logo
FA 1/2022 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism 1

Sposób na nauczanie

Po miesiącach nauki zdalnej spowodowanej pandemią przyszedł czas na dywersyfikację metod nauczania. Dziś w większości uczelni masowe kształcenie na odległość zastąpione zostało bardziej elastycznym i przyjaznym dla wszystkich stron modelem hybrydowym. O tym, jak on w praktyce wygląda, a także o różnicach w procesie nauczania przed i w trakcie zmagań z Covid-19, opowiada „Wiadomościom Uniwersyteckim” (nr 10/2021) Alicja Borzęcka-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rozmówczyni podkreśla, że w czasie jakże wymagającym pod wieloma względami dla uczelni ostateczny wybór sposobu kształcenia jest każdorazowo poprzedzany analizą zarówno specyfiki studiów, jak i możliwości lokalowych wydziałów oraz wielkości poszczególnych roczników. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo zdrowotne zarówno prowadzących zajęcia, jak i studentów oraz doktorantów, stąd tak wiele wysiłku wkłada się w przygotowanie organizacyjne, dbając o odpowiednią aranżację przestrzeni sal wykładowych, czy rozplanowując dłuższe przerwy między zajęciami. Jako że nie tylko pandemią świat akademicki żyje, interlokutorka podnosi także temat jakości kształcenia, której doskonalenie powinno być, jej zdaniem, cyklicznym procesem składającym się z wielu różnych działań.

Na łamach uczelnianego miesięcznika znajdziemy ponadto informacje o działalności trzech Szkół Doktorskich UMCS, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, w których kształcić się mogą młode osoby pragnące pogłębić wiedzę z rozmaitych dziedzin.

Czytelnia czasopism 2

Udany początek

Photo4Chem, spółka typu spin-off, która specjalizuje się w analizie fotoutwardzalnych materiałów polimerowych, stanowi doskonały przykład tego, jak naukowiec, w tym przypadku dr hab. inż. Joanna Ortyl, profesor Politechniki Krakowskiej, może z powodzeniem współpracować z instytucjami, w tym przypadku z INTECH PK, powołanymi po to, by wspierać przedsiębiorczość akademicką. Działalność spółki stanowi udaną fuzję wynalazczości, zarządzania i komercjalizacji, a także – co istotne, a bez czego z pewnością nie byłoby ostatecznego powodzenia – pasji do nauki.

Photo4Chem ma na swoim koncie konkretne sukcesy oraz, mimo młodego wieku, może już poszczycić się prestiżowymi nagrodami. Branżowe wyróżnienia, jak chociażby główna wygrana w kategorii „Start-up typu spin-off”, którą krakowska spółka otrzymała podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, świadczą o tym, że nowa inicjatywa ze stolicy Małopolski na dobre zagościła w wymagającym świecie badawczym. O posiadanym przez nią potencjale świadczy także akces do największego polskiego akceleratora przemysłu 4.0-KPT ScaleUP. Korzyścią dla całego zespołu Photo4Chem, wynikającą z półrocznego programu wsparcia, była nie tylko możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach, ale także nawiązanie bezpośredniej współpracy w ramach projektu badawczo–rozwojowego z potentatem polskiego przemysłu, Grupą Azoty.

Więcej o tym, co oferuje krakowska spółka i do kogo skierowana jest jej oferta, dowiedzieć się można z miesięcznika Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „Nasza Politechnika” (nr 10/2021).

Czytelnia czasopism 3

Aktywizować, ale jak?

Dobra i korzystna pod wieloma względami praca to marzenie wielu, zwłaszcza młodych ludzi wkraczających dopiero w życie zawodowe. Do jego spełnienia nie wystarczy tylko snucie fantazji, ale potrzebny jest całkiem konkretny plan, w realizacji którego pomóc może uczelnia. O tym, jakimi narzędziami oraz strategiami wsparcia dysponują szkoły wyższe, informuje „e-mentor” (nr 4/2021) czasopismo wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W tekście Agnieszki Zwolińskiej szczegółowej analizie poddane zostało przeprowadzone badanie jakościowe, którego istota koncentrowała się wokół zagadnienia wyboru i wpływu działań aktywizacyjnych podejmowanych przez konkretne uczelnie na zwiększenie szans znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Terenem badań uczyniono bezwydziałową SGH oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Z rozmysłem dokonany dobór miał dać odpowiedź na pytanie m.in. o to, czy studenci z kierunku humanistycznego mają szansę otrzymania korzystnej posady, jeśli w wytyczanie ścieżki kariery w znaczący sposób włączy się uczelnia. Okazało się, że rola, jaką ma do odegrania szkoła wyższa, może stać się czynnikiem realnie zwiększającym prawdopodobieństwa osiągnięcia zawodowego sukcesu. Wiele zależy oczywiście od właściwej realizacji przez poszczególne jednostki dydaktyczne strategii, obejmującej swoim zasięgiem tak różne obszary jak struktura uczelni i forma zajęć, współpraca z firmami, a także przestrzeń fizyczna oraz używany język i narracja na temat rynku pracy.

Końcowy wniosek płynący z badania potwierdza tezę, że wyposażenie studentów w różnorodny i dopasowany do aktualnych oczekiwań pracodawców pakiet taktyk to właściwa droga prowadząca w stronę satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Aneta Zawadzka

Wróć