logo
FA 1/2021 wojna kulturowa

Grażyna Halkiewicz-Sojak

Wojna kulturowa a destrukcja uniwersyteckiej polonistyki

Dorobek badawczy środowiska polonistycznego od strony zestawień bibliograficznych wygląda całkiem dobrze. Pojawiło się sporo wartościowych monografii, do łask wróciło badanie źródeł, edytorstwo naukowe i krytyka genetyczna, zakończyły się lub trwają prace nad pełnymi edycjami krytycznymi pisarzy z historycznoliterackiego kanonu. Z drugiej jednak strony istnieją tematy „grantonośne”, które mają zdjąć z polonistyki odium dyscypliny etnocentrycznej. Za pomocą imitacji modnych metodologii, np. radykalnej krytyki feministycznej, lustruje się zgodność poglądów dawnych pisarzy z założeniami poprawności politycznej.