręczenia wyróżnienia przeniesiono na 2021 r. Politechnika uhonorowała Dutkiewicza w uznaniu „ogromnych osiągnięć w działalności społecznej, działań na rzecz integracji dolnośląskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego oraz w uznaniu zasług dla Politechniki Wrocławskiej”. Wśród najważniejszych jego działań prof. Jerzy Jasieńko wymienił w laudacji m.in. powołanie EIT+, Wrocławskiego Centrum Akademickiego i ustanowienie konkursu Wrocławska Magnolia. Sam doktor honoris causa przypomniał swoje związki z uczelnią: – Tutaj byłem immatrykulowany, tutaj odbierałem dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, to na Politechnice Wrocławskiej chciałem się doktoryzować, ale na przeszkodzie stanął stan wojenny. Zatem dopiero dzisiaj zakończyła się moja akademicka edukacja.

KUL wykształci lekarzy

LUBLIN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II planuje otworzyć kierunek lekarski. Uczelnia zacznie kształcić przyszłych medyków od 2023 roku. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisano z 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Jak przypomniał rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski, starania o utworzenie kierunku lekarskiego na KUL rozpoczęły się już w latach 30. XX wieku. Plany pokrzyżowała wówczas II wojna światowa. Początkowo na kierunku ma być 60 miejsc, ale docelowo przewiduje się zwiększenie tej liczby do 90. Nauka odbywać się będzie w języku polskim, z czasem pojawi się możliwość studiowania także w języku angielskim. Obecnie na KUL funkcjonują już inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo (otwarte w marcu 2020 r.) i położnictwo (2021). KUL nie jest jedyną uczelnią, która zamierza uruchomić studia lekarskie. Podczas inauguracji roku akademickiego o takich planach Uniwersytetu Warszawskiego przypomniał prof. Alojzy Nowak, rektor UW.

Wydarzenia 6

Fot. UJD

Inwestycja dla medycyny

Częstochowa Budowa Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie to ważny etap w rozwoju uczelni, a szczególnie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uniwersytet stara się o uruchomienie kierunku lekarskiego – wniosek o zgodę na jego uruchomienie zostanie złożony w najbliższych miesiącach. Budynek zaprojektowano jako wieżę o podstawie kwadratu. Horyzontalnie bryła podzielona jest w rytmiczny sposób gzymsami na trzy części: parter, dwa piętra pracowni specjalistycznych oraz pozostałe z pomieszczeniami biurowymi. Sale wykładowe zostały zlokalizowane na największej i najłatwiej dostępnej kondygnacji parteru. Hol główny pełnić będzie w obiekcie funkcję foyer sal. Nowy obiekt o powierzchni 3 tys. m2 powstanie na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się przeznaczony do rozbiórki dawny budynek Instytutu Muzyki. Szacowany koszt robót budowlanych wynosi ok. 16 mln zł.

Wydarzenia 7

Fot. UwB

Filia UwB na nowo

WILNO W ciągu najbliższych 3 lat ma powstać nowy budynek wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 3,1 tys. m2 stanie na działce, która należy do uczelni od 2008 roku. Znajdujący się na niej obecnie budynek nie nadaje się jednak do użytku. Koszt inwestycji przekroczy 8,5 mln euro, z czego ponad 6 mln euro dołoży Ministerstwo Edukacji i Nauki. Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. W roku akademickim 2020/21 w jednostce kształciło się prawie 230 studentów. Dotychczas jej mury opuściło 811 absolwentów.

Wydarzenia 8

Fot. Akademia WSB

Doktorat h.c. – prof. Michał Kleiber

DĄBROWA GÓRNICZA Były minister nauki i szkolnictwa wyższego i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych został 23 września doktorem honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wyróżnienie przyznano za całokształt jego działalności naukowej, dydaktycznej i publicznej. Kleiber to uczony o światowym autorytecie w zakresie termomechaniki, metod numerycznych i informatyki. W latach 2007–2015 stał na czele Polskiej Akademii Nauk. Był doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. badań i rozwoju. Przez 11 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Najwyższą godność akademicką przyznały mu wcześniej 4 polskie i 4 zagraniczne uczelnie.

Wydarzenia 9

Fot. PWSIiP

PWSIiP rośnie

ŁOMŻA Wkrótce siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zyska nowy kształt. Projekt zakłada połączenie przeszklonym łącznikiem dwóch leżących równolegle w odległości ok. 40 metrów od siebie budynków. Pierwszy poziom nowego obiektu zostanie przeznaczony na dydaktykę, drugi – na co dzień jako hol główny – będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń, uroczystości, wykładów. Dzięki mobilnym ścianom można tam wydzielić salę wielofunkcyjną z rozsuwaną widownią na ok. 200 miejsc. Oba istniejące już budynki zyskają jednolity wygląd – wyrównana zostanie ich wysokość i kolorystyka, która nawiąże do stylu pozostałych obiektów kampusu uczelni. W sumie budowa i rewaloryzacja dotyczy ponad 1600 m2 powierzchni. Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 16 mln złotych.

Wydarzenia 10

Fot. Miron Bogacki

40 lat minęło…

WARSZAWA Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Przez ten czas zgromadziło około 20 tys. zabytków. Początkowo jednostka miała charakter zakładu naukowo-badawczego, funkcjonującego pod nadzorem kierownika Katedry Etnografii Wydziału Historycznego. W swoich zbiorach posiada m.in. przykłady malarstwa (np. oryginalna akwarela Nikifora Krynickiego), szkicowniki artystów związanych z uniwersytetem, oficjalne dary dla rektorów, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, medale, instrumenty naukowe, spuścizny po uczonych, książki, cenne obiekty z historycznych kolekcji uniwersyteckich – przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych. Jednym z zabytków jest popiersie greckiego boga Hermesa (na fot.), pochodzące z kolekcji odlewów gipsowych króla Stanisława Augusta. Ewakuowane z UW podczas II wojny światowej zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, a odnalazło się kilka lat temu w jednym z warszawskich antykwariatów.

Wydarzenia 11

Źródło: UAM

Reelekcja prezes PTChem

ŁÓDŹ Prof. Izabela Nowak została ponownie wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To jej druga kadencja na tym stanowisku, potrwa do 2023 roku. Od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół syntezy i modyfikacji nowych uporządkowanych mezoporowatych materiałów; syntezy wysokowartościowych i masowych chemikaliów z użyciem heterogenicznych katalizatorów, w tym z użyciem biomasy; nowatorskich metod analitycznych w zakresie chemii kosmetycznej, farmaceutycznej i stosowanej; nowoczesnych strategii preparatyki i badania kosmetyków oraz kosmeceutyków. Polskie Towarzystwo Chemiczne, założone w 1918 roku, zrzesza prawie 2 tys. członków.

Wydarzenia 12

Fot. EUSA

Sternik akademickiego sportu

BUDAPESZT Adam Roczek, kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, został prezydentem Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego (EUSA) na kolejną, czteroletnią kadencję. Funkcję tę piastuje nieprzerwanie od 2012 roku. Od czasów studenckich angażuje się w działalność AZS nie tylko w swojej uczelni (jest absolwentem AWF we Wrocławiu), był m.in. wiceprezesem Zarządu Głównego. Jest doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej i Sportu w Kijowie oraz Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej i Sportu w Kiszyniowie. W trakcie Walnego Zgromadzenia, oprócz wyboru nowych władz, zatwierdzono San Marino jako nowego, 47. członka EUSA. Omówiono także przyszłoroczne wydarzenia międzynarodowe – zimową Uniwersjadę w Lucernie oraz letnią w Chengdu (Chiny).

Wydarzenia 13

Fot. Jan Zych

Antywirusowe krzesło

KRAKÓW Samodezynfekujące się krzesło, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności SARS-CoV-2, skonstruowała Angelika Kopcińska, studentka Politechniki Krakowskiej. Prototyp wynalazku powstał w ramach obronionej przez nią pracy magisterskiej na kierunku automatyka i robotyka. Opracowała krzesło, które samo się dezynfekuje przy wykorzystaniu światła UV-C, które skutecznie usuwa wirusy i jest powszechnie stosowane w szpitalach do sterylizacji przyrządów chirurgicznych. W prototypie krzesła diody UV zostały ukryte w jednostce dezynfekującej, dzięki czemu skóra i wzrok człowieka nie są narażone na działanie promieni UV-C. Dezynfekcja inteligentnego krzesła odbywałaby się za każdym razem, gdy użytkownik z niego wstanie. Przypomina nieco mechanizm działania… drukarki. Materiał krzesła, podobnie jak papier w drukarce, przemieszczałby się na rolkach i przechodził przez jednostkę dezynfekującą. Rozwiązanie to można wykorzystać w szpitalach, przychodniach, szkołach, restauracjach czy na lotniskach.

Wydarzenia 14

Fot. PŚk

Dali marsjański impuls

KIELCE Zespół IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej zwyciężył po raz trzeci w międzynarodowych zawodach robotycznych European Rover Challenge. Tegoroczna odsłona zawodów ERC odbywała się po raz pierwszy w dwóch formułach. Drużyny rywalizowały stacjonarnie i zdalnie. Dla zespołów, które zdecydowały się przyjechać do Kielc przygotowano największy na świecie sztuczny tor marsjański, tzw. Mars Yard, który odwzorowuje cechy powierzchni Czerwonej Planety. Jego powierzchnia inspirowana była równiną wulkaniczną Elysium Planitia. Stworzono m.in. niemal dwumetrowy wulkan marsjański. O sukcesie decydowały m.in. sprawność manipulatora, praca autonomiczna czy możliwość naprawy robota w trudnych warunkach. Czwarte miejsce w tej formule zajął zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wydarzenia 15

Fot. PTA

Astronomiczne laury

SZCZECIN Prof. Romuald Tylenda z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN otrzymał Medal Bohdana Paczyńskiego – najważniejsze odznaczenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Uhonorowano go za wyjaśnienie natury czerwonych nowych. Zainteresował się nimi w 2002 r. Po kilku latach badań jako wytłumaczenie zaproponował, że źródłem wybuchu V838 Monocerotis była koalescencja dwóch gwiazd. Hipoteza ta wyjaśnia wszystkie główne aspekty obserwacyjne tego obiektu, jak i innych czerwonych nowych. Dowód obserwacyjny przedstawił w 2011 r., po analizie archiwalnych danych obserwacyjnych dla V1309, czerwonej nowej obserwowanej w gwiazdozbiorze Skorpiona w 2008 r. Badania koalescencji (zderzania się) czarnych dziur, gwiazd neutronowych oraz gwiazd normalnych to jedna z najdynamiczniej rozwijających się obecnie gałęzi astrofizyki. Nagrodę Młodych PTA otrzymała dr Joanna Drążkowska z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Otwarto kolejne Centrum Dioscuri

WARSZAWA Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko, kierowane przez prof. Gracjana Michlewskiego, uruchomiono w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. To piąte Centrum Dioscuri w Polsce. Niemieckim partnerem projektu jest Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii Technicznego Uniwersytetu w Berlinie. Naukowcy będą badać role komórkowe oraz charakterystykę strukturalną nowych białek wiążących RNA (RBPs), a także interakcje między RNA i białkami. Głównym przedmiotem ich prac będą interakcje RNA-białka we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA, takie jak np. grypa. Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki. Zakłada utworzenie i wspieranie rozwoju centrów doskonałości naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez wyłonienie w konkursach wybitnych naukowców z całego świata, którzy zdecydują się na prowadzenie badań naukowych w tym regionie.

Wydarzenia 16

Fot. Paulina Górnicka

Doktorat h.c. – prof. Jimmy Mazurkiewicz

WARSZAWA Wybitny specjalista z zakresu chowu i hodowli zwierząt z Texas Agricultural and Mechanical University otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest pionierem badań w zakresie produkcji pasz i żywienia zwierząt w Dolinie Brazos (Teksas, USA), których efektem był wzrost efektywności produkcji zwierzęcej w regionie obejmującym 40 hrabstw. Wdrożył ponad 150 innowacji rolniczych dotyczących m.in. uprawy bawełny, kukurydzy, pszenicy, sorga i roślin paszowych, ochrony roślin, hodowli bydła, weterynarii, żywienia zwierząt, rybactwa, łowiectwa i gospodarki leśnej. W ostatnich latach zainicjował w Polsce hodowlę bydła amerykańskiej rasy Angus, dostarczając embriony najwyższej jakości krzyżówek genetycznych. Dzięki niemu od 8 lat młodzi rolnicy z Polski wyjeżdżają na praktyki do Teksasu, a ich rówieśnicy z Ameryki poznają nasze rolnictwo.

Z ziemi polskiej do włoskiej

OPOLE Rektorzy uniwersytetów Padewskiego (prof. Rosario Rizzuto) i Opolskiego (prof. Marek Masnyk) podpisali Memorandum of Understanding. Porozumienie jest wstępem do projektu zakupu i zdeponowania na włoskiej uczelni bogatego księgozbioru po zmarłym w 2006 roku prof. Andrzeju Litworni, historyku literatury, znawcy kultury włoskiej, propagatorze kultury polskiej i polskiego dziedzictwa literackiego we Włoszech. Od 1979 r. uczony był związany z uniwersytetami w Udine i Pizie. Współpracował z Instytutem Badań Literackich PAN. Był zaprzyjaźniony z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Spuścizna po nim, wraz ze stanowiącym jej integralną część aparatem naukowo-dokumentacyjnym, ma być udostępniona na jednej z najstarszych uczelni na świecie, co pozwoli nie tylko zacieśnić współpracę naukową, ale powinno stać się impulsem do pogłębionych studiów nad relacjami polsko-włoskimi. W przyszłym roku Università degli Studi di Padova będzie obchodził jubileusz 800-lecia.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Andrzej Charytoniuk, Katarzyna Dziedzik, Kamil Dziewit, Beata Gałek, Piotr Karwowski, Maciej Kochański, Anna Korzekwa-Józefowicz, Małgorzata Jurkiewicz, Marek Makowski, Anna Modzelewska, Magdalena Nieczuja-Goniszewska, Paulina Polko, Monika Stojowska, Małgorzata Syrda-Śliwa, Ewa Sznejder, Krzysztof Szwejk, Jadwiga Witek, Marta Wojtach

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze

Wróć