logo
FA 1/2024 informacje i komentarze

Suche fakty

W kadencji 2019-2023 Rady Doskonałości Naukowej rozpoczęto procedowanie 4790 wniosków o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i 2464 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Najwięcej wniosków o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego złożyli przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 1286, za nimi uplasowali się badacze z nauk ścisłych i przyrodniczych – 875 i nauk inżynieryjno-technicznych – 819. Na przeciwnym końcu są mikro dziedziny, czyli nauki teologiczne z 33 wnioskami o stopień doktora habilitowanego i nauki weterynaryjne z 28 wnioskami. Nie złożono ani jednego wniosku w zakresie nauk o rodzinie. Zadziwiająco niska była aktywność reprezentantów licznej dziedziny nauk humanistycznych, którzy w ciągu czterech lat złożyli tylko 388 wniosków o stopień doktora habilitowanego.

Najwięcej wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora złożyli przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 664, za nimi uplasowali się badacze z nauk inżynieryjno-technicznych – 378 i nauk ścisłych i przyrodniczych – 369. Na przeciwnym końcu są nauki teologiczne z 34 wnioskami i nauki weterynaryjne z 8 wnioskami. Nie złożono ani jednego wniosku profesorskiego w naukach o rodzinie. Reprezentanci nauk humanistycznych w ciągu czterech lat złożyli tylko 273 wnioski o nadanie tytułu naukowego.

RDN przeprowadza tylko postępowania o nadanie tytułu profesora. W czasie pierwszej kadencji zakończono 1770 postępowań profesorskich. Najwięcej w naukach medycznych i o zdrowiu – 443, naukach inżynieryjno-technicznych – 246 i naukach ścisłych i przyrodniczych – 239. Wydano 1579 decyzji pozytywnych, co stanowi 89,2% i 191 negatywnych, co daje 10,8%. Najwięcej decyzji negatywnych dotyczyło wniosków profesorskich z nauk społecznych: 44 na 194 wnioski, czyli aż 22,7%. W naukach teologicznych aż 17,8% wniosków nie przeszło pozytywnej weryfikacji (5 z 28), a w naukach humanistycznych – 14,1% (29 z 206). Ani jednej negatywnej decyzji nie było w naukach weterynaryjnych (zakończono tylko 4 postępowania). Niewiele, bo 4,3% (6 ze 140) negatywnych decyzji podjęto w stosunku do wniosków z nauk rolniczych oraz nauk medycznych i o zdrowiu – 5,1% (24 z 467).

Aż 35 decyzji pozytywnych (2,2%) kandydaci do tytułu naukowego profesora uzyskali w wyniku odwołań. Tych złożono 92, z których RDN negatywnie oceniła 57 (61,9%). Najwięcej odwołań złożyli przedstawiciele nauk społecznych – 19, z których RDN pozytywnie rozpatrzyła 4, a negatywnie – 15 (78,9%). Reprezentanci sztuk złożyli 15 odwołań, z których aż 11 (73,3%) nie uznano za zasadne. W stu procentach uznano 4 odwołania od negatywnych decyzji w naukach weterynaryjnych, co oznacza, że wszystkie tytuły w tej dziedzinie uzyskano w wyniku uznania przez RDN zasadności odwołań. Także w stu procentach odrzucono wszystkie 3 odwołania w przypadku nauk rolniczych i jedyne w naukach teologicznych uznając za zasadne wydane decyzje negatywne.

RDN proceduje także odwołania od negatywnych decyzji rad dyscyplin dotyczących wniosków o nadanie stopni naukowych. W I kadencji rozpatrzono 48 takich odwołań, z których za uzasadnione uznano 25 (52%).

(p)

Wróć