logo
FA 1/2023 informacje i komentarze

Izabela Pastuszko

Trzy lata z polską kulturą studencką

Trzy lata z polską kulturą studencką 1

Ogólnopolska kadra kultury studenckiej. Fot. Jan Jeżak

Podążając za myślą Ireny Wojnar, która pisze, że „kulturę pojmujemy dziś nie tylko jako dziedzictwo, uniwersum twórczych dokonań ludzkości w dziedzinie nauki i sztuki, ale za pomocą tego terminu określamy humanistyczną jakość ludzkich działań i sposobu życia” (I. Wojnar, Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996), przez trzy ostatnie lata w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka definiowaliśmy na nowo działalność kulturalną naszych studentów.

Obserwowaliśmy, słuchaliśmy, rozmawialiśmy i pytaliśmy, a także współuczestniczyliśmy oraz współorganizowaliśmy zespoły, grupy, warsztaty, koncerty, spektakle, pokazy i festiwale. Razem z Lubelskim Węglem Bogdanka SA powołaliśmy do życia „Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka”, aby umożliwić naszym studentom realizację ich autorskich projektów artystycznych i kulturalnych. Po 48 latach reaktywowaliśmy lubelską Studencką Wiosnę Teatralną, dostrzegając na nowo rosnące zainteresowanie działalnością nieprofesjonalnych teatrów studenckich. Otworzyliśmy szeroko drzwi naszych pracowni i sal warsztatowych, a także nasze sceny oraz studio telewizyjne dla młodych, zdolnych i nietuzinkowych ludzi, którzy w okresie swoich studiów chcą się rozwijać w obszarze kultury.

Efektem naszych działań jest ponad 200 wydarzeń w naszej jednostce przy średnim udziale 150 osób tylko w roku 2022 i ponad 400 studentów tworzących aktywnie w działających u nas na stałe Zespołach Artystycznych.

Minione trzy lata to równoległe działania w kontekście ogólnopolskim: badania aktualnych potrzeb polskich studentów w kulturze zrealizowane wraz z Narodowym Centrum Kultury (raport na: bit.ly/3Qd4kKT) oraz sieciowania wciąż istniejących akademickich centrów kultury (w 13 polskich miastach). Nasze systemowe prace pod hasłem ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej (bit.ly/3vW061d) uwidoczniły potrzebę rozwoju obszaru zainteresowań polskich studentów, jakim jest współtworzenie kultury dedykowanej bezpośrednio ich środowisku. Aspekt wspólnotowy uczestnictwa, niekomercyjny charakter, ukierunkowanie działań na potrzeby studentów oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w rozwijaniu twórczości czy też indywidualnych kompetencji to tylko część potrzeb powtarzających się w naszych codziennych pracach na rzecz opisywanej społeczności.

Trzy lata z polską kulturą studencką 2

Spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca. Fot. Jan Jeżak

Wobec szerokiej, lecz nie zawsze wartościowej oferty komercyjnej spędzania czasu wolnego, ważnym aspektem pracy ośrodków uczelnianych jest misyjny i włączający charakter działań dodatkowych kierowanych do młodych ludzi. Wielokrotnie podkreślany przez studentów element towarzyskości i wspólnego uczestnictwa, budujący ich grupową tożsamość, otwiera szansę ośrodków uczelnianych na wzmocnienie roli emblematycznego miejsca skupiania kultury studenckiej, a tym samym inicjowania świadomości kulturowej oraz wartościowych nawyków młodych Polaków.

Ożywienie bogatej w naszym kraju tradycji kultury studenckiej daje szanse rozwoju polskim ośrodkom akademickim w zakresie ich historycznie ważnej roli kulturotwórczej. W kontekście tak sformułowanych zadań jednostki zajmujące się wzmacnianiem polskiej kultury studenckiej nie są dzisiaj zdolne sprostać im w wystarczającym stopniu, choć podkreślana w debacie publicznej tak zwana trzecia misja uniwersytetów, do której przede wszystkim zalicza się ich rolę kulturotwórczą, stwarza szansę wpływu uczelni na rozwój społeczny.

Nasze trzyletnie działania w ramach ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej zilustrowały potrzebę integracji i budowy stałej sieci współpracy pomiędzy akademickimi instytucjami kultury w Polsce. Umożliwi to wymianę wiedzy, wzajemną inspirację oraz skuteczniejsze działania na polu wsparcia rozwoju młodych ludzi w czasie ich studiów. Szczególnie istotnym zadaniem wydaje się wprowadzenie na nowo do debaty publicznej pojęcia „kultura studencka” oraz pokazanie skali i znaczenia tego zjawiska w szerszym kontekście jego wpływu na postawy społeczne polskich studentów. Z pewnością współcześnie jej charakter jest inny niż w wieku XX, jednak badania oraz nasza współpraca pokazały, jak duży potencjał drzemie w młodych ludziach. Jego stały rozwój wymaga systemowej budowy odpowiednich narzędzi. Kultura studencka stanowi pewien odrębny od kultury głównego nurtu fenomen i niewątpliwie zasługuje na poświęcenie jej większej niż dotychczas uwagi.

Proces badań oraz sieciowania ogólnopolskiej współpracy polskich instytucji kultury studenckiej, działających przy szkołach wyższych w całym kraju, przeprowadzony przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka pozwala na przygotowanie rekomendacji naszego środowiska dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Naszym celem jest wzmocnienie misji kulturotwórczej polskich uczelni i opracowanie efektywnych narzędzi do: stałego monitorowania i badania kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce, pracy nad rozwiązaniami formalnymi dla prezentowanego obszaru aktywności szkół wyższych, rozbudowywania współpracy polskich ośrodków akademickich w ramach tak zwanej trzeciej misji uniwersytetów, opracowania stałego systemu wsparcia programowego i finansowego działających w Polsce akademickich ośrodków kultury studenckiej, jak również rozwijania współpracy międzynarodowej polskich ośrodków akademickich w omawianym zakresie.

Polska kultura studencka była i jest, ale to, jaka będzie, nie zależy wyłącznie od naszych studentów, a w dużym stopniu od tego, jakie warunki i możliwości im zbudujemy.

Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM Chatka Żaka

Jednostki biorące udział w projekcie Forum Kultury Studenckiej (stan na listopad 2022 r.)

Częstochowa: Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej; Gdańsk: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „ALTERNATOR”; Gliwice: Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko Politechniki Śląskiej; Kielce: Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kraków: Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Lublin: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, Łódź: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej; Olsztyn: Akademickie Centrum Kultury UMW w Olsztynie; Poznań: Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Siedlce: Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Szczecin: Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Toruń: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA; Wrocław: Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej.

Wróć