logo
FA 1/2024 informacje i komentarze

Wydarzenia

Polski Horyzont

BRUKSELA Kwotą 434,04 mln euro zamknęli 2023 rok polscy beneficjenci programu Horyzont Europa. To 1,63% środków przyznanych państwom członkowskim UE. Umowy grantowe realizuje w tej chwili 466 naszych podmiotów. W 102 spośród 891 projektów Polacy pełnią rolę koordynatorów. Ponad połowę polskich środków z Horyzontu Europa (54,3%) zgarnął sektor nauki. Kwota blisko 235,97 mln euro stanowi 0,74% wydatkowanego do tej pory budżetu całego programu. W podziale tej sumy uczestniczą 153 instytucje (80 koordynacji). Wśród nich liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 70 przedsięwzięć, z których 17 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już blisko 35 mln euro. O ponad 10 mln euro mniej dostał Uniwersytet Jagielloński, który na 47 projektów (w tym 12 koordynacji) otrzymał prawie 24,4 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 19,5 mln euro (28 przedsięwzięć, 1 koordynacja). W całym programie rozdysponowano do tej pory 31,62 mld euro. W czołówce krajów, które otrzymały najwięcej pieniędzy, znajdują się niezmiennie: Niemcy (5,1 mld euro), Francja (3,6 mld euro), Hiszpania (3,4 mld euro). Polska zajmuje w tym zestawieniu 16 pozycję.

Nowy szef PKA

Wydarzenia 1

Fot. PM

WARSZAWA Dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. PM, prorektor ds. innowacji i rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie, został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Minister Dariusz Wieczorek dokonał zmian w składzie tego gremium powołanym w listopadzie przez Przemysława Czarnka. Wiedząc, że kadencja PKA zaczyna się 1 stycznia, nie powinien on – zdaniem obecnego szefa resortu – dokonywać wyboru nowego składu. Dlatego, korzystając ze swoich uprawnień, Wieczorek wprowadził zmiany. Oprócz powołania nowego przewodniczącego, który zastąpił nominowanego wcześniej ks. prof. Tadeusza Stanisławskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, minister odwołał 25 osób zasiadających w PKA i w ich miejsce wskazał nowych członków. PKA to niezależna, stuosobowa instytucja, działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Doskonałość w regionach

WARSZAWA Ponad 270 mln zł przyznano 27 uczelniom w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości na lata 2024–2027. Jego celem jest wsparcie w projakościowym rozwoju działalności naukowej oraz kształcenia w obszarach o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów. Do konkursu złożono 53 wnioski, z których do finansowania skierowano 30. Trzy uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Rzeszowski, otrzymały środki na po 2 projekty. Największą kwotę – blisko 25 mln zł – dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na przedsięwzięcie „Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie”. Pieniądze są przyznawane na okres 4 lat (2024–2027).

Nagroda za listy

Wydarzenia 2

PARYŻ Dr Maciej Jasiński z Instytutu Historii Nauki PAN otrzymał Nagrodę Młodych Historyków przyznawaną co dwa lata przez Académie Internationale d’Histoire des Sciences. Doceniono jego krytyczną edycję korespondencji Jana Heweliusza ze Stanisławem Lubienieckim. Zbiór korespondencji Heweliusza, niewydany dotąd w całości, a jedynie częściowo przebadany, przechowywany jest w Paryżu, w Bibliothèque de l’Observatoire i Bibliothèque Nationale de France. Liczy ponad 2700 listów. Publikacja naukowca z PAN zawiera 92 z nich – to największy zbiór listów Heweliusza z polskim korespondentem. Nagrodzona książka ukazała się jako tom IV serii The Correspondence of Johannes Hevelius, wydawanej od 2014 roku. Stanowi część międzynarodowego projektu badawczego, w którym bierze udział zespół z Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, kierowany przez prof. Jarosława Włodarczyka.

Autonomia warta „Nobla”

Wydarzenia 3

Fot. LTN

LUBLIN Dr hab. Marzena Świstak z Wydziału Prawa i Administracji UMCS została laureatką Nagrody Naukowej im. prof. Edmunda Prosta. „Lubelskiego Nobla” otrzymała za publikację pt. Autonomia publicznych uczelni akademickich w Polsce. To ponad 700-stronicowa prekursorska praca, której autorka porusza kwestie autonomii uczelni w kontekstach prawno-organizacyjnym, organizacji nauki, badań naukowych czy spraw kadrowych. Nagroda Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, indywidualna lub zespołowa, przyznawana jest od 2000 roku za pracę badawczą cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi, publikację książkową lub monografię mającą szczególną wartość poznawczą lub za innowacyjne wynalazki bądź udoskonalenia techniczne.

Kardiolodzy docenili ablację bipolarną

Wydarzenia 4

Fot. Arch. prywatne

RZESZÓW Dr hab. n. med. Piotr Futyma z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego został laureatem tegorocznej nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uznawanej za najważniejsze krajowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Przyznano ją za cykl prac pt. Zastosowanie ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną wraz z wdrożeniem dedykowanego przyrządu. Autor kompleksowo scharakteryzował w nich innowacyjne metody ablacji bipolarnej, techniki stosowanej w leczeniu arytmii opornych wobec klasycznych metod. Był jednym z pionierów stosowania tej metody, którą wdrożono w Polsce i wiodących ośrodkach na świecie. Wśród jego osiągnięć jest m.in. wykonanie pierwszej w regionie ablacji u ciężarnej pacjentki (w 2017 roku). Jest autorem 3 patentów i ponad 50 publikacji.

Rozdano chemiczne medale

Wydarzenia 5

Fot. Grzegorz Krzyżewski

WARSZAWA Róża Okoń z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała Złoty Medal Chemii 2023. Nagrodzono ją za badania nad fotostabilnością adenozyny, która jest jednym z budulców DNA oraz jej niebiologicznego izomeru. Srebrny medal zdobyła Karolina Wrochna z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, a brązowy Łukasz Jakubski z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wszyscy finaliści zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach tej placówki. W tym roku do konkursu zgłoszono 43 prace z 14 ośrodków.

Nowoczesny cyklotron już w Polsce

Wydarzenia 6

Fot. NCBJ

ŚWIERK W Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku zainstalowano cyklotron CERAD. To jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu. Będą w nim rozpędzane protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do energii 15 MeV. Dzięki urządzeniu będzie można wytwarzać izotopy promieniotwórcze dotychczas w Polsce trudno dostępne. Zaprojektowane znaczniki izotopowe umożliwią wcześniejsze i bardziej precyzyjne wykrywanie wielu schorzeń. Szerokie spektrum izotopów pozwoli tak dobrać energię promieniowania i biologiczny okres półtrwania leku w organizmie, by zapewnić optymalną dawkę terapeutyczną, uwzględniając charakter i rozległość choroby oraz indywidualną sytuację chorego. W laboratoriach NCBJ będą opracowywane zarówno leki finalne, jak i ich prekursory służące do przygotowywania radiofarmaceutyków.

Olimpijska inicjatywa

Wydarzenia 7

Fot. Szymon Sikora

WARSZAWA Na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowało działalność Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich. To wspólna inicjatywa uczelni i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nowa jednostka powstała na Wydziale Zarządzania. Jej celem ma być rozpowszechnianie wiedzy na temat ruchu olimpijskiego oraz zarządzania sportem w Polsce. W 2025 roku chce m.in. uruchomić program studiów magisterskich z zarządzania sportem. Centrum ma stwarzać także możliwości transferu wiedzy oraz współpracy pomiędzy środowiskiem sportowym i naukowym. Będzie również otwarte dla sportowców, którzy chcą realizować dwutorową ścieżkę kariery, czyli łączyć profesjonalne uprawianie sportu z kształceniem lub pracą zawodową.

Zbudują autonomiczne pojazdy

Wydarzenia 8

Fot. Maciej Mutwil

GLIWICE Laboratorium Autonomicznych Robotów Mobilnych otwarto na Politechnice Śląskiej. Nowa przestrzeń dydaktyczna pozwoli przyszłym inżynierom doskonalić umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania samojezdnych pojazdów, wykorzystywanych m.in. w procesie dostaw materiałów na halach produkcyjnych oraz w magazynach. W laboratorium studenci będą mogli zbudować autonomicznego robota od podstaw i go testować. Do dyspozycji jest sześć profesjonalnych stanowisk wyposażonych w odpowiedni sprzęt i licencje programowe. Wśród nich m.in. stanowiska do nauki i badań technik napędowych stosowanych w robotyce mobilnej, nowoczesnych technik komunikacyjnych, systemów nawigacji naturalnej i systemów bezpieczeństwa. W laboratorium jest także strefa testowa z autonomicznymi robotami mobilnymi klasy AMR.

Metrolodzy dostali wsparcie

WARSZAWA Ponad 12 mln zł przeznaczono na drugą odsłonę ministerialnego programu „Polska Metrologia II”. Inicjatywa ma na celu wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią. Do finansowania skierowano 13 wniosków. Środki trafią do 10 uczelni (po dwa projekty będą realizowane na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Zielonogórskim) oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Najwyższe dofinansowanie – 1 mln zł – otrzyma Politechnika Śląska na opracowanie dawkomierza dla radioterapii w technologii optyki zintegrowanej. Program „Polska Metrologia II” ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii i metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.

Miliony na remonty akademików

WARSZAWA Minister Dariusz Wieczorek przyznał 150 mln zł na rozwój i remonty domów studenckich. Środki trafią do 87 uczelni w formie zwiększeń wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Wsparcie otrzymają szkoły wyższe prowadzące domy studenckie. Jego wysokość zależy od liczby miejsc w akademikach. Maksymalną kwotę na ten cel przeznaczoną dla jednej uczelni (4 mln zł) otrzymają: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Oprócz 85 uczelni publicznych nadzorowanych przez MNiSW pomoc otrzyma też KUL (2,3 mln zł) i Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (45,3 tys. zł). Zapowiedziano również uruchomienie specjalnego programu dotyczącego remontu akademików.

Radary z WAT dla wojska

Wydarzenia 9

Fot. Piotr Serafin

WARSZAWA Radary dalekiego zasięgu, nad którymi pracowali naukowcy z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, znajdą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości ponad 3,1 mld zł, obejmujący dostawę i serwis 24 radarów, będzie realizowany do 2035 roku. Radar wstępnego wskazywania celów P-18 PL składa się z trzech elementów: wozu antenowego, jednostki zasilania oraz wozu wskaźnikowego. Jest to nowoczesny trójwspółrzędny radar z anteną aktywną i cyfrowym formowaniem wiązek. Umożliwia wczesne wykrycie zagrożeń, w tym także pocisków balistycznych i hipersonicznych. Potrafi również wykrywać obiekty powietrzne typu stealth oraz śmigłowce w zawisie. Charakteryzuje się krótkim czasem osiągania gotowości bojowej. Docelowo ma być włączony w Zintegrowany System Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową, obsługując zarówno zestawy obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, jak i zestawy średniego zasięgu w ramach programu Wisła.

Obrazowanie czerniaka, ale inaczej

KATOWICE Innowacyjne urządzenie do obrazowania nowotworów skóry opracowali naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego. Zaprojektowany przez nich klips ze źródłem światła umieszcza się na skórze w sposób pozwalający na obrazowanie znamienia. Pomiar głębokości, na jakiej znajduje się melanina, odbywa się poprzez ocenę ilości światła wpadającego do fotoelementu umieszczonego w klipsie. Wynik pomiaru przekazywany jest do komputera. Rozwiązanie pozwala na precyzyjną i dokładną obserwację zmian skórnych, w tym potencjalnych oznak czerniaka, bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych. Może pomóc we wczesnym wykrywaniu i leczeniu zmian nowotworowych oraz ułatwić i przyspieszyć proces diagnostyki. Czerniak to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. Ma zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się do innych części ciała, co prowadzi do powstawania przerzutów. Wywodzi się z melanocytów, czyli komórek barwnikowych, skóry lub błon śluzowych. W Polsce co roku notuje się około 2500–3000 nowych zachorowań.

Będzie polski ChatGPT

WROCŁAW Polski wielki model językowy PLLuM powstanie we współpracy sześciu wiodących jednostek naukowych z obszaru AI, przetwarzania języka naturalnego i językoznawstwa korpusowego. Jego stworzenie w połączeniu z dostępną już w Polsce infrastrukturą obliczeniową dla AI może wesprzeć rozwój nauki, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyraźnie większy udział tekstów oryginalnie napisanych w języku polskim oraz zawierających informacje o polskiej nauce, sztuce, historii, prawie, gospodarce pozwoli zwiększyć widoczność naszego języka i kultury, które w obecnie dostępnych modelach są odczuwalnie marginalizowane. Jednym z rozwiązań opartych na modelu ma być polskojęzyczny inteligentny asystent, który będzie miał na celu zwiększenie dostępności usług publicznych, zarówno cyfrowych, jak i podczas tradycyjnej wizyty w urzędzie. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, a w projekt zaangażowane są też: Państwowy Instytut Badawczy NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN.

Jak za sterami Airbusa

Wydarzenia 10

Fot. PWr

WROCŁAW Na Politechnice Wrocławskiej otwarto Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych Statków Powietrznych. Studenci realizują w nim zajęcia na czterech stanowiskach dydaktycznych, powalających symulować pracę wybranych urządzeń i systemów pokładowych samolotów. Dwa z nich wzorowane są na systemach pasażerskiego Airbusa A-320. Na kolejnych dwóch do dyspozycji jest ponad 40 niezależnych modułów zawierających wybrane elementy wyposażenia pokładowego statków powietrznych (m.in. cyfrowy sztuczny horyzont, cyfrowy paliwomierz – przepływomierz, obrotomierz magnetoelektryczny i reluktancyjny, termoelektryczny czujnik temperatury głowicy silnika tłokowego, zespolony wskaźnik parametrów pracy zespołu napędowego, wysokościomierze, prędkościomierze, wariometry). Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr od 20 lat kształci inżynierów dla lotnictwa.

Nowy sprzęt dla Orląt

Wydarzenia 11

Fot. LAW

DĘBLIN Na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie pojawiły się urządzenia, które pomogą w nauce pilotażu. Symulator lotu dla samolotów Diamond Da-40/Da-42 klasy FNTP II posiada modułową konfigurację kabiny z pełnym odzwierciedleniem kokpitów, laserowe projektory oraz system zapewniający regulację temperatury i wilgotności powietrza doprowadzanego do kabiny załogi. Inne urządzenie ma system zadymiania kabiny i przeznaczone jest m.in. do szkolenia we współpracy w załodze wieloosobowej i szkolenia w pilotażu samolotu o wysokich osiągach z napędem odrzutowym. Flota powietrzna ośrodka wzbogaciła się o śmigłowiec Robinson R44 Raven II, który będzie wykorzystywany do lotów szkolnych do licencji i budowania nalotu. To piąty tego typu śmigłowiec w Szkole Orląt. Niebawem pojawi się także tunel aerodynamiczny typu zamkniętego przeznaczony do badań powietrznych.

Sztuczna inteligencja na kolei

WARSZAWA Straż Ochrony Kolei oraz ośrodek IDEAS NCBR podjęły się realizacji pilotażowego programu AI Shield. Opracowany przez naukowców system korzystający ze sztucznej inteligencji ma zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszyć opóźnienia pociągów. Przede wszystkim poprawi jednak skuteczność SOK podczas zwalczania zagrożeń. Celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów dostępnych już Straży środków ochrony, w tym patroli zmotoryzowanych, pieszych i mieszanych. Dzięki optymalizacji tras patrolowych możliwe będą działania prewencyjne, które zminimalizują ryzyko kradzieży trakcji, bez konieczności zwiększania liczby patroli. Oprócz tego system AI Shield ma przyczynić się do wzrostu wykrywalności sprawców wykroczeń i przestępstw na kolei. Tylko w 2022 r. odnotowano niemal 7,4 tys. przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym, wśród których jednym z najbardziej dokuczliwych były kradzieże sieci trakcyjnej.

Mocni w kwantach

KRAKÓW Osiem projektów, w których realizacji uczestniczą polskie zespoły, wyłoniono w czwartym już konkursie organizowanym przez konsorcjum QuantERA. W czterech z nich koordynatorami będą: dr Adam Wojciechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. Anna Musiał z Politechniki Wrocławskiej, dr John Selby z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Radosław Łapkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi naukowcy podejmą badania nad kwantową naturą środowiska, symulatorami kwantowymi, kryptografią kwantową oraz potencjałem zasobów odpowiedzialnych za obliczenia w komputerach kwantowych. QuantERA to program finansujący badania nad technologiami kwantowymi o największym zasięgu w Europie. Jego koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki. W ostatnim konkursie złożono 101 wniosków, z których 24 otrzymały finansowanie o łącznej wartości 29 mln euro.

Grzybów w bród

Wydarzenia 12

Fot. Dariusz Piekut

BIAŁYSTOK Politechnika Białostocka otrzymała liczące ponad 11 tys. okazów fungarium. Obejmuje około 5 tys. grzybów mikroskopowych, których nie widać gołym okiem, oraz prawie 7 tys. makroskopowych. Odpowiednio przygotowane i zabezpieczone okazy umieszczone są wraz z etykietami zawierającymi: nazwę gatunkową, miejsce zbioru, siedlisko, datę zbioru oraz nazwisko badacza, który zebrał okaz i dokonał jego identyfikacji. Jest też dokumentacja fotograficzna. Kolekcja, założona w 1989 r. przez Marka Wołkowyckiego, pracownika Katedry Hodowli i Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych PB, zawiera zbiory z Europy, obu Ameryk i Azji. Zasoby z terenu Polski pochodzą głównie z Puszczy Białowieskiej – europejskiego hot-spotu bioróżnorodności grzybów. Fungarium to jedna z dwóch zarejestrowanych kolekcji grzybów w Polsce. Druga znajduje się w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.

Zadbają o dobrostan

Wydarzenia 13

Fot. UPP

POZNAŃ Nowo otwarte Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu połączy badaczy z obszarów zootechniki, biologii, weterynarii, medycyny, biotechnologii, nauk o zdrowiu. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni blisko 2 tys. m2 będzie miejscem prowadzenia badań z zakresu dobrostanu zwierząt, nowych suplementów i dodatków paszowych oraz produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Naukowcy skupią się także na tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych i weterynaryjnych. Integralną częścią projektu jest budynek doświadczalny w Brodach, w którym znajdzie się centrum pomiaru emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta oraz opracowywania metod przeciwdziałania negatywnym wpływom emisji na środowisko naturalne. Centrum zostało wyposażone w urządzenia do analizy składu substancji biologicznych, obrazowania komórkowego, mikroskopii elektronowej oraz badań in vitro. Do dyspozycji oddane zostało również jedno z najnowocześniejszych w Polsce urządzeń do tomografii komputerowej.

Nowy szef AMU PAN

Wydarzenia 14

Fot. UM Łódź

WARSZAWA Dr hab. n. med. Maciej Sałaga z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będzie od marca nowym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Jacka Kolanowskiego. Jego zastępcami będą: dr hab. Marzena Smol-Aruszanjan z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, prof. Łukasz Sadowski z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej. Skład AMU PAN liczy obecnie 35 członków. W tym roku kończy się kadencja 17 z nich. Tylu maksymalnie nowych członków zostanie wybranych na 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, którą zaplanowano na 20 czerwca. Do końca lutego trwa nabór kandydatów. AMU PAN została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Doktorat h.c. – prof. Krzysztof Matyjaszewski

Wydarzenia 15

Źródło: PŁ

RZESZÓW Światowej sławy naukowiec specjalizujący się w dziedzinie chemii polimerów, od kilku lat wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. W 1995 r. opracował technikę polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ang. Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP), która daje szansę m.in. na prowadzenie procesu polimeryzacji z powierzchni płaskich, porowatych czy biomolekuł, tj. DNA i RNA, co było wcześniej nieosiągalne. Szeroki wachlarz możliwych do otrzymania układów za pomocą ATRP sprawił, że zaczęto uważać ten proces za metodę, z której wykorzystaniem można niemalże „szyć polimery na miarę”. Prof. Matyjaszewski od 1972 r. związany jest z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Pracuje też na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Dyrektor MIBMiK na czele EU-LIFE

Wydarzenia 16

Fot. MIBMiK

WARSZAWA Prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, będzie współprzewodniczyć EU-LIFE – europejskiej sieci wiodących instytutów badawczych w dziedzinie nauk o życiu. Polka będzie pracować z przewodniczącym EU-LIFE Giulio Superti-Furga, dyrektorem naukowym Centrum Badawczego Medycyny Molekularnej CeMM Austriackiej Akademii Nauk, oraz Martą Agostinho, dyrektorem wykonawczym EU-LIFE. Do ich zadań będzie należało kształtowanie europejskiego sektora badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do tzw. doskonałości naukowej. Oznacza ona najwyższy dostępny poziom prowadzenia badań pod względem teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. EU-LIFE to konsorcjum 15 niezależnych instytutów badawczych. MIBMiK jest jedynym przedstawicielem Polski.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Iwona Cieślik, Jerzy Doroszkiewicz, Damian Gębarowski , Agata Pustułka, Lucyna Róg, Jadwiga Witek, Marcin Wrzos

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na platformie X

Wróć