logo
FA 1/2021 informacje i komentarze

Pakiet Wolności Akademickiej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawiony 9 grudnia przez MNiSW obejmuje zmiany prawne umacniające poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także prowadzenie debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego. Zagwarantowano, że odtąd za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nauczyciele akademiccy nie będą pociągani do odpowiedzialności. Wszystkie wszczęte już i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne dotyczące tej sfery zostają umorzone.

Akademicy muszą zostać poinformowani o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia wobec nich postępowania wyjaśniającego. Jeżeli dotyczy ono wyrażania przekonań obie strony, za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, który prowadzi sprawę, mają prawo skierować zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze. W czasie trwania postępowania nauczyciele nie mogą zostać zawieszeni. W projekcie zapisano też, że rektor ma zapewnić poszanowanie wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników, a także prowadzenie debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

Wróć