logo
FA 10/2020 informacje i komentarze

Przemysław Jałowiecki

Dodatnie saldo

Dodatnie saldo 1

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której miałem zaszczyt przewodniczyć w kadencji 2016-2020, stanowi gremium reprezentujące nie tylko interesy poszczególnych członków, ale także szpitali klinicznych, dla których uczelnie członkowskie są podmiotami tworzącymi. Dotychczasowa działalność Konferencji stanowi potwierdzenie, że współpraca pomiędzy uczelniami i z instytucjami zewnętrznymi oraz wymiana doświadczeń przyczyniają się do rozwoju kontaktów mających wpływ na realizację działalności statutowej.

Z mojego punktu widzenia była to kadencja udana. W latach 2016-20 rektorzy zgromadzeni w KRAUM mierzyli się m.in. z reformą szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, która wprowadziła istotne zmiany w ustroju uczelni i w sposobie ich finansowania. Uczestniczyli w konsultacjach szeregu dokumentów, w tym projektów ustaw i rozporządzeń związanych z reformą nauki. Nie sposób wymienić wszystkich aktywności i działań podejmowanych przez Konferencję. Niewątpliwie naszym sukcesem było wprowadzenie w Ustawie 2.0 zapisów, które zahamowały zjawisko nadawania nadmiernej liczby uprawnień do prowadzenia kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego uczelniom niemedycznym. Niestety, nie możemy tego powiedzieć o naszych staraniach o zwiększenie roli uczelni medycznych i akademickich jednostek onkologicznych w budowaniu współczesnej onkologii. Pomimo licznych starań zakrojonych na szeroką skalę i zaangażowaniu wielu instytucji starania KRAUM oraz szpitali klinicznych nie zostały zwieńczone sukcesem.

W związku z nowymi przepisami RODO, udało się nam ujednolicić zasady bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych i zapewniania prywatności w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej uczelni medycznych, w postaci Kodeksu Postępowania zatwierdzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W ostatnim czasie doprowadziliśmy do zagwarantowania uczelniom medycznym przez Ministerstwo Zdrowia środków finansowych rekompensujących straty poniesione w związku z epidemią COVID-19 oraz zapewnienia instrumentów wsparcia szpitali klinicznych. W dniu 21 września do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wpłynęła z Ministerstwa Zdrowia informacja o udzieleniu uczelni wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej, koniecznych do zabezpieczenia studentów, doktorantów i pracowników przed zakażeniem. Wyrażam nadzieję, że wsparcie resortu dotyczy także pozostałych uczelni członkowskich KRAUM.

Efektem działalności KRAUM w kadencji 2016-2020 jest 108 oficjalnych dokumentów (uchwał KRAUM) uwzględniających m.in. stanowiska, za pośrednictwem których rektorzy przekazywali swoje opinie na najistotniejsze sprawy dotyczące kształcenia kadr medycznych oraz funkcjonowania szpitali klinicznych. Dokumenty te ze względu na swoją wagę przekazywane były nie tylko do ministra zdrowia nadzorującego uczelnie medyczne, ale również do: ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra sprawiedliwości, przewodniczącego PKA, przewodniczącego KRASP oraz przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiele działań w minionej kadencji było kontynuacją zadań rozpoczętych w poprzednich latach. M.in. Konferencja współpracowała z Uniwersytecką Komisją ds. jakości kształcenia na kierunku lekarskim w celu uzyskania przez Polską Komisję Akredytacyjną akredytacji World Federation for Medical Education. To działanie zakończyło się sukcesem, bowiem PKA podjęła już działania w celu uzyskania powyższej akredytacji. Niektóre działania rozpoczęte w kadencji 2016-20 wymagają kontynuacji w latach 2020-2024.

Przedstawiciele KRAUM w kadencji 2016-2020 zasiadali i aktywnie uczestniczyli w różnych gremiach, m.in.: w Stałej Komisji KRASP ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką, Radzie Agencji Badań Medycznych, Krajowej Radzie do spraw Onkologii czy Zespole do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Wróć