logo
FA 1/2022 życie naukowe

Jakub Cieślak, Sebastian Nowaczewski

Nie tylko Ptasi Azyl

70 lat badań nad zwierzętami

Nie tylko Ptasi Azyl 1

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach należy do najstarszych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Został powołany 23 listopada 1951 roku, gdy decyzją Rady Ministrów z Uniwersytetu Poznańskiego wyodrębniono Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Wówczas nosił nazwę Wydziału Zootechnicznego, potem kilkukrotnie ją zmieniał (m.in. Wydział Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt), aby ostatecznie w 2015 roku stać się Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna wydziału liczy 35 profesorów tytularnych, 53 profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 66 adiunktów ze stopniem doktora oraz 16 asystentów (magistrów i lekarzy weterynarii). Badacze z wydziału realizują 33 granty Narodowego Centrum Nauki, 2 projekty międzynarodowe, w tym 1 w programie Horyzont 2020, 3 projekty badawczo rozwojowe finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 12 prac zleconych. Wydział posiada kategorię naukową A.

Na Wydziale prowadzi się kształcenie studentów – łącznie 1061 – na trzech kierunkach: zootechnice, weterynarii (obchodzi w tym roku 10-lecie uruchomienia) oraz biologii. Od 2015 roku prowadzone są też anglojęzyczne studiach II stopnia – Animal Production Management (80 studentów), a także wspólnie z innymi poznańskimi uczelniami, studia II stopnia na kierunku neurobiologia (22 studentów). Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o nowoczesne zaplecza badawczo-dydaktycznego (laboratoria, prosektorium, interaktywne fantomy czy też narzędzia e-learningowe, np. „Wirtualny mikroskop”) przy jednoczesnym zapewnieniu studentom bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, a także w zakładach doświadczalnych UPP w Brodach, Swadzimiu, Gorzyniu i Muchocinie.

Badania prowadzone są w trzech dyscyplinach naukowych: zootechnice i rybactwie, weterynarii oraz naukach biologicznych. Pozwala to na realizację prac interdyscyplinarnych. Obecnie badane są m.in. możliwości wykorzystania owadów jako źródła białka i tłuszczu w żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących, genetyczne uwarunkowanie zmienności poziomu metanu produkowanego przez krowy mleczne oraz wpływ żywienia na rozmiar emisji tego gazu. Jeden z najnowszych projektów, finansowanych ze środków PR Horyzont 2020 dotyczy wprowadzenia elementów ekstensywnego chowu zwierząt w celu poprawy jakości mięsa świń i drobiu. Naukowcy z wydziału zajmują się także badaniem podłoża genetycznego wielu chorób zwierząt, m.in. dotyczących zaburzeń rozwoju płci zwierząt gospodarskich i towarzyszących, poszukiwaniem markerów molekularnych wybranych chorób, badaniem mechanizmów genetycznych i epigenetycznych w kształtowaniu cech otłuszczenia, czy poznaniem wpływu licznych, nowo odkrytych substancji hormonalnych na metabolizm komórkowy i gospodarkę energetyczną organizmów zwierząt. Prowadzone są też badania nad opracowaniem nieinwazyjnych strategii w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt, czy też z zakresu ekologii i zoologii, m.in. prace na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk, czy ochrony gatunkowej pszczół.

Jednostki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach funkcjonuje Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni, świadczące m.in. usługi w zakresie kontroli pochodzenia koni na podstawie analiz DNA. Prowadzone są również badania usługowe w zakresie diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej zwierząt domowych. Laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt specjalizujące się między innymi w określaniu składu chemicznego pasz. W Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej od 2017 roku działa Ptasi Azyl, który został stworzony w celu leczenia i rehabilitacji rannych i chorych ptaków oraz drobnych wolno żyjących ssaków z terenu Poznania i okolic, których znaczna część jest zwracana naturze. Pracownia Patomorfologii Zwierząt wykonuje z kolei diagnostyczne badania histopatologiczne różnych gatunków zwierząt – głównie towarzyszących człowiekowi (kot i pies) oraz drobiu.

Jakub Cieślak i Sebastian Nowaczewski

Wróć