logo
FA 10/2020 Życie akademickie

artykuł sponsorowany

Potencjał naukowy SGGW

Potencjał naukowy SGGW 1

Kampus SGGW na warszawskim Ursynowie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to nie tylko najlepsza uczelnia rolnicza w Polsce, ale również ważny i stale rozwijający się ośrodek naukowo-badawczy w dziedzinie life sciences. Naukowcy, dzięki bogatemu zapleczu, w skład którego wchodzą m.in. specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, mogą prowadzić projekty na najwyższym światowym poziomie. Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia, Centrum Medycyny Regeneracyjnej oraz Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to przykłady kolejnych inwestycji, które umacniają miejsce SGGW na naukowej mapie Polski i Europy.

SGGW jako nowoczesna uczelnia przyrodnicza z ponad 200-letnią tradycją stanowi ważny ośrodek ekspercki dostarczający impulsów oraz wsparcia do wprowadzania nowości technologicznych w różnych obszarach nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Nowe inwestycje stwarzają przestrzeń do prowadzenia zaawansowanych badań w kluczowych dziedzinach, takich jak zdrowie publiczne, żywienie człowieka, biotechnologia, inżynieria tkankowa, transplantologia czy personalizowane projektowanie żywności. Misją SGGW jest również inteligentny transfer wyników badań i wypracowanych rozwiązań do innych ośrodków w Polsce i za granicą.

Potencjał naukowy SGGW 2

CMR umożliwi bezpośredni transfer wyników badań weterynaryjnych do medycyny

Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR)

Powstające na terenie Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW Centrum stanowi trzeci, najważniejszy etap wdrażanej w życie od ponad sześciu lat koncepcji utworzenia w Uczelni wzorcowego ośrodka medycyny translacyjnej. U jej podstaw leży głębokie przekonanie o potrzebie większej integracji badań weterynaryjnych i medycznych. Na CMR składa się kompleks laboratoriów badawczych i diagnostycznych z zapleczem klinicznym przeznaczony do prowadzenia badań na zwierzętach, profilowanych na potrzeby medycyny człowieka. Otwarcie Centrum nastąpić ma jeszcze w 2020 r.

W Centrum będą prowadzone ultranowoczesne, interdyscyplinarne i innowacyjne badania z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii. Ich nadrzędnym celem będzie gromadzenie wiedzy i postęp w leczeniu chorób cywilizacyjnych i schorzeń stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, należących do najczęstszych przyczyn zachorowalności i przedwczesnej śmiertelności.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej dołączy do wcześniej powołanych zespołów laboratoryjnych: Weterynaryjnego Centrum Badawczego (2014 r.) oraz Centrum Badań Biomedycznych (2015 r.) i znacząco wzbogaci potencjał badawczy SGGW w zakresie biomedycyny. Projekt jest kluczowy dla połączenia wyżej wymienionych ośrodków w centrum medycyny translacyjnej, które stanie się jednym z wiodących tego typu ośrodków, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Będą w nim prowadzone badania z zakresu fizjologii i patofizjologii chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z obszaru wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej, która w ostatnich latach przeżywa swój rozkwit.

W swojej działalności CMR będzie korzystało z istniejącej już bogatej infrastruktury badawczej SGGW, która umożliwia prowadzenie badań naukowych z udziałem zwierząt. W procesie hodowli komórek i tkanek, od których rozpoczyna się realizacja każdego projektu medycznego, dużą rolę odgrywać będą utworzone w 2014 r.: Pracownia Naonotechnologii i Nanoinżynierii, Pracownia Biologii Molekularnej, Pracownia Histochemii i Pracownia Mikroskopii Konfokalnej. Ponadto Centrum wykorzysta potencjał powołanego w 2015 r. Laboratorium Diagnostyki Obrazowej, dysponującego unikatowym w skali świata rezonansem magnetycznym, multinuklearną spektroskopią z zastosowaniem jedynego w kraju urządzenia MR FUSS, wykorzystującego metodę ultradźwiękową m.in. w terapii nowotworów. Do dyspozycji CMR jest również 256-rzędowy tomograf komputerowy. Wymienione urządzenia są dostosowane do prowadzania badań na ludziach oraz zwierzętach laboratoryjnych (myszy, szczury, króliki), użytkowych, towarzyszących (pies, koń) i gospodarskich (świnia, owca, koza). Możliwość prowadzenia badań na tak wielu gatunkach zwierząt jest unikatowym zjawiskiem w laboratoriach biomedycznych. Oczywiście wszystkie działania są prowadzone z uwzględnieniem najwyższych standardów etycznego postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do badań.

Część budowanego Centrum Medycyny Regeneracyjnej będzie pełnić funkcję szpitala do prowadzenia eksperymentalnych terapii u człowieka. Jego najważniejsza część to unikatowa w skali świata hybrydowa sala operacyjna, wyposażona w system angiografii wraz ze stołem operacyjnym umożliwiającym transfer pacjenta do rezonansu magnetycznego, wyposażonego w element pozytonowej tomografii komputerowej (PET MR). System pozwoli na precyzyjne diagnozowanie pacjentów, u których stwierdzono chorobę nowotworową. Zabiegi neurochirurgiczne będą wykonywane przy użyciu neuronawigacji, specjalnej mikroskopii neurochirurgicznej. Tak jak w każdym szpitalu, w CMR istnieć będzie wyposażony w specjalistyczną aparaturę oddział intensywnej terapii medycznej oraz oddział krótkoterminowego pobytu pacjenta.

Jak podkreśla kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki SGGW prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Centrum stworzy unikatową możliwość bezpośredniego transferu wyników badań prowadzonych na zwierzętach do medycyny człowieka. W XXI wieku współpraca medycyny i weterynarii jest koniecznością. Eksperymentu przeprowadzonego na organizmie zwierzęcym nie zastąpią badania in vitro. Modele in vitro mogą dać odpowiedź na pojedyncze proste pytania, ale nie są w stanie oddać kompleksowej natury zwierzęcia i człowieka z niezwykle skomplikowanym systemem regulacji nerwowych i hormonalnych na poziomie komórki, narządu i całego organizmu. Nowe metody lecznicze, leki, urządzenia medyczne, przed zastosowaniem w terapii u człowieka, muszą być zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa, najpierw w modelach in vitro, a następnie na co najmniej dwóch gatunkach zwierząt. Szczególnie cennych informacji dostarczają badania prowadzone na poszczególnych gatunkach zwierząt gospodarskich i towarzyszących, których budowa i funkcje narządów wewnętrznych wykazują wiele podobieństw do narządów ludzkich.

Wprowadzenie w Centrum Medycyny Regeneracyjnej najwyższych światowych standardów badawczych stworzy szereg nowych możliwości rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologii. Ich podstawę będzie stanowiła kontynuacja ścisłej współpracy SGGW z kluczowymi uniwersyteckimi ośrodkami medycznymi i weterynaryjnymi w kraju i za granicą. CMR będzie też ważnym partnerem w realizacji projektów badawczych dla firm biotechnologicznych i biomedycznych, których celem jest opracowanie nowych metod terapii i diagnostyki.

Podkreślając rolę, jaką Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW może odegrać w rozwoju nowatorskich badań w zakresie medycyny translacyjnej w Polsce, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski wskazuje na wielką wagę, jaką ma dzisiaj kształcenie znakomicie przygotowanych lekarzy weterynarii i medycyny oraz biologów specjalizujących się w obszarze zaawansowanych badań biomedycznych. Te nowo wykształcone pokolenia zadecydują bowiem o postępie medycyny translacyjnej w najbliższych latach. Utrzymanie status quo w tej dziedzinie oznaczałoby regres.

Potencjał naukowy SGGW 3

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Żywności i Żywienia będą prowadzone zaawansowane badania nad żywnością i metodami jej wytwarzania

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia (CBRŻiŻ)

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW to wspólna inicjatywa Instytutu Nauk o Żywności oraz Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, na którą składają się laboratoria naukowo-badawcze oraz hala nowoczesnych technologii.

– Projekt Centrum zakłada zakup najnowszych urządzeń, których jeszcze nie ma w Polsce lub które są u nas wciąż mało rozpowszechnione. Należą do nich m.in. systemy do aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego PEF (Pulsed Electric Field) czy światła pulsacyjnego PL (Pulsed Light). To urządzenia innowacyjne na skalę europejską. Nowe aparaty to również nowe możliwości analityczne. Mamy nadzieję, że zakupiona unikatowa aparatura przyczyni się do realizacji wielu projektów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Będzie ona dla nas bardzo cenna – zaznacza kierownik projektu dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW.

Wśród zakupionego sprzętu są zarówno wysokospecjalistyczne aparaty analityczne, np. chromatografy do detekcji szerokiego spektrum składników oraz związków obecnych w żywności, mikroskopy (skaningowy, konfokalny) i mikrotomograf komputerowy do analizy struktury badanych obiektów, elektroniczny język i nos (jako aparaty odwzorowujące ludzkie zmysły węchu i smaku), jak i nowoczesne pasteryzatory, suszarka hybrydowa wspomagana działaniem ultradźwięków, aparaty wysokociśnieniowe, urządzenia do wytwarzania i przetwarzania żywności, takie jak m.in. ekstruder. W najbliższym czasie planowany jest też zakup m.in testowej linii do gotowania próżniowego sous-vide oraz suszarki rozpyłowej ze złożem fluidalnym.

– Nowa aparatura może być wykorzystana do różnorodnych badań. Laboratoria mogą zainteresować również przedsiębiorców związanych z przemysłem chemicznym czy farmaceutycznym. W Centrum powstają projekty dotyczące aktywnych opakowań na żywność, powłok jadalnych, suplementów diety czy rozwiązań ograniczających zużycie energii w procesach przetwórczych. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi branżami – dodaje prof. Ewa Jakubczyk.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia wzmacnia pozycję SGGW wśród najważniejszych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką żywności i żywienia człowieka w Polsce, a jego profil wpisuje się w program działań nakierowanych na współpracę pomiędzy szkolnictwem wyższym i środowiskiem biznesowym. Stwarza przestrzeń do prowadzenia zaawansowanych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Nowoczesna aparatura badawcza oraz wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny wzbogacają zaplecze naukowe Uczelni i umożliwiają prowadzenie badań, których wyniki przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji żywności oraz wzrostu konkurencyjności polskich produktów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.

Potencjał naukowy SGGW 4

Projekt Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych (ICNŻ)

Budowa Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych ruszy pod koniec 2020 r. Nowoczesny ośrodek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony będzie do prowadzenia działalności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, w szczególności poprawy efektywności zaleceń żywieniowych i edukacji prozdrowotnej skierowanej na skuteczną dietoterapię i dietoprofilaktykę schorzeń dietozależnych. Wypracowane rozwiązania związane m.in. z personalizacją żywienia oraz projektowaniem innowacyjnej żywności funkcjonalnej i prozdrowotnej będą mogły być implementowane do ośrodków w innych rejonach kraju.

Centrum pozwoli wykorzystać system szkolnictwa wyższego do istotnego zwiększenia kwalifikacji zawodowych specjalistów w strategicznych z punktu widzenia kraju kierunkach. Zapewni nowoczesny program kształcenia profesjonalistów w zakresie żywienia, ochrony zdrowia oraz projektowania żywności i procesów technologicznych spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Kluczowym zadaniem ośrodka będzie poprawa sytuacji zdrowotnej różnych grup populacyjnych Polaków poprzez zmniejszenie skali chorób powstających w konsekwencji nieprawidłowego sposobu żywienia.

Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podkreśla, że nadrzędnym celem ICNŻ jako wiodącej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdrożeniowej w kraju, będzie rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu najważniejszych problemów żywieniowo-zdrowotnych różnych grup społeczeństwa.

Realizacja inwestycji dodatkowo zintensyfikuje rozwój SGGW, a nowoczesne warunki pracy zagwarantują przygotowanie aktywnej i konkurencyjnej kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których praca przyczyni się do opracowania specjalistycznych standardów żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Ich wdrożenie przełoży się na konkretne efekty zdrowotno-społeczne, a co za tym idzie – również ekonomiczne. Personalizacja diety oraz monitoring jej skuteczności wpisują się w cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia, którym jest: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w osiąganiu zdrowia, poprzez poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Nowe inwestycje i technologie podstawą rozwoju

Nieustanny rozwój i stałe ożywianie potencjału naukowego stanowić powinny podstawę działalności każdego ośrodka akademickiego, ale wymagają też stworzenia odpowiednich warunków i dostępu do najnowszych technologii oraz narzędzi. SGGW, realizując wieloetapowy program inwestycji, jednocześnie stale wzmacnia swoją pozycję w dziedzinie life sciences. Przekłada się to na rosnące znaczenie Uczelni jako rzetelnego źródła wiedzy eksperckiej oraz ważnego ośrodka dostarczającego impulsów do wprowadzania innowacji technologicznych do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wróć