logo
FA 10/2020 informacje i komentarze

Dorobek kadencji

Dorobek kadencji 1

Podsumowanie działań Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 2016-2020

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych działa od 1989 roku, pierwotnie pod szyldem Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a od roku 1996 pod obecną nazwą. Jako jedna z konferencji określonego typu uczelni jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a jej przewodniczący wchodzi w skład prezydium KRASP.

Aktualnym zadaniem uczelni technicznych jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. KRPUT działa w obszarach popularyzacji nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz transferu technologii. Współpracujemy ze środowiskiem przedsiębiorców i biznesu, niezależnie od ich wielkości i skali działania. Dobre doświadczenia, które praktykujemy, to przede wszystkim wzajemna świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców. Przekłada się to na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie tej świadomości oraz zaufania uznajemy za jeden z głównych celów naszej działalności w obszarze transferu technologii.

Szkoły wyższe pełnią aktualnie zupełnie inną rolę niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nowoczesna uczelnia techniczna to przede wszystkim wysoka jakość kształcenia, prowadzenie badań na odpowiednim poziomie, ale także nakreślanie świadomości społecznej odpowiedzialności. W przedsionku czwartej rewolucji przemysłowej uniwersytety powinny realizować tzw. trzecią misję, czyli tworzenie forum społecznej aktywności poprzez interdyscyplinarną współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi, przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Współpraca ta przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Najważniejszym i zarazem najbliższym wyzwaniem, które stoi przed polskimi uczelniami technicznymi, będzie dostosowanie oferty kształcenia do bardzo dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W szczególności w zakresie konieczności stymulowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Szkolnictwo wyższe musi skutecznie reagować na potrzeby rynkowe, zwiększając umiejętności i kapitał ludzki w Europie, a także w większym stopniu przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. W tym celu musi zadbać o to, by modernizacja skupiała się na synergiach między edukacją, badaniami, innowacjami i zatrudnieniem. To pozwoli tworzyć więzi między instytucjami szkolnictwa wyższego a środowiskiem lokalnym i regionami, wdrażać innowacyjne podejścia, mające na celu poprawę adekwatności programów nauczania. A w tym może pomóc wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ułatwianie przechodzenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej.

Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2016-2020 kierował prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH. Zastępcami przewodniczącego byli: prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz śp. prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej. Z powodu śmierci rektorów PG oraz PO w 2019 r. zorganizowano wybory uzupełniające. W ich wyniku zastępcami przewodniczącego KRPUT zostali: prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W tym czasie dokonano również dwóch zmian strukturalnych. W październiku 2017 r. do grona uczelni stowarzyszonych z KRPUT dołączył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a w marcu 2018 r. do grona uczelni członkowskich KRPUT został przyjęty Uniwersytet Zielonogórski. W obecnym kształcie Konferencja liczy 22 uczelnie członkowskie oraz 6 stowarzyszonych.

W związku z potrzebą zintensyfikowania prac wewnątrz KRPUT, Prezydium w konsultacji z rektorami uczelni technicznych zdecydowało o powołaniu komisji stałych, które będą realizowały najistotniejsze i najbardziej aktualne sprawy dotyczące KRPUT i uczelni technicznych. Prezydium ustaliło, że powinny to być komisje: ds. kształcenia, ds. nauki, ds. innowacyjności i współpracy z gospodarką, ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. cyfryzacji. Część z nich pokrywa się z komisjami w KRASP, natomiast KRPUT nie powielała pracy tych komisji, tylko ją uzupełniała.

Dorobek kadencji 2

W kadencji 2016-2020 odbyło się 12 posiedzeń krajowych KRPUT oraz 2 międzynarodowe z przedstawicielami rektorów uczelni technicznych Ukrainy, podczas których wypracowano nowe możliwości współpracy, podwójnego dyplomowania i wymiany kadry akademickiej. Obrady I Forum Rektorów toczyły się w Kijowskim Uniwersytecie Technologicznym (KPI) im. Igora Sikorskiego. Prowadzili je wspólnie prof. Michailo Zgurovsky, rektor KPI, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH, przewodniczący KRPUT. Towarzyszyło im 150 rektorów, prorektorów, dziekanów i profesorów z ponad 50 politechnik obu krajów.

Głównym celem Polsko-Ukraińskiego Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, zorganizowanego pod patronatem i ze wsparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, było nadanie nowych impulsów polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej, w tym przygotowanie wspólnych działań na forum europejskim, a także umocnienie brandu polskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Uczelnie polskie i ukraińskie, zwłaszcza techniczne, mają od dawna rozwinięte kontakty bilateralne. Ambicją obu stowarzyszeń rektorów, ARWUTU i KRPUT, jest nadanie tym kontaktom szerszego i bardziej systemowego charakteru, a także przejście do etapu wspólnych badań, najlepiej prowadzonych za środki uzyskane, na zasadach konkursowych, z funduszów europejskich.

W ciągu 4 lat działalności KRPUT wydał 10 uchwał i 7 stanowisk. Większość dokumentów i opinii była związana z reformą nauki i szkolnictwa wyższego. Nowa ustawa wymusiła pewne zmiany: rady uczelni, szkoły doktorskie, skorelowanie kierunków studiów z dyscyplinami naukowymi itd. Każda uczelnia samodzielnie wdrażała ustawę, ale na posiedzeniu KRPUT przekazywano przemyślenia i propozycje rozwiązań.

Konferencja przygotowała też uwagi dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej oraz algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Zainicjowano również nowe projekty: Konferencję Kanclerzy i Kwestorów oraz szkolenia pracownicze. Dzięki aktywności różnych zespołów działających w ramach Konferencji, członkowie KRPUT otrzymywali szczegółowe informacje i analizy z obszaru zarządzania uczelniami, a podejmowane działania i wymiany dobrych praktyk przyczyniły się do stałej poprawy funkcjonowania uczelni członkowskich i stowarzyszonych.

W kadencji 2016-2020 rozpoczęto spotkania osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w uczelniach członkowskich i stowarzyszonych w KRPUT. Pierwsze spotkanie odbyło się 15 i 16 lutego 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas szkoleń omawiano m.in. kwestie związane ze zmianami statutów w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ocen okresowych pracowników czy wymiaru pracy nauczycieli akademickich.

PK

Wróć